Ako prebieha inšpekčná činnosť a čo zahŕňa?

V zásade proces udeľovania licencie je možné rozdeliť do 3 etáp, ktoré na seba naväzujú: prípravná fáza a hodnotenie dokumentácie, inšpekčná previerka a vydanie inšpekčného certifikátu a následné pravidelné inšpekčné previerky.

V prípade záujmu o inšpekčnú činnosť je postup veľmi jednoduchý (klikni sem)

Potvrdením o vykonaní inšpekcie je vydanie inšpekčného certifikátu a zápis z vykonanej inšpekčnej činnosti na stavbe – Správa z vykonanej inšpekcie na stavbe.

Tento doklad sa požaduje od zhotoviteľa podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Aké druhy inšpekcii vykonávame?

Inšpekčný certifikát potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác. Inšpekčná činnosť na stavbách držiteľa inšpekčného certifikátu nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Inšpekcie zhotovovania ETICS

V snahe zachovať kvalitu a zvyšovať úroveň prác pri zhotovovaní ETICS na stavbách, inšpekčný orgán eucert s.r.o., ako akreditovaný inšpekčný orgán typu A udeľuje po naplnení vopred stanovených podmienok inšpekčné certifikáty zhotoviteľom (realizačným firmám) vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS).

Absolvovaním procesu a vydaním inšpekčného certifikátu sa potvrdzuje odborná kvalifikácia zhotoviteľa stavebných prác v zmysle § 43g ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov a článku 3.3 technickej normy STN 73 2901: 2008, v ktorom sa priamo uvádza:

“Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17 020”.

Základom podmienok sú existujúce technické špecifikácie, t. j. európske technické osvedčenia (ETA), technické osvedčenia s platnosťou na území SR (TO) spolu s technologickými postupmi,  STN 73 2901: 2008 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a právne predpisy, t. j. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a neskorších predpisov, zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 349/2007 Z. z. a neskorších predpisov, vyhláška MVRR SR č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach a obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby,  na ktorú sa poskytuje štátna podpora, vyhláška MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami pre­ukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky MVRR SR č. 119/2006 Z. z., výnos MVRR SR č. V-2/2008, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MVRR SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov a usmernenie MVRR SR č. 2007-13357/129461-1:530/Rý zo dňa 24. 8. 2007 k problematike spôsobu povoľovania zmien dokončených stavieb – stavebných úprav súvisiacich so zmenou tepelnej ochrany budov dodatočným zatepľovaním stavieb.

Ako si podať prihlášku na inšpekciu zhotovovania ETICS?

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu na zhotovovanie ETICS (ľudovo “licenciu na zatepľovanie”) prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

a konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.

Inšpekcie zhotovovania tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava (www.eucert.sk) pôsobí v oblasti inšpekčných prác na Slovenskom trhu od roku 2009. Inšpekčný orgán eucert má platnú akreditáciu na výkon inšpekcii a vydávanie inšpekčných certifikátov v nasledovných oblastiach:

 • na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (podľa požiadaviek STN 732901) – laicky „licencie na zateplovanie“,
 • na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových, lódžiových a terasových systémov,
 • na na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech  – laicky „licencie na strechy“,
 • na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby – laicky „licencie na okna“,
 • na celkovú obnovu budov.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava (www.eucert.sk) ako akreditovaný inšpekčný orgán udeľuje najčastejšie stavebným firmám, ktoré zhotovujú vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy pri zatepľovaní a obnove budov, po úspešenej inšpekčnej previerke inšpekčný certifikát (potvrdenie) na vykonávanie tepelnoizolačných prác. 

Držiteľ inšpekčného certifikátu týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu na zhotovovanie ETICS prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

a konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.

Inšpekcie zabudovania otvorových konštrukcií do stavby

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava (www.eucert.sk) pôsobí v oblasti inšpekčných prác na Slovenskom trhu od roku 2009. Inšpekčný orgán eucert má platnú akreditáciu na výkon inšpekcii a vydávanie inšpekčných certifikátov v nasledovných oblastiach:

 • na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (podľa požiadaviek STN 732901) – laicky „licencie na zateplovanie“,
 • na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových, lódžiových a terasových systémov,
 • na na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech  – laicky „licencie na strechy“,
 • na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby – laicky „licencie na okna“,
 • na celkovú obnovu budov.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava (www.eucert.sk) ako akreditovaný inšpekčný orgán udeľuje najčastejšie stavebným firmám, ktoré zhotovujú vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy pri zatepľovaní a obnove budov, po úspešenej inšpekčnej previerke inšpekčný certifikát (potvrdenie) a licencie na vykonávanie tepelnoizolačných prác. 

Držiteľ inšpekčného certifikátu týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu na zhotovovanie ETICS prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

a konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.

Inšpekcia celkovej obnovy budovy

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava (www.eucert.sk) pôsobí v oblasti inšpekčných prác na Slovenskom trhu od roku 2009. Inšpekčný orgán eucert má platnú akreditáciu na výkon inšpekcii a vydávanie inšpekčných certifikátov v nasledovných oblastiach:

 • na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (podľa požiadaviek STN 732901) – laicky „licencie na zateplovanie“,
 • na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových, lódžiových a terasových systémov,
 • na na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech  – laicky „licencie na strechy“,
 • na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby – laicky „licencie na okna“,
 • na celkovú obnovu budov.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava (www.eucert.sk) ako akreditovaný inšpekčný orgán udeľuje najčastejšie stavebným firmám, ktoré zhotovujú vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy pri zatepľovaní a obnove budov, po úspešenej inšpekčnej previerke inšpekčný certifikát (potvrdenie) na vykonávanie tepelnoizolačných prác. 

Držiteľ inšpekčného certifikátu týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.

Norma  STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) článok 3.3., ktorý priamo hovorí:

Zhotovovanie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách

STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) článok 3.3

V súčasnej dobe je často kladenou otázkou medzi stavebnými spoločnosťami, ako sa odlíšiť v prebiehajúcich zákazkách, ako ukázať svoje predpoklady na zvládnutie celkovej obnovy stavby a nielen samotného zatepľovania.

Celková obnova budovy je komplexný proces, ktorú nezvládne každá „zateplovacia“ firma. Mnohé spoločenstvá vlastníkov ale aj bytové družstvá v súťažiach na celkovú obnovu už vyžadujú preukázanie zvládnutia celkového procesu manažmentu komplexnej celkovej obnovy budovy.

Náš inšpekčný orgán už vykonal niekoľko desiatok inšpekcii celkovej obnovy budov, pre stavebné firmy, ktoré dokázali preukázať, že vedia nielen zatepľovať, obnovovať strechy, vymieňať otvorové konštrukcie, ale vedia dodržiavať predpisy a vykonávať významnú obnovu technických systémov budov a obnovu stavebných konštrukcií a technických systémov významnou mierou neovplyvňujúcich potrebu a spotrebu energie budovy.

Naši zamestnanci sú pripravený vysvetliť  Vám priebeh celého procesu výkonu inšpekcie pri celkovej obnove budov, ktoré sú potrebné pre získanie Vami vybraného osvedčenia.

Naša spoločnosť vykonáva takisto aj certifikáciu manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 a ISO 37001.

V prípade, že máte záujem získať ponuku pre vydanie certifikátu ISO podľa týchto noriem prosím kontaktujte nás.  

V prípade, že máte záujem o certifikát na celkovú obnovu budovy, ktorým by ste sa zásadne odlíšili od svojich konkurentov a ešte ste si nepodali žiadosť o „Certifikát pre celkovú obnovu budovy“, pošlite nám prosím žiadosť o certifikát na celkovú obnovu budovy resp. nás kontaktujte s požiadavkou priamo telefonicky resp. vypíšte krátku žiadosť vpravo a náš pracovník Vás bude kontaktovať.

Ako vypísať žiadosť na inšpekciu na zhotovovanie ETICS? Ako vypísať žiadosť na inšpekciu na celkovú obnovu budov?

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu na zhotovovanie ETICS prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

F-05-01-08-18-Ziadost-o-inspekciuStiahnuť

konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)

PRILOHA-A-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)

PRILOHA-B-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)

PRILOHA-C-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)

PRILOHA-D-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

PRILOHA-E-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.

Ako prebieha inšpekčná činnosť a čo zahŕňa?

V zásade proces udeľovania licencie je možné rozdeliť do 3 etáp, ktoré na seba naväzujú: prípravná fáza a hodnotenie dokumentácie, inšpekčná previerka a vydanie inšpekčného certifikátu a následné pravidelné inšpekčné previerky.

Prípravná fáza a hodnotenie dokumentácie

V prípravnej fáze a pri hodnotení dokumentácie inšpekčný orgán preveruje ako klient plní základné podmienky na úspešné udelenie licencie. Okrem podpisu samotnej zmluvy o vykonaní inšpekčnej činnosti, inšpekčný orgán v tejto fáze preveruje či žiadateľ o inšpekciu spĺňa podmienky stanovené v postupoch, ktoré umožňujú výkon samotnej inšpekcie.

Žiadateľ v tejto etape potvrdzuje svoje základné predpoklady, svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia, prípadné inej špeciálnej činnosti vykonávanej na samotnej stavbe.

Inšpekčná previerka

Po ukončení previerky a prvej etapy, inšpekčný orgán pristúpi k inšpekčnej previerke.

Inšpekčná previerka prebieha na základe odsúhlaseného programu priamo na realizovanom diele. Cieľom inšpekčnej previerky je potvrdiť, že žiadateľ o licenciu má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác a na konkrétnej zákazke ich vie použiť tak, aby dielo bolo realizované v zmysle schválených postupov a pravidiel.

Následné inšpekčné previerky

Inšpekčný certifikát sa udeľuje a prípadne i odníma v súlade s internou smernicou akreditovaného Inšpekčného orgánu typu A

V súlade s týmito pravidlami prichádza k pravidelným plánovaným inšpekciam, ktorých cieľom je preveriť ako zhotoviteľ dodržiava pravidlá, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o inšpekcii.

Cieľom pravidelných inšpekcií je presvedčiť sa, že zhotoviteľ má aj naďalej vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác.

Ak sa počas  kontroly zistia nezhody alebo chýba dôkaz o zhode, inšpekčný orgán musí určiť termíny nápravy a nápravných činností, ktoré treba zaviesť, aby zhotoviteľ mohol licenciu naďalej používať.

Aká je cena za inšpekčné práce alebo certifikáciu podľa vybranej normy ISO?

Prosím vyplňte základné údaje s Vašou požiadavkou a špecifikáciou služby (napr. licencia na zatepľovanie, certifikácia podľa ISO 9001 atď.) a my Vám obratom pripravíme ponuku našich inšpekčných prác alebo certifikácie systémov podľa požiadaviek ISO noriem. Neváhajte nás kontaktovať.

Naši pracovníci sú tu pre Vás.

Získajte expresnú cenovú ponuku na inšpekčnú činnosť alebo certifikáciu podľa vybranej ISO normy

AKTUALITY Z OBLASTI INŠPEKCII, ETICS, CELKOVEJ OBNOVY BUDOV A SYSTÉMOV RIADENIA KVALITY 

celkova obnova budov celková obnova budov cena za kvalitu 2023 certifikacia zhotoviteľov vyhradených stavieb certifikat environmentu certifikat ISO certifikat ISO 9001 certifikat ISO 14001 certifikat kvality certifikácia ISO certifikácia ISO 14001 certifikát environmentu certifikát ISO 14001 certifikát ISO 27001 certifikát zhotoviteľa vyhradenej stavby inšpekcia inšpekcia na stavbe inšpekcie pri zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby ISO/IEC 27001 ISO 9001:2015 ISO 27001 ISO 27001:2013 iso 45001:2019 iso certifikát licencia licencia na celkovú obnovu budov licencia na etics licencia na okna licencia na strechy licencia na zabudovávanie otvorových konštrukcii licencia na zateplovanie manazer kvality metrológ metrológia národná cena za kvalitu plán obnovy a odolnosti STN 732901 STN 732901:2023 STN 732902 STN 733134 systém informačnej bezpečnosti systém manažérstva kvality vyhradene stavby zateplovanie zhotoviteľ vyhradených stavieb

Otvor diskusiu
Máte nejakú otázku? Online spojenie
Dobrý deň, v prípade, že máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa licencii (cena, priebeh, vyplnenie žiadosti) a procesu inšpekčnej činnosti spojte sa priamo s našim technickým manažérom zodpovedným za inšpekčnú činnosť a on Vám obratom odpovie.