Ako prebieha inšpekčná činnosť a čo zahŕňa?

V zásade proces udeľovania licencie je možné rozdeliť do 3 etáp, ktoré na seba naväzujú: prípravná fáza a hodnotenie dokumentácie, inšpekčná previerka a vydanie inšpekčného certifikátu a následné pravidelné inšpekčné previerky.

V prípade záujmu o inšpekčnú činnosť je postup veľmi jednoduchý (klikni sem)

Potvrdením o vykonaní inšpekcie je vydanie inšpekčného certifikátu a zápis z vykonanej inšpekčnej činnosti na stavbe – Správa z vykonanej inšpekcie na stavbe.

Tento doklad sa požaduje od zhotoviteľa podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Aké druhy licencií je možné získať?

Licencia potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác. Inšpekčná činnosť na stavbách držiteľa licencie nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Licencia na zhotovovanie ETICS

V snahe zachovať kvalitu a zvyšovať úroveň prác pri zhotovovaní ETICS na stavbách, inšpekčný orgán eucert s.r.o., ako akreditovaný inšpekčný orgán typu A udeľuje po naplnení vopred stanovených podmienok inšpekčné certifikáty / licencie zhotoviteľom (realizačným firmám) vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS).

Absolvovaním procesu a vydaním inšpekčného certifikátu a licenciou sa potvrdzuje odborná kvalifikácia zhotoviteľa stavebných prác v zmysle § 43g ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov a článku 3.3 technickej normy STN 73 2901: 2008, v ktorom sa priamo uvádza:

“Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17 020”.

Základom podmienok sú existujúce technické špecifikácie, t. j. európske technické osvedčenia (ETA), technické osvedčenia s platnosťou na území SR (TO) spolu s technologickými postupmi,  STN 73 2901: 2008 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a právne predpisy, t. j. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a neskorších predpisov, zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 349/2007 Z. z. a neskorších predpisov, vyhláška MVRR SR č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach a obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby,  na ktorú sa poskytuje štátna podpora, vyhláška MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami pre­ukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky MVRR SR č. 119/2006 Z. z., výnos MVRR SR č. V-2/2008, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MVRR SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov a usmernenie MVRR SR č. 2007-13357/129461-1:530/Rý zo dňa 24. 8. 2007 k problematike spôsobu povoľovania zmien dokončených stavieb – stavebných úprav súvisiacich so zmenou tepelnej ochrany budov dodatočným zatepľovaním stavieb.

Ako získať licenciu na zhotovovanie ETICS?

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu na zhotovovanie ETICS (ľudovo “licenciu na zatepľovanie”) prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

a konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.

Licencia na tepelnoizolačné a hydroizolačné systémy plochých striech

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava (www.eucert.sk) pôsobí v oblasti inšpekčných prác na Slovenskom trhu od roku 2009. Inšpekčný orgán eucert má platnú akreditáciu na výkon inšpekcii a vydávanie inšpekčných certifikátov a licencii v nasledovných oblastiach:

 • na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (podľa požiadaviek STN 732901) – laicky „licencie na zateplovanie“,
 • na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových, lódžiových a terasových systémov,
 • na na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech  – laicky „licencie na strechy“,
 • na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby – laicky „licencie na okna“,
 • na celkovú obnovu budov.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava (www.eucert.sk) ako akreditovaný inšpekčný orgán udeľuje najčastejšie stavebným firmám, ktoré zhotovujú vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy pri zatepľovaní a obnove budov, po úspešenej inšpekčnej previerke inšpekčný certifikát (potvrdenie) a licencie na vykonávanie tepelnoizolačných prác. 

Držiteľ inšpekčného certifikátu a licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu na zhotovovanie ETICS (ľudovo “licenciu na zatepľovanie”) prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

a konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.

Licencia na zabudovanie otvorových konštrukcií do stavby

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava (www.eucert.sk) pôsobí v oblasti inšpekčných prác na Slovenskom trhu od roku 2009. Inšpekčný orgán eucert má platnú akreditáciu na výkon inšpekcii a vydávanie inšpekčných certifikátov a licencii v nasledovných oblastiach:

 • na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (podľa požiadaviek STN 732901) – laicky „licencie na zateplovanie“,
 • na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových, lódžiových a terasových systémov,
 • na na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech  – laicky „licencie na strechy“,
 • na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby – laicky „licencie na okna“,
 • na celkovú obnovu budov.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava (www.eucert.sk) ako akreditovaný inšpekčný orgán udeľuje najčastejšie stavebným firmám, ktoré zhotovujú vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy pri zatepľovaní a obnove budov, po úspešenej inšpekčnej previerke inšpekčný certifikát (potvrdenie) a licencie na vykonávanie tepelnoizolačných prác. 

Držiteľ inšpekčného certifikátu a licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu na zhotovovanie ETICS (ľudovo “licenciu na zatepľovanie”) prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

a konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.

Licencia na celkovú obnovu budovy

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava (www.eucert.sk) pôsobí v oblasti inšpekčných prác na Slovenskom trhu od roku 2009. Inšpekčný orgán eucert má platnú akreditáciu na výkon inšpekcii a vydávanie inšpekčných certifikátov a licencii v nasledovných oblastiach:

 • na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (podľa požiadaviek STN 732901) – laicky „licencie na zateplovanie“,
 • na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových, lódžiových a terasových systémov,
 • na na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech  – laicky „licencie na strechy“,
 • na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby – laicky „licencie na okna“,
 • na celkovú obnovu budov.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava (www.eucert.sk) ako akreditovaný inšpekčný orgán udeľuje najčastejšie stavebným firmám, ktoré zhotovujú vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy pri zatepľovaní a obnove budov, po úspešenej inšpekčnej previerke inšpekčný certifikát (potvrdenie) a licencie na vykonávanie tepelnoizolačných prác. 

Držiteľ inšpekčného certifikátu a licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.

Norma  STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) článok 3.3., ktorý priamo hovorí:

Zhotovovanie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách

STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) článok 3.3

V súčasnej dobe je často kladenou otázkou medzi stavebnými spoločnosťami, ako sa odlíšiť v prebiehajúcich zákazkách, ako ukázať svoje predpoklady na zvládnutie celkovej obnovy stavby a nielen samotného zatepľovania.

Celková obnova budovy je komplexný proces, ktorú nezvládne každá „zateplovacia“ firma. Mnohé spoločenstvá vlastníkov ale aj bytové družstvá v súťažiach na celkovú obnovu už vyžadujú preukázanie zvládnutia celkového procesu manažmentu komplexnej celkovej obnovy budovy.

Náš inšpekčný orgán už vydal niekoľko desiatok licencii na celkovú obnovu budov, pre stavebné firmy, ktoré dokázali preukázať, že vedia nielen zatepľovať, obnovovať strechy, vymieňať otvorové konštrukcie, ale vedia dodržiavať predpisy a vykonávať významnu obnovu technických systémov budov a obnovu stavebných konštrukcií a technických systémov významnou mierou neovplyvňujúcich potrebu a spotrebu energie budovy.

Naši zamestnanci sú pripravený vysvetliť  Vám priebeh celého procesu výkonu inšpekcie pri celkovej obnove budov, ktoré sú potrebné pre získanie Vami vybraného osvedčenia.

Naša spoločnosť vykonáva takisto  aj certifikáciu manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 a ISO 37001.

V prípade, že máte záujem získať ponuku pre vydanie certifikátu ISO podľa týchto noriem prosím kontaktujte nás.  

V prípade, že máte záujem o certifikát na celkovú obnovu budovy, ktorým by ste sa zásadne odlíšili od svojich konkurentov a ešte ste si nepodali žiadosť o „Certifikát pre celkovú obnovu budovy“, pošlite nám prosím žiadosť o certifikát na celkovú obnovu budovy resp. nás kontaktujte s požiadavkou priamo telefonicky resp. vypíšte krátku žiadosť vpravo a náš pracovník Vás bude kontaktovať.

Ako vypísať žiadosť o licenciu na zatepľovanie? Ako vypísať žiadosť o licenciu na celkovú obnovu budov?

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu na zhotovovanie ETICS (ľudovo “licenciu na zatepľovanie”) prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

F-05-01-08-18-Ziadost-o-inspekciuStiahnuť

konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)

PRILOHA-A-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)

PRILOHA-B-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)

PRILOHA-C-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)

PRILOHA-D-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

PRILOHA-E-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.

Ako prebieha inšpekčná činnosť a čo zahŕňa?

V zásade proces udeľovania licencie je možné rozdeliť do 3 etáp, ktoré na seba naväzujú: prípravná fáza a hodnotenie dokumentácie, inšpekčná previerka a vydanie inšpekčného certifikátu a následné pravidelné inšpekčné previerky.

Prípravná fáza a hodnotenie dokumentácie

V prípravnej fáze a pri hodnotení dokumentácie inšpekčný orgán preveruje ako klient plní základné podmienky na úspešné udelenie licencie. Okrem podpisu samotnej zmluvy o vykonaní inšpekčnej činnosti, inšpekčný orgán v tejto fáze preveruje či žiadateľ o inšpekciu spĺňa podmienky stanovené v postupoch, ktoré umožňujú výkon samotnej inšpekcie.

Žiadateľ v tejto etape potvrdzuje svoje základné predpoklady, svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia, prípadné inej špeciálnej činnosti vykonávanej na samotnej stavbe.

Inšpekčná previerka

Po ukončení previerky a prvej etapy, inšpekčný orgán pristúpi k inšpekčnej previerke.

Inšpekčná previerka prebieha na základe odsúhlaseného programu priamo na realizovanom diele. Cieľom inšpekčnej previerky je potvrdiť, že žiadateľ o licenciu má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác a na konkrétnej zákazke ich vie použiť tak, aby dielo bolo realizované v zmysle schválených postupov a pravidiel.

Následné inšpekčné previerky

Licencia sa udeľuje a prípadne i odníma v súlade s internou smernicou akreditovaného Inšpekčného orgánu typu A

V súlade s týmito pravidlami prichádza k pravidelným plánovaným inšpekciam, ktorých cieľom je preveriť ako zhotoviteľ dodržiava pravidlá, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o inšpekcii.

Cieľom pravidelných inšpekcií je presvedčiť sa, že zhotoviteľ má aj naďalej vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác.

Ak sa počas  kontroly zistia nezhody alebo chýba dôkaz o zhode, inšpekčný orgán musí určiť termíny nápravy a nápravných činností, ktoré treba zaviesť, aby zhotoviteľ mohol licenciu naďalej používať.

Aká je cena za inšpekčné práce alebo certifikáciu podľa vybranej normy ISO?

Prosím vyplňte základné údaje s Vašou požiadavkou a špecifikáciou služby (napr. licencia na zatepľovanie, certifikácia podľa ISO 9001 atď.) a my Vám obratom pripravíme ponuku našich inšpekčných prác alebo certifikácie systémov podľa požiadaviek ISO noriem. Neváhajte nás kontaktovať.

Naši pracovníci sú tu pre Vás.

Získajte expresnú cenovú ponuku na inšpekčnú činnosť alebo certifikáciu podľa vybranej ISO normy

Aké iné služby poskytujeme? Získajte certifikát podľa noriem ISO od našej spoločnosti

Naša spoločnosť zabezpečuje certifikáciu systémov riadenia kvality ISO 9001, systémov environmentálneho manažmentu ISO 14001, systémov informačnej bezpečnosti ISO 27001, systémov manažmentu proti korupcii ISO 37001 a systémov manažmentu BOZP ISO 45001 V prípade Vášho záujmu vyplňte formulár so žiadosťou na našej stránke, alebo nás prosím kontaktujte telefonicky alebo na emaily: eucert@eucert.sk

Slovenská verzia tejto európskej normy EN ISO 9001: 2015 bola vydaná vo februári 2016 a má označenie STN EN ISO 9001. Je to ekvivalent originálnej normy preložený do slovenského jazyka, s ponechaním pôvodného anglického textu. Má rovnaké postavenie ako oficiálna verzia a pri jej využívaní je možné používať aj označenie STN EN ISO 9001: 2016.

KROKY K CERTIFIKÁCII ISO 9001

 1. Audit prehľadu dokumentácie: certifikačný orgán vyhodnotí vašu dokumentáciu a firemné záznamy.
 2. Audit na mieste: Certifikačný orgán skontroluje zhodu vašich skutočných činností s požiadavkami normy ISO 9001 a s firemnými záznamami.
 3. Vyriešenie problémov: Vaša organizácia identifikuje a vykoná opatrenia na nápravu základnej príčiny všetkých nesúladov zistených auditom
 4. Vydanie certifikátu: Certifikačný orgán vydá certifikát
 5. Kontrolné audity: Každoročné audity požadované k udržaniu platnosti certifikácie. (V osobitných prípadoch sa môžu konať neohlásené audity.)

Kapitoly normy STN EN ISO 9001: 2016

Úvod
1  Predmet normy
2  Normatívne odkazy
3  Termíny a definície
4  Súvislosti organizácie

4.1  Pochopenie organizácie a jej súvislostí
4.2  Pochopenie potrieb a očakávanie zainteresovaných strán
4.3  Určenie predmetu systému manažérstva kvality
4.4  Systém manažérstva a jeho procesy
5  Vodcovstvo
5.1  Vodcovstvo a záväzok
5.2  Politika
5.3  Roly, zodpovednosť a právomoci v organizácii
6  Plánovanie
6.1  Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí
6.2  Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia
6.3  Plánovanie zmien
7  Podpora
7.1  Zdroje
7.2  Kompetentnosť
7.3  Povedomie
7.4  Komunikácia
7.5  Zdokumentované informácie

8  Prevádzka
8.1  Plánovanie a riadenie prevádzky
8.2  Požiadavky na produkty a služby
8.3  Návrh a vývoj produktov a služieb
8.4  Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb
8.5  Výroba a poskytovanie služby
8.6  Uvoľňovanie produktov a služieb
8.7  Riadenie nezhodných výstupov
9  Hodnotenie výkonnosti
9.1  Monitorovanie, meranie, analýzy a hodnotenie
9.2  Interný audit
9.3  Preskúmanie manažérstva
10  Zlepšovanie
10.1  Všeobecne
10.2  Nezhoda a nápravné opatrenie
10.3  Trvalé zlepšovanie

Príloha A  Objasnenie novej štruktúry, terminológie a koncepcií.
Príloha B  Iné medzinárodné normy manažérstva kvality a systémov manažérstva kvality vytvorené technickou komisiou ISO/TC 176.

ISO 9001 certifikácia systému manažérstva kvality

ISO 14001 je medzinárodne uznávaný štandard pre systémy riadenia životného prostredia. Poskytuje návod pre účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb. ISO 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia firiem, ktorý umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s fungovaním organizácií.

PRE KOHO JE CERTIFIKÁCIA ISO 14001 URČENÁ?

Systém environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 14001 je určený výrobcom, dodávateľom a poskytovateľom služieb vo všetkých oblastiach podnikania.

PRÍNOSY ISO 14001 PRE VAŠU FIRMU

Efektívny systém environmentálneho manažérstva môže znížiť dopady Vašej organizácie na životné prostredie, zlepšiť prevádzkovú výkonnosť, odhaliť príležitosti k úsporám a znížiť vašu zodpovednosť za poškodzovanie životného prostredia.

 • rozšírenie záruk za plnenie právnych a iných požiadaviek
 • odhalenie, popísanie rizík a ich znižovanie
 • včasné rozpoznanie problémov so životným prostredím
 • zaistenie a vylepšenie starostlivosti o životné prostredie
 • zlepšenie profilu / imidžu firmy
 • zvýšenie konkurencieschopnosti firmy

Všetky normy je možné zakúpiť aj on-line po registrácii na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

KROKY K CERTIFIKÁCII ISO 9001

 1. Audit prehľadu dokumentácie: certifikačný orgán vyhodnotí vašu dokumentáciu a firemné záznamy.
 2. Audit na mieste: Certifikačný orgán skontroluje zhodu vašich skutočných činností s požiadavkami normy ISO 9001 a s firemnými záznamami.
 3. Vyriešenie problémov: Vaša organizácia identifikuje a vykoná opatrenia na nápravu základnej príčiny všetkých nesúladov zistených auditom
 4. Vydanie certifikátu: Certifikačný orgán vydá certifikát
 5. Kontrolné audity: Každoročné audity požadované k udržaniu platnosti certifikácie. (V osobitných prípadoch sa môžu konať neohlásené audity.)
ISO 14001 certifikácia enviromentálného manažérskeho systému

Norma ISO 45001, ktorá bola vydaná 12. marca 2018, predstavuje významný krok v celkovej snahe o zlepšenie celosvetových štandardov ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Norma ISO 45001 nahrádza predchádzajúci predpis OHSAS 18001, ktorý bol prvýkrát zavedený v roku 1999 a revidovaný v roku 2007. Nahrádza ho ako primárna norma používaná medzinárodne pre systémy manažérstva BOZP. Ide o prvú medzinárodnú normu, ktorá poskytuje komplexný rámec pre systémy riadenia zaoberajúce sa problematikou BOZP.

Organizácie, ktoré sú v súčasnosti držiteľmi certifikácie OHSAS 18001, majú teraz povinnosť recertifikovať svoj SMBOZP aby splnili požiadavky tejto novej normy.

ČO JE NORMA ISO 45001?

ISO 45001 je medzinárodná norma, ktorá špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP), ktorý je určený na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov aj ostatných pracovníkov.

Norma ISO 45001:2018 (STN EN ISO 45001:2019) poskytuje pre organizáciu rámec na riadenie rizík a príležitostí na pomoc zabrániť pracovným úrazom a zhoršeniu zdravia pracovníkov s cieľom zlepšiť a poskytnúť bezpečné a zdravé pracovisko a chrániť pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia organizácii.

PRÍNOSY CERTIFIKÁCIE ISO 45001

 • Certifikácia sa systémovo stará o plnenie právnych a iných požiadaviek v oblasti BOZP.
 • Umožňuje riadiť procesy v spoločnosti tak, aby bola zaistená vysoká úroveň BOZP a neustále sa zlepšovala.
 • Zvýšenie povedomia zodpovednosti zamestnancov na ochranu vlastného zdravia a ich spolupráce pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Úspora času i peňazí – znížením priamych aj nepriamych nákladov na nehody, choroby a ďalšie riziká BOZP.
 • Zvýšenie produktivity – zlepšením motivácie zamestnancov a obmedzením prerušenia podnikania, ktoré by bolo spôsobené ochorením alebo zranením.
 • Proaktívne riadenie rizík – s cieľom ochrániť cenné ľudské zdroje vo všetkých pracovných prostrediach vo vašom podnikaní.
 • Posilnenie spolupráce so zainteresovanými stranami – prevencia vzniku havárií a pri zvyšovaní ochrany zdravia ľudí.
 • Získanie konkurenčnej výhody – tým, že budete spolupracovať s dôveryhodnou treťou stranou – certifikačným partnerom, aby ste preukázali súlad BOZP vašej organizácie s normou všetkým zainteresovaným stranám.
ISO 45001 Certifikácia systémov manažérstva BOZP

Systém informačne bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001 je časť celkového systému riadenia, založená na prístupe k riziku podniku, ktorej úlohou je zaviesť, implementovať, prevádzkovať, monitorovať, revidovať, udržiavať a zlepšovať informačnú bezpečnosť .

ISO/IEC 27001 je samostatnou špecifikáciou pre systémy manažérstva bezpečnosti informácií (ISMS), ale zároveň je plne zlučiteľná s už zavedenými systémami manažérstva kvality podľa ISO 9001 alebo environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001

PRÍNOSY CERTIFIKÁCIE PODĽA ISO 27001:

 • Zavedenie a nárast využívania nových technológií zvýši vplyv na bezpečnosť a poskytovanie služieb pre všetky organizácie bez ohľadu na typ alebo veľkosť.
 • Prostredníctvom systematického prístupu zabezpečuje kontinuitu podnikania a minimalizuje straty z podnikateľskej činnosti, môže byť rozhodujúca pre definovanie hodnôt.
 • Zlepšuje porozumenie obchodných aspektov, dáva Vám istotu, že investície do bezpečnosti informácií boli nasmerované efektívne.
 • Nezávisle potvrdzuje, že vaše organizačné riziká sú náležite označené prostredníctvom posudzovania obchodných rizík.
 • Pravidelné hodnotenie procesov Vám pomôže zvýšiť efektívnosť podnikania, zlepšuje poistenie zodpovednosti a neustále sleduje Váš výkon.
 • Najviac zo všetkého Vám prináša dôveryhodnosť, motivuje vedenie a tiež môžete podporiť pocit bezpečia smerom k Vašim zákazníkom.
ISO 27001 Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti informácií

Aktuality z oblasti inšpekcii, licencii na ETICS a systémov riadenia kvality

certifikat ISO certifikat ISO 9001 certifikat kvality certifikácia ISO certifikácia ISO 14001 certifikát environmentu certifikát ISO 14001 certifikát ISO 27001 ETICS inšpekcia na stavbe ISO/IEC 27001 ISO 9001:2015 ISO 27001 ISO 27001:2013 iso 45001:2019 licencia licencia na okna licencia na strechy licencia na zabudovávanie otvorových konštrukcii licencia na zateplovanie licencia na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech STN 732901 STN 732902 STN 733134 systém informačnej bezpečnosti systém manažérstva kvality zateplovanie

Otvor diskusiu
Máte nejakú otázku? Online spojenie
Dobrý deň, v prípade, že máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa licencii (cena, priebeh, vyplnenie žiadosti) a procesu inšpekčnej činnosti spojte sa priamo s našim technickým manažérom zodpovedným za inšpekčnú činnosť a on Vám obratom odpovie.