O nás

Naša spoločnosť eucert s.r.o. je akreditovaným inšpekčným orgánom, ktorý má riadne opávnenie:

  • vykonávať inšpekciu dodržiavania technických požiadaviek v procese overovania kvality realizácie a postupu stavebných prác pri zhotovovaní vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) podľa normy STN 73 2901:2015.

Aké výhody Vám prináša spolupráca s našou spoločnosťou?

  • Znižovanie nákladov na (ne)kvalitu
  • Zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov
  • Možnosť účasti vo verejných súťažiach
  • Seriózne cenové a zmluvné podmienky spolupráce
  • Presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí
  • Dôkaz serióznosti organizácie

Oznam o zmene fakturačnej adresy

Vážení klienti,
dovoľujeme si Vás informovať, že ku dňu 27.7.2017 došlo k zmene fakturačnej adresy na
Trnavská cesta 84
Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01.

Oznam o prechode na nové normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015

Dňa 15.9.2015 boli publikované revidované normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015. Prechodné obdobie je 3 ročné, čiže certifikáty s normami EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004 sú platné do dňa 15.9.2018.
3 roky ako prechodné obdobie boli stanovené pre to, aby certifikované organizácie dokázali plynule prejsť zmenami, preškoliť svojich zamestnancov, zapracovať zmeny do svojho systému i dokumentácie, a následne ich uviesť do praxe.

Prehľad zmien:
Zmeny v nových normách EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015
• Výrazne zvýšená kompatibilita noriem
• Zjednotená štruktúra a terminológia oboch noriem
• Použitý jednotný kľúčový text
• Požiadavka na určenie kontextu organizácii
• Interné a externé súvislosti organizácie
• Požiadavky a očakávanie zainteresovaných strán
• Ohraničenie systému
• Vo väčšej miere kladený dôraz na vodcovstvo
• Zodpovednosť za systém preberá vrcholové vedenie
• Veľký dôraz kladený na komunikáciu (internú/externú)
• Požiadavky sú detailnejšie
• Riadenie dokumentácie
• Zmena pojmu „Dokumentovaná informácia“ miesto „Dokumenty“ alebo „Záznamy“
• Riadenie rizík a príležitostí
• Analýza rizík a príležitostí
• Prijatie opatrení
• Článok „Preventívne opatrenia“ bol zrušený

Zmeny pre normu EN ISO 9001:2015
• Na dokumentáciu sa kladie menší dôraz
• Zrušená požiadavka na Príručku kvality a 6 zdokumentovaných postupov
• Dôraz vo zvýšenej miere kladený na dosahovanie výsledkov
• Výnimky boli nahradené neaplikovanými požiadavkami
• Požiadavky, ktoré sa nedali aplikovať musia byť zdôvodnené
• Pridaná kapitola Riadenie znalostí (Knowledge management)
• Požiadavka na určenie a udržiavanie tzv. Znalostí organizácie
• Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb nahradilo nakupovanie
• Zahŕňa riadenie outsourcovaných procesov
• Ciele kvality
• Doplnená požiadavka na plány, ako ich dosiahnuť
Zmeny pre normu EN ISO 14001:2015
• Dôraz kladený na proaktívny prístup
• Dôležité zohľadnenie životného cyklu produktov a služieb
• Zvažovanie environmentálnych vplyvov produktov a služieb od návrhu až po likvidáciu
• Zameranie sa na environmentálnu výkonnosť
• Monitorovanie a analýza ukazovateľov
• Zlepšovanie ukazovateľov environmentálnej výkonnosti

Školenia a semináre

Naša spoločnosť eucert s.r.o. Vám ponúka viacero možností vzdelávania, ako napríklad Interný audítor ISO 9001:2008, Manažér kvality IMS podľa ISO 9001, 14001 a 18001, Ako sa predať a mnoho iných

Pozrieť ponuku školení

STN 732901

Zabezpečovanie kvality ETICS sa opiera o podmienky a požiadavky vyplývajúce z STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov…

Máte záujem o bližšie informácie?

Kontaktujte nás

top