Ako prebieha inšpekčná činnosť a čo zahŕňa?

V zásade proces udeľovania licencie je možné rozdeliť do 3 etáp, ktoré na seba naväzujú: prípravná fáza a hodnotenie dokumentácie, inšpekčná previerka a vydanie inšpekčného certifikátu a následné pravidelné inšpekčné previerky.

V prípade záujmu o inšpekčnú činnosť je postup veľmi jednoduchý (klikni sem)

Potvrdením o vykonaní inšpekcie je vydanie inšpekčného certifikátu a zápis z vykonanej inšpekčnej činnosti na stavbe – Správa z vykonanej inšpekcie na stavbe.

Tento doklad sa požaduje od zhotoviteľa podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Aké druhy inšpekcii vykonávame?

Inšpekčný certifikát potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác. Inšpekčná činnosť na stavbách držiteľa inšpekčného certifikátu nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Inšpekcie zhotovovania ETICS

V snahe zachovať kvalitu a zvyšovať úroveň prác pri zhotovovaní ETICS na stavbách, inšpekčný orgán eucert s.r.o., ako akreditovaný inšpekčný orgán typu A udeľuje po naplnení vopred stanovených podmienok inšpekčné certifikáty zhotoviteľom (realizačným firmám) vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS).

Absolvovaním procesu a vydaním inšpekčného certifikátu sa potvrdzuje odborná kvalifikácia zhotoviteľa stavebných prác v zmysle § 43g ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov a článku 3.3 technickej normy STN 73 2901: 2008, v ktorom sa priamo uvádza:

“Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17 020”.

Základom podmienok sú existujúce technické špecifikácie, t. j. európske technické osvedčenia (ETA), technické osvedčenia s platnosťou na území SR (TO) spolu s technologickými postupmi,  STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a právne predpisy, t. j. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a neskorších predpisov, zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 349/2007 Z. z. a neskorších predpisov, vyhláška MVRR SR č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach a obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby,  na ktorú sa poskytuje štátna podpora, vyhláška MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami pre­ukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky MVRR SR č. 119/2006 Z. z., výnos MVRR SR č. V-2/2008, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MVRR SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov a usmernenie MVRR SR č. 2007-13357/129461-1:530/Rý zo dňa 24. 8. 2007 k problematike spôsobu povoľovania zmien dokončených stavieb – stavebných úprav súvisiacich so zmenou tepelnej ochrany budov dodatočným zatepľovaním stavieb.

Inšpekcie zhotovovania vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS)

 • vyplňte Žiadosť o inšpekciu a na základe jej vyplnenia Vám vypracujeme nezáväzný návrh cenovej ponuky,
 • po akceptovaní cenovej ponuky z Vašej strany, Vám vyhotovíme Návrh zmluvy o inšpekčnej činnosti (ZoD),
 • po podpísaní ZoD obidvomi zmluvnými stranami vstupuje do platnosti a stáva sa záväznou – ZoD sa podpisuje na 3 roky,
 • počas 3 rokov platnosti ZoD vykonáme 1 vstupnú inšpekciu a 2 dozorné inšpekcie na stavbe a taktiež každoročné preskúmanie dokumentačnej časti.

Presný postup výkonu jednotlivých inšpekcii je popísaný v SM – 06 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pre ETICS, SM – 12 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pri zhotovovaní striech a SM – 13 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pri celkovej obnove, obnove balkónov a lodžii a zabudovaní otvorových konštrukcii.  

Za overenie kvality vykonávaných stavebných prác, kvalite a čase v zmysle týchto postupov zodpovedá poverený inšpektor IO (inšpekčného orgánu). Poverený inšpektor IO musí spĺňať kvalifikačné kritéria v zmysle schváleného kvalifikačného katalógu a SM – 04 Kompetentnosť a príprava pracovníkov.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. má zdokumentované inštrukcie na vykonávanie inšpekcií bezpečným spôsobom v rámci smerníc BOZP a jednotlivých schválených smerníc a pracovných postupov pre výkon inšpekčnej činnosti.

Všetky pracovné hárky, kontrolné zoznamy a odkazy súvisiace s prácou inšpekčného orgánu v zmysle schválených smerníc a pracovných postupov, ako aj všetky smernice a postupy v zmysle SM -01 Riadenie dokumentácie a údajov sa udržiavajú v aktuálnom stave a sú kedykoľvek ihneď dostupné oprávneným zamestnancom.

V zmysle schválených smerníc pre jednotlivé druhy inšpekčných činností sa všetky pozorovania a údaje získané v priebehu inšpekcie zaznamenávajú, aby sa zabránilo strate dôležitých informácií. Zaznamenávanie môže zahŕňať:

 • Fotografovanie postupu zhotovenia v čase inšpekcie so zameraním na detail.
 • Vizuálna kontrola používaného materiálu.
 • Dokumentačná kontrola používaného materiálu
 • Vyplnený dotazník inšpektora v zmysle SM – 06, SM – 12 a SM – 13.

Ciele inšpekcií

Ciele inšpekcií zhotovovania vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) zahŕňajú:

 • overenie správneho zhotovovania vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) – zabezpečenie, že technologický postup na stavbe je v súlade s požiadavkami normy STN 732901,
 • kontrola kvality a špecifikácie materiálov – zistenie, či použité materiály sú v zmysle špecifikácie,
 • identifikácia možných nedostatkov -detekcia prípadných chýb a nekvalitných prác, ktoré by mohli viesť k problémom v budúcnosti,
 • zabezpečenie súladu so štandardmi a predpismi – overenie, že technologický postup prác a materiály na stavbe použité sú v súlade s platnými normatívnymi a legislatívnymi požiadavkami.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava pôsobí v oblasti inšpekčných prác na Slovenskom trhu od roku 2009. Inšpekčný orgán eucert má platnú akreditáciu na výkon inšpekcii a vydávanie inšpekčných certifikátov v nasledovných oblastiach:

Viac o jednotlivých službách sa dočítate v sekcii Druhy inšpekcii a našich odborných článkoch k jednotlivým inšpekčným prácam v kapitole Aktuality

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

 • svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
 • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Toto je významným aktívom pre stavebné spoločnosti, ktoré chcú zdôrazniť svoju profesionalitu a zaväzovať sa k vysokému štandardu vykonávanej práce.

Úspešné absolvovanie inšpekcie potvrdzuje, že stavebná firma má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác pri konkrétnej stavebnej práce v zmysle predmetu inšpekcie.

Inšpekčná činnosť eucert s.r.o. podporuje transparentnosť a zodpovednosť v stavebnom sektore, zároveň posilňuje dôveru medzi stavebnými spoločnosťami, ich zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami.

Je dôležité zdôrazniť, že inšpekčná činnosť na stavbách nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Ako si podať prihlášku na inšpekciu zhotovovania ETICS?

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

a konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.

Inšpekcie zhotovovania tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

Inšpekcie zhotovovania tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech predstavujú kritický prvok v procese výstavby a údržby stavieb. Tieto inšpekcie majú za cieľ zabezpečiť, že strešný systém bude mať adekvátnu tepelnú izoláciu a ochranu pred prenikaním vody, čo zabezpečí dlhodobú funkčnosť a bezpečnosť konštrukcie.

Tepelnoizolačné a hydroizolačné systémy plochých striech majú kľúčový význam pre udržanie tepelnej pohody v interiéri budov a pre ochranu pred vlhkosťou a infiltráciou vody. Ich nedostatočná alebo nekvalitná inštalácia môže viesť k vážnym problémom, ako je únik tepla, tvorba kondenzácie, prenikanie vody do konštrukcie budovy a následná škoda na materiáloch a môže mať vplyv aj na zvýšenie vybraných zdravotných rizík pre obyvateľov.

Inšpekcie zhotovovania tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

 • vyplňte Žiadosť o inšpekciu a na základe jej vyplnenia Vám vypracujeme nezáväzný návrh cenovej ponuky,
 • po akceptovaní cenovej ponuky z Vašej strany, Vám vyhotovíme Návrh zmluvy o inšpekčnej činnosti (ZoD),
 • po podpísaní ZoD obidvomi zmluvnými stranami vstupuje do platnosti a stáva sa záväznou – ZoD sa podpisuje na 3 roky,
 • počas 3 rokov platnosti ZoD vykonáme 1 vstupnú inšpekciu a 2 dozorné inšpekcie na stavbe a taktiež každoročné preskúmanie dokumentačnej časti.

Presný postup výkonu jednotlivých inšpekcii je popísaný v SM – 06 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pre ETICS, SM – 12 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pri zhotovovaní striech a SM – 13 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pri celkovej obnove, obnove balkónov a lodžii a zabudovaní otvorových konštrukcii.  

Za overenie kvality vykonávaných stavebných prác, kvalite a čase v zmysle týchto postupov zodpovedá poverený inšpektor IO (inšpekčného orgánu). Poverený inšpektor IO musí spĺňať kvalifikačné kritéria v zmysle schváleného kvalifikačného katalógu a SM – 04 Kompetentnosť a príprava pracovníkov.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. má zdokumentované inštrukcie na vykonávanie inšpekcií bezpečným spôsobom v rámci smerníc BOZP a jednotlivých schválených smerníc a pracovných postupov pre výkon inšpekčnej činnosti.

Všetky pracovné hárky, kontrolné zoznamy a odkazy súvisiace s prácou inšpekčného orgánu v zmysle schválených smerníc a pracovných postupov, ako aj všetky smernice a postupy v zmysle SM -01 Riadenie dokumentácie a údajov sa udržiavajú v aktuálnom stave a sú kedykoľvek ihneď dostupné oprávneným zamestnancom.

V zmysle schválených smerníc pre jednotlivé druhy inšpekčných činností sa všetky pozorovania a údaje získané v priebehu inšpekcie zaznamenávajú, aby sa zabránilo strate dôležitých informácií. Zaznamenávanie môže zahŕňať:

 • Fotografovanie postupu zhotovenia v čase inšpekcie so zameraním na detail.
 • Vizuálna kontrola používaného materiálu.
 • Dokumentačná kontrola používaného materiálu
 • Vyplnený dotazník inšpektora v zmysle SM – 06, SM – 12 a SM – 13.

Ciele inšpekcií

Ciele inšpekcií tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech zahŕňajú:

 • overenie správneho zhotovovania tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech – zabezpečenie, že tepelnoizolačné a hydroizolačné materiály sú zhotovované podľa špecifikácií a odporúčaní,
 • kontrola kvality a špecifikácie materiálov – zistenie, či použité materiály sú v zmysle špecifikácie,
 • identifikácia možných nedostatkov -detekcia prípadných chýb, škár a nekvalitných prác, ktoré by mohli viesť k problémom v budúcnosti,
 • zabezpečenie súladu so štandardmi a predpismi – overenie, že technologický postup prác a materiály na stavbe použité sú v súlade s platnými normatívnymi a legislatívnymi požiadavkami.

Inšpekcie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech sú kľúčovým nástrojom na zabezpečenie kvality, bezpečnosti a trvanlivosti stavieb.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava pôsobí v oblasti inšpekčných prác na Slovenskom trhu od roku 2009. Inšpekčný orgán eucert má platnú akreditáciu na výkon inšpekcii a vydávanie inšpekčných certifikátov v nasledovných oblastiach:

Viac o jednotlivých službách sa dočítate v sekcii Druhy inšpekcii a našich odborných článkoch k jednotlivým inšpekčným prácam v kapitole Aktuality

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

 • svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
 • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Toto je významným aktívom pre stavebné spoločnosti, ktoré chcú zdôrazniť svoju profesionalitu a zaväzovať sa k vysokému štandardu vykonávanej práce.

Úspešné absolvovanie inšpekcie potvrdzuje, že stavebná firma má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác pri konkrétnej stavebnej práce v zmysle predmetu inšpekcie.

Inšpekčná činnosť eucert s.r.o. podporuje transparentnosť a zodpovednosť v stavebnom sektore, zároveň posilňuje dôveru medzi stavebnými spoločnosťami, ich zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami.

Je dôležité zdôrazniť, že inšpekčná činnosť na stavbách nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

a konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.

Inšpekcie zabudovania otvorových konštrukcií do stavby

Inšpekcie na zabudovania otvorových konštrukcií do stavby sa vykonávajú podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek stanovených v STN 73 3134: 2024 „Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie“.

Čo to je a čo presne znamená inšpekcia zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií do stavby – laicky „licencie na okná“?

Kvalita montáže je minimálne tak dôležitá ako kvalita okna samotného. Nekvalitná montáž dokáže kvalitne vyrobené okno zásadne znefunkčniť.

Na správne zabudovanie otvorovej výplne je nevyhnutné dodržiavať základné technologické postupy so zameraním na detaily, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu zabudovania otvorových výplní. Nedostatky, ktoré vyplývajú z nedostatočného sústredenia na všetky detaily, sa väčšinou prejavia až neskoršie po zabudovaní.

Pri výmene otvorových výplní, ako sú okná a dvere, je nevyhnutná na zabezpečenie ich bezchybnej funkčnosti kvalitná montáž.  Nesprávna montáž okien a dverí má za následok vznik plesní, tepelných mostov a, samozrejme, aj s tým spojené zníženie komfortu užívania samotného výrobku.

Norma STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie (Construction work. Connection joints for windows in external construction elements. Requirements, execution and testing) platí na stavebné práce súvisiace s návrhom, zhotovením, kontrolou kvality a preberaním zabudovaných (osadzovaných) okenných konštrukcií a vonkajších dverí do stavby. Norma neplatí na okná a dvere zabudované v závesných stenách.

Na posúdenie, či je možné udeliť licenciu “na okná” – licencia na zabudovávanie otvorových konštrukcii, inšpekčný orgán kontroluje kvalitu vykonávaných prác na rozostavanej stavbe počas čo najväčšieho počtu technologických operácií v zmysle STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie.

Inšpekcia vyplýva z požiadaviek technických špecifikácií a technologických postupov. Inšpekcie pri zabudovávaní otvorových konštrukcií zahŕňajú niekoľko krokov. Prvým krokom je kontrola materiálov a komponentov dodaných na stavbu pred montážou. Inšpektori overia, či všetky materiály spĺňajú požadované normy, sú dodané na stavbu v zmysle špecifikácie a či nie sú poškodené.

Taktiež skontrolujú, či sú všetky komponenty správne skladované a chránené pred nepriaznivými vplyvmi prostredia. Kvalita samotnej zabudovanej otvorovej konštrukcie resp. správnosť návrhu zabudovaného typu konštrukcie nie je predmetom inšpekcie. Predmetom inšpekcie je správnosť zamerania vonkajšej otvorovej konštrukcie a správnosť jej zabudovania.

Nasleduje kontrola samotného procesu montáže. Inšpektori sledujú, či sú dodržiavané všetky predpísané postupy a či je práca vykonávaná kvalifikovanými pracovníkmi. Skontrolujú, či sú všetky spojovacie materiály správne aplikované a či sú tesnenia správne nainštalované. Tento krok je kľúčový na zabezpečenie, že otvorové konštrukcie budú správne fungovať a vydržia dlhodobo.

Inšpektor skontroluje kvalitu vykonávaných prác na rozostavanej stavbe – pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií – počas celého zabudovania, resp. počas čo najväčšieho počtu technologických operácií, pričom inšpekcia musí obsahovať najmä kontrolu:

 • osadenia vonkajšej otvorovej konštrukcie,
 • kotvenia vonkajšej otvorovej konštrukcie,
 • vytvorenia styku (pripojovacej škáry),
 • utesnenia škáry styku (pripojovacej škáry).

Ciele inšpekcií zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií do stavby zahŕňajú:

 • overenie správneho zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií do stavby – zabezpečenie, že technologický postup na stavbe je v súlade s požiadavkami normy STN 73 3134,
 • kontrola kvality a špecifikácie materiálov – zistenie, či použité materiály sú v zmysle špecifikácie,
 • identifikácia možných nedostatkov – detekcia prípadných chýb a nekvalitných prác, ktoré by mohli viesť k problémom v budúcnosti,
 • zabezpečenie súladu so štandardmi a predpismi – overenie, že technologický postup prác a použité komponenty na stavbe sú v súlade s platnými normatívnymi a legislatívnymi požiadavkami.

Inšpekcia na stavbe obsahuje aj kontrolné merania, ktoré sú zamerané najmä na:

 • rozmery, tvar a priamosť vyhotovenia pripojovacej škáry,
 • počet a umiestnenie kotviacich prvkov,
 • priemer dier (vrtáka) pre ukotvenie otvorovej konštrukcie.

Úlohou inšpektora pri inšpekcii vykonávania prác na rozostavanej stavbe je zistiť úroveň a kvalitu vykonávaných stavebných prác, dodržanie stanovených technických predpisov a technologických postupov, používanie predpísaných výrobkov na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií a prediskutovanie prípadných nejasností.

Licencia “na okná” – licencia na zabudovávanie otvorových konštrukcii sa môže udeliť iba zhotoviteľovi, ktorý má vlastných alebo zmluvných pracovníkov, ktorí môžu vypracovať výkresy zabudovania v kvalite a rozsahu potrebnom na správne zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, a ktorý má vlastných zaškolených zamestnancov, resp. dlhodobo zmluvne zabezpečených zaškolených pracovníkov (montážnikov), ktorí počas jej platnosti budú vykonávať montážne práce pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií v počte minimálne dvoch pracovníkov.

Úspešným absolvovaním inšpekcie na zabudovávanie otvorových konštrukcii sa potvrdzuje odborná kvalifikácia zhotoviteľa stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa normy STN 73 3134: 2024 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie, ktorá je záväzná podľa § 43g ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov.

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

 • svoju spôsobilosť a odbornú kvalifikáciu zhotoviteľa stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
 • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Toto je významným aktívom pre stavebné spoločnosti, ktoré chcú zdôrazniť svoju profesionalitu a zaväzovať sa k vysokému štandardu vykonávanej práce.

Úspešné absolvovanie inšpekcie potvrdzuje, že stavebná firma má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác pri konkrétnej stavebnej práce v zmysle predmetu inšpekcie.

Inšpekčná činnosť eucert s.r.o. podporuje transparentnosť a zodpovednosť v stavebnom sektore, zároveň posilňuje dôveru medzi stavebnými spoločnosťami, ich zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami.

Je dôležité zdôrazniť, že inšpekčná činnosť na stavbách nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Nová norma STN 733134 :2024 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy

V norme STN 733134 : 2024  boli doplnené a aktualizované niektoré odkazy, ktoré pôvodne smerovali k dnes už zmeneným alebo zrušeným EN (ISO) normám, napríklad v súvislosti so skúškou vzduchovej nepriezvučnosti in situ. Bolo aktualizované odporúčanie na umiestnenie upevňovacích prvkov pri odstupe od priečnikov a stĺpikov. Upresnené bolo odporúčanie pre použitie infračervenej metódy inou ako kvalitatívnou metódou. V norme pribudli informatívne prílohy o montáži otvorových konštrukcií do historických objektov, bližšie odporúčania pre zabudovanie a užívanie okien a vonkajších dverí v miestnostiach s nainštalovanými spotrebičmi palív.

 • Predhovor
 • 1 Predmet
 • 2 Normatívne odkazy
 • 3 Termíny a definície
 • 4 Požiadavky na návrh
 • 4.1 Pripojovacia stavebná škára
 • 4.2 Ochrana pred nadmernými stratami tepla, vlhkosti a pred nežiaducim hlukom
 • 4.3 Zabudovanie
 • 4.4 Upevnenie
 • 4.5 Návrh utesnenia okenných otvorov
 • 4.6 Zlučiteľnosť materiálov
 • 5 Požiadavky na zhotovovanie
 • 5.1 Všeobecne
 • 5.2 Príprava kontaktných plôch
 • 5.3 Povrchová teplota
 • 5.4 Uzatvárací plniaci materiál
 • 5.5 Izolácia prerušenej pripojovacej stavebnej škáry
 • 5.6 Upevňovacie prvky
 • 5.7 Nosné a dištančné podložky
 • 5.8 Tesniace látky
 • 5.9 Tolerancie
 • 6 Kontrola a skúšky pripojovacích stavebných škár
 • 6.1 Všeobecne
 • 6.2 Vizuálna kontrola
 • 6.3 Skúšky pomocou meracích prístrojov
 • 6.4 Skúšobný protokol
 • 7 Prevzatie prác
 • Príloha A (informatívna) – Niektoré postupy pri zhotovení pripojovacej škáry
 • Príloha B (informatívna) – Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí výrobku a práce
 • Príloha C (informatívna) – Montáž otvorových konštrukcií do historických objektov
 • Príloha D (informatívna) – Zabudovanie a užívanie okien a vonkajších dverí v miestnostiach s nainštalovanými spotrebičmi palív

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava pôsobí v oblasti inšpekčných prác na Slovenskom trhu od roku 2009. Inšpekčný orgán eucert má platnú akreditáciu na výkon inšpekcii a vydávanie inšpekčných certifikátov v nasledovných oblastiach:

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu na zhotovovanie ETICS prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

a konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.

Inšpekcia celkovej obnovy budovy

V súčasnej dobe je často kladenou otázkou medzi stavebnými spoločnosťami, ako sa odlíšiť v prebiehajúcich zákazkách, ako ukázať svoje predpoklady na zvládnutie celkovej obnovy stavby a nielen samotného zatepľovania.

Celková obnova budovy je komplexný proces, ktorú nezvládne každá „zatepľovacia“ firma. Mnohé spoločenstvá vlastníkov ale aj bytové družstvá v súťažiach na celkovú obnovu už vyžadujú preukázanie zvládnutia celkového procesu manažmentu komplexnej – celkovej obnovy budovy, nielen jednotlivých častí .

Celková obnova budovy je komplexný proces, ktorý si vyžaduje široké spektrum odborných znalostí a technických schopností. Hoci zatepľovanie je dôležitou súčasťou významnej obnovy budov, existuje množstvo ďalších aspektov, ktoré sú rovnako kritické a nemôžu byť prehliadnuté.

Prečo nie každá stavebná firma môže robiť celkovú obnovu budovy?

Celková obnova budovy je komplexný proces, ktorý si vyžaduje široký rozsah odborných znalostí, skúseností a zdrojov, a práve preto nemôže byť úspešne realizovaný každou stavebnou firmou. Prečo?

 • rozmanitosť stavebných prác – celková obnova zahŕňa oveľa viac ako len zatepľovanie fasády. Zahrňuje napríklad výmenu alebo opravu strechy, výmenu okien a dverí, renováciu interiérov, významná obnovu technického zariadenia budovy (elektrika, voda, kúrenie), technických systémov významnou mierou neovplyvňujúcich potrebu a spotrebu energie budovy (zabezpečenie statickej, užívateľskej a protipožiarnej bezpečnosti, hygieny a akustickej ochrany, napr. obnova bleskozvodu, výťahov, kanalizácie, hydroizolácii, podláh a pod.) a dokonca niekedy aj zásahy do nosných konštrukcií budovy. Každá z týchto oblastí vyžaduje špecifické technické znalosti a certifikácie, ktoré firma špecializovaná len napríklad na zatepľovanie fasád zvyčajne nemá,
 • komplexnosť a rozsah projektu – firma, ktorá nemá dostatočné zdroje, ako sú napr. technický personál, správne nástroje a vybavenie, má významne menšie predpoklady zvládnuť rozsah a komplexnosť celkovej obnovy,
 • dodržiavanie stavebných predpisov a noriem – pri celkových obnovách musia byť dodržané rôzne stavebné, bezpečnostné predpisy, mnohé slovenské technické normy, ktoré zaručujú, že budova bude bezpečná a funkčná. Právne predpisy sa môžu týkať statickej bezpečnosti, požiarnej ochrany, zdravotno-technických požiadaviek a energetických štandardov. Firma zameraná len napr. len na zatepľovanie fasád (zhotovovanie ETICS) nemusí mať potrebné vedomosti alebo oprávnenia na koordináciu a riadenie týchto aspektov,
 • koordinácia a projekčné riadenie – celková obnova vyžaduje koordináciu medzi rôznymi dodávateľmi, odborníkmi a regulátormi. Správna synchronizácia všetkých fáz projektu a efektívna komunikácia sú kľúčové pre jeho úspešné dokončenie. Firma špecializovaná iba na čiastkový proces obnovy (napr. zateplenie fasády, alebo zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech) môže mať obmedzené skúsenosti s riadením komplexných projektov, ktoré zahŕňajú viacero odborných disciplín, dokonca nemusí mať vôbec prax v oblasti riadenia významnej alebo celkovej obnovy budovy,
 • udržateľnosť a energetická efektívnosť – v dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na energetickú efektívnosť a udržateľnosť v stavebníctve. Nové technológie v oblasti významnej obnovy (napr. v oblasti izolačných materiálov) alebo hĺbkovej obnovy budov významným spôsobom zlepšujú energetickú hospodárnosť budov. Firma bez zázemia a skúseností v týchto oblastiach nemusí byť schopná navrhnúť a implementovať riešenia, ktoré spĺňajú súčasné štandardy a očakávania v oblasti znižovania energetických nárokov, environmentálnej záťaže a zároveň nemusí mať napr. vyškolený dostatočný počet pracovníkov na použitie nových technologických postupov v oblasti realizácie celkovej obnovy budov.

Z týchto dôvodov je dôležité zvoliť stavebnú firmu, ktorá má preukázateľné skúsenosti a kvalifikácie pre realizáciu celkovej obnovy. Správny výber firmy zaručí nielen dodržanie všetkých právnych a bezpečnostných štandardov, ale aj kvalitu a dlhodobú udržateľnosť výslednej práce.

Celková obnova budovy

Celková obnova budovy predstavuje komplexné riešenie, ktoré zahŕňa viacero aspektov stavby a jej funkčnosti, a preto je omnoho výhodnejšie než obmedzenie sa len na zateplenie. Pri celkovej obnove sa zvyšuje energetická efektívnosť nie len prostredníctvom zateplenia fasády či strechy, ale aj cez výmenu starých okien a dverí za nové, energeticky účinné alternatívy, modernizáciu vykurovacích a chladiacich systémov a prípadnú inštaláciu technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Tieto opatrenia poskytujú komplexné vylepšenie, ktoré prekonáva obyčajné zateplenie.

Okrem toho celková obnova umožňuje vylepšiť funkčnosť a estetiku budovy, čo zahŕňa modernizáciu interiérov, zlepšenie dispozičných riešení a obnovu fasády, čo celkovo zvyšuje vizuálnu atraktivitu a hodnotu nehnuteľnosti. Súčasťou celkovej obnovy sú aj nevyhnutné úpravy technických systémov – napr. vykurovacích, elektrických, vodovodných ale aj odpadových, ktoré zvyšujú bezpečnosť a funkčnosť celého objektu.

Z hľadiska bezpečnosti staršie budovy často obsahujú materiály, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziká, ako je napr. azbest alebo olovo v starých farbách. Celková obnova teda poskytuje príležitosť tieto materiály bezpečne odstrániť a nahradiť ich modernými a bezpečnými alternatívami. Takto sa nielen zvyšuje celková bezpečnosť budovy, ale aj jej trhová hodnota a atraktivita pre obyvateľov alebo návštevníkov. V stavebnej praxi sú zaužívané nasledovné  pojmy v oblasti obnovy budov:

Energetická hospodárnosť budovy je v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z. množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energetická hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie.

Primárna energia je v zmysle § 2 ods. 1 vyhlášky č. 364/2012 Z. z. globálnym ukazovateľom minimálnej energetickej hospodárnosti budovy, ktorá sa určí z množstva dodanej energie do technického systému budovy cez systémovú hranicu podľa jednotlivých miest spotreby v budove a energetických nosičov upraveného konverzným faktorom primárnej energie.

Obnovená budova je existujúca budova, na ktorej sa uskutočnili zmeny stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy, ktorými sa pred ukončením ich životnosti dosiahne splnenie základných požiadaviek na stavby a predĺženie životnosti stavby alebo častí stavby obvykle bez prerušenia užívania budovy, pričom sa obnova môže z hľadiska rozsahu uskutočniť ako celková alebo čiastočná (podľa STN 73 0540-2+Z1+Z2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky, článok 3.5).

Významná obnova budovy (angl. major renovation) sú stavebné úpravy  existujúcej  budovy,  ktorými  sa vykonáva   zásah do  jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením   obvodového a  strešného  plášťa a výmenou  pôvodných  otvorových výplní (podľa § 2 ods. 7 zákona 1)). V norme STN 73 0540-2+Z1+Z2  sa uvádza že významne obnovenie budovy sa môže vykonať aj postupnými krokmi (článok 3.6 normy).

Významnú obnovu budovy možno uskutočniť jej jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými úpravami.

Významná obnova technického zariadenia budovy (angl. substantional refurbishment) je obnova technického systému budovy, ktorej investičné náklady sú vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie nového porovnateľného technického zariadenia budovy. (podľa § 2 ods. 9 zákona1) ).

Pre splnenie požiadaviek na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby a aj úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie je potrebné uskutočniť hĺbkovú obnovu. Definíciu hĺbkovej obnovy uvádza zákon 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 378/2019 Z. z. v § 2 ods. 8.

Hĺbková obnova budovy (angl. deep renovation) je významná obnova budovy a významná obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zaradenie budovy do energetickej triedy požadovanej pre kategóriu budovy, pri ktorej sa zohľadní životný cyklus jednotlivých prvkov budovy. Prvkom budovy sa rozumie najmä technický systém budovy alebo stavebná konštrukcia tvoriaca časť obalových konštrukcií budovy. Hĺbková obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odporúčania Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786 definovaná ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 60% úspora primárnej energie.

Toto nariadenie a odporúčanie komisie ďalej uvádza 3 druhy obnovy budovy a to podľa dôkladnosti obnovy, ktoré boli vypracované v kontexte Strediska na monitorovanie fondu budov EÚ na základe úspor primárnej energie:

 • povrchová obnova (menej ako 30 %),
 • stredná obnova (medzi 30 % a 60 %) a
 • hĺbková obnova (viac ako 60 %).

Z toho vyplýva napr., že stredná hĺbková obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odporúčania Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786 definovaná ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 30% úspora primárnej energie ale menej ako 60% úspora primárnej energie.

Z hľadiska rozsahu obnovy budovy v zmysle týchto definícii potom delíme obnovu na celkovú obnovu budovy (ktorá zahŕňa významnú obnova budovy (angl. major renovation) a významnú obnova technického zariadenia budovy alebo Hĺbkovú obnovu budovy (angl. deep renovation)) vykonanú naraz alebo čiastočnú obnovu budovy (ktorá zahŕňa postupnú obnovu budovy).

Celková obnova budovy je stav budovy, kedy všetky stavebné konštrukcie a technické zariadenie budovy spĺňajú základné požiadavky na stavby, ktoré sú určené platnými právnymi a technickými predpismi.

Náš inšpekčný orgán vykonáva inšpekcie celkovej obnovy budov pre stavebné firmy, ktoré dokázali preukázať, že vedia napr. nielen zatepľovať alebo zhotovovať tepelnoizolačné a hydroizolačné systémy plochých striech, ale vedia dodržiavať predpisy a majú vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác pri celkovej obnove budov, ktorá zahŕňa významnú obnova budovy (angl. major renovation) a významnú obnova technického zariadenia budovy.

Inšpekcia celkovej obnovy budovy

 • vyplňte Žiadosť o inšpekciu a na základe jej vyplnenia Vám vypracujeme nezáväzný návrh cenovej ponuky,
 • po akceptovaní cenovej ponuky z Vašej strany, Vám vyhotovíme Návrh zmluvy o inšpekčnej činnosti (ZoD),
 • po podpísaní ZoD obidvomi zmluvnými stranami vstupuje do platnosti a stáva sa záväznou – ZoD sa podpisuje na 3 roky,
 • počas 3 rokov platnosti ZoD vykonáme 1 vstupnú inšpekciu a 2 dozorné inšpekcie na stavbe a taktiež každoročné preskúmanie dokumentačnej časti.

Presný postup výkonu jednotlivých inšpekcii je popísaný v SM – 06 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pre ETICS, SM – 12 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pri zhotovovaní striech a SM – 13 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pri celkovej obnove, obnove balkónov a lodžii a zabudovaní otvorových konštrukcii.  

Za overenie kvality vykonávaných stavebných prác, kvalite a čase v zmysle týchto postupov zodpovedá poverený inšpektor IO (inšpekčného orgánu). Poverený inšpektor IO musí spĺňať kvalifikačné kritéria v zmysle schváleného kvalifikačného katalógu a SM – 04 Kompetentnosť a príprava pracovníkov.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. má zdokumentované inštrukcie na vykonávanie inšpekcií bezpečným spôsobom v rámci smerníc BOZP a jednotlivých schválených smerníc a pracovných postupov pre výkon inšpekčnej činnosti.

Všetky pracovné hárky, kontrolné zoznamy a odkazy súvisiace s prácou inšpekčného orgánu v zmysle schválených smerníc a pracovných postupov, ako aj všetky smernice a postupy v zmysle SM -01 Riadenie dokumentácie a údajov sa udržiavajú v aktuálnom stave a sú kedykoľvek ihneď dostupné oprávneným zamestnancom.

V zmysle schválených smerníc pre jednotlivé druhy inšpekčných činností sa všetky pozorovania a údaje získané v priebehu inšpekcie zaznamenávajú, aby sa zabránilo strate dôležitých informácií. Zaznamenávanie môže zahŕňať:

 • Fotografovanie postupu zhotovenia v čase inšpekcie so zameraním na detail.
 • Vizuálna kontrola používaného materiálu.
 • Dokumentačná kontrola používaného materiálu
 • Vyplnený dotazník inšpektora v zmysle SM – 06, SM – 12 a SM – 13.

Naši zamestnanci sú pripravený vysvetliť  Vám priebeh celého procesu výkonu inšpekcie pri celkovej obnove budov, ktoré sú potrebné pre získanie Vami vybraného osvedčenia.

Naša spoločnosť vykonáva takisto aj certifikáciu manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 a ISO 37001. V prípade, že máte záujem získať ponuku pre vydanie certifikátu ISO podľa týchto noriem prosím kontaktujte nás.  

V prípade, že máte záujem o certifikát na celkovú obnovu budovy, ktorým by ste sa zásadne odlíšili od svojich konkurentov a ešte ste si nepodali žiadosť o „Certifikát pre celkovú obnovu budovy“, pošlite nám prosím žiadosť o certifikát na celkovú obnovu budovy resp. nás kontaktujte s požiadavkou priamo telefonicky resp. vypíšte krátku žiadosť vpravo a náš pracovník Vás bude kontaktovať.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava pôsobí v oblasti inšpekčných prác na Slovenskom trhu od roku 2009. Inšpekčný orgán eucert má platnú akreditáciu na výkon inšpekcii a vydávanie inšpekčných certifikátov v nasledovných oblastiach:

Viac o jednotlivých službách sa dočítate v sekcii Druhy inšpekcii a našich odborných článkoch k jednotlivým inšpekčným prácam v kapitole Aktuality

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

 • svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
 • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Toto je významným aktívom pre stavebné spoločnosti, ktoré chcú zdôrazniť svoju profesionalitu a zaväzovať sa k vysokému štandardu vykonávanej práce.

Úspešné absolvovanie inšpekcie potvrdzuje, že stavebná firma má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác pri konkrétnej stavebnej práce v zmysle predmetu inšpekcie.

Inšpekčná činnosť eucert s.r.o. podporuje transparentnosť a zodpovednosť v stavebnom sektore, zároveň posilňuje dôveru medzi stavebnými spoločnosťami, ich zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami.

Je dôležité zdôrazniť, že inšpekčná činnosť na stavbách nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu na zhotovovanie ETICS prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

F-05-01-08-18-Ziadost-o-inspekciuStiahnuť

konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)

PRILOHA-A-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)

PRILOHA-B-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)

PRILOHA-C-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)

PRILOHA-D-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

PRILOHA-E-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.

Ako prebieha inšpekčná činnosť a čo zahŕňa?

V zásade proces udeľovania licencie je možné rozdeliť do 3 etáp, ktoré na seba naväzujú: prípravná fáza a hodnotenie dokumentácie, inšpekčná previerka a vydanie inšpekčného certifikátu a následné pravidelné inšpekčné previerky.

záväznosť noriem STN

Prípravná fáza a hodnotenie dokumentácie

V prípravnej fáze a pri hodnotení dokumentácie inšpekčný orgán preveruje ako klient plní základné podmienky na úspešné udelenie licencie. Okrem podpisu samotnej zmluvy o vykonaní inšpekčnej činnosti, inšpekčný orgán v tejto fáze preveruje či žiadateľ o inšpekciu spĺňa podmienky stanovené v postupoch, ktoré umožňujú výkon samotnej inšpekcie.

Žiadateľ v tejto etape potvrdzuje svoje základné predpoklady, svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia, prípadné inej špeciálnej činnosti vykonávanej na samotnej stavbe.

Inšpekčná previerka

Po ukončení previerky a prvej etapy, inšpekčný orgán pristúpi k inšpekčnej previerke.

Inšpekčná previerka prebieha na základe odsúhlaseného programu priamo na realizovanom diele. Cieľom inšpekčnej previerky je potvrdiť, že žiadateľ o licenciu má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác a na konkrétnej zákazke ich vie použiť tak, aby dielo bolo realizované v zmysle schválených postupov a pravidiel.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác

 • pri zhotovovaní vonkajších zatepľovacích systémov (ETICS) podľa požiadaviek normy STN 73 29 01,
 • pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech,
 • realizácii balkónov a lodžii,
 • zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby,
 • a celkovej obnove budov. 

Inšpekčná činnosť na stavbách nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Následné inšpekčné previerky

Inšpekčný certifikát sa udeľuje a prípadne i odníma v súlade s internou smernicou akreditovaného Inšpekčného orgánu typu A

V súlade s týmito pravidlami prichádza k pravidelným plánovaným (dozorným) inšpekciám, ktorých cieľom je preveriť ako zhotoviteľ dodržiava pravidlá, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o inšpekcii.

Cieľom pravidelných inšpekcií je presvedčiť sa, že zhotoviteľ má aj naďalej vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác.

Ak sa počas  kontroly zistia nezhody alebo chýba dôkaz o zhode, inšpekčný orgán musí určiť termíny nápravy a nápravných činností, ktoré treba zaviesť, aby zhotoviteľ mohol licenciu naďalej používať.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác

 • pri zhotovovaní vonkajších zatepľovacích systémov (ETICS) podľa požiadaviek normy STN 73 29 01,
 • pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech,
 • realizácii balkónov a lodžii,
 • zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby,
 • a celkovej obnove budov. 

Inšpekčná činnosť na stavbách nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Aká je cena za inšpekčné práce alebo certifikáciu podľa vybranej normy ISO?

Prosím vyplňte základné údaje s Vašou požiadavkou a špecifikáciou služby (napr. licencia na zatepľovanie, certifikácia podľa ISO 9001 atď.) a my Vám obratom pripravíme ponuku našich inšpekčných prác alebo certifikácie systémov podľa požiadaviek ISO noriem. Neváhajte nás kontaktovať.

Naši pracovníci sú tu pre Vás.

Získajte expresnú cenovú ponuku na inšpekčnú činnosť alebo certifikáciu podľa vybranej ISO normy

AKTUALITY Z OBLASTI INŠPEKCII, ETICS, CELKOVEJ OBNOVY BUDOV A SYSTÉMOV RIADENIA KVALITY 

celková obnova budov cena za kvalitu 2023 certifikacia zhotoviteľov vyhradených stavieb certifikat ISO certifikat ISO 9001 certifikat kvality certifikácia ISO certifikácia ISO 14001 certifikát ISO certifikát ISO 14001 EMAS EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit ETICS integrovaný systém riadenia inšpekcia na stavbe ISO/IEC 27001 ISO 9001 ISO 9001:2015 ISO 27001 ISO 27001:2013 iso 45001:2019 iso certifikát licencia licencia na celkovú obnovu budov licencia na etics licencia na okna licencia na strechy licencia na zateplovanie metrológia norma národná cena za kvalitu plán obnovy a odolnosti STN 727221 STN 732901 STN 732901:2023 STN 733134 systém manažérstva kvality Top manažéri kvality zatepľovanie zeteplenie zhotoviteľ vyhradených stavieb Zhotovovanie systémov plochých striech Zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech záväznosť noriem STN životné prostredie

Otvor diskusiu
Máte nejakú otázku? Online spojenie
Dobrý deň, v prípade, že máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa licencii (cena, priebeh, vyplnenie žiadosti) a procesu inšpekčnej činnosti spojte sa priamo s našim technickým manažérom zodpovedným za inšpekčnú činnosť a on Vám obratom odpovie.