O nás

Naša spoločnosť eucert s.r.o. je akreditovaným certifikačným a inšpekčným orgánom, ktorý ma riadne opávnenie:

  • vykonávať certifikáciu a vydávať registrované certifikáty podľa požiadaviek medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001,
  • vykonávať inšpekciu dodržiavania technických požiadaviek v procese overovania kvality realizácie a postupu stavebných prác pri zhotovovaní vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) podľa normy STN 73 2901:2015.

Aké výhody Vám prináša spolupráca s našou spoločnosťou?

  • Znižovanie nákladov na (ne)kvalitu
  • Zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov
  • Možnosť účasti vo verejných súťažiach
  • Seriózne cenové a zmluvné podmienky spolupráce
  • Presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí
  • Dôkaz serióznosti organizácie

Školenia a semináre

Naša spoločnosť eucert s.r.o. Vám ponúka viacero možností vzdelávania, ako napríklad Interný audítor ISO 9001:2008, Manažér kvality IMS podľa ISO 9001, 14001 a 18001, Ako sa predať a mnoho iných

Pozrieť ponuku školení

ISO 9001

9001 certified SK

Najčastejšie využívaný manažérsky systém orientovaný na kvalitu poskytovaných produktov, alebo služieb prostredníctvom tzv. procesného prístupu…

ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva je tá časť celkového manažérstva organizácie, ktorá je potrebná k plánovaniu, realizácie, kontrole…

OHSAS 18001

Táto norma udáva požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby organizácii umožnila riadiť riziká BOZP a zlepšila…

ISO 27001

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému…

STN 732901

Zabezpečovanie kvality ETICS sa opiera o podmienky a požiadavky vyplývajúce z STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov…

Máte záujem o bližšie informácie?

Kontaktujte nás

top