ISO 9001 certifikat

Ako rýchlo sa dá získať ISO certifikát? Má ešte v tejto dobe zmysel mať certifikát kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001?

Certifikácia podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 má stále veľký význam pre organizácie. Hoci existuje mnoho iných certifikátov a noriem týkajúcich sa riadenia kvality, ISO 9001 je jednou z najrozšírenejších a najuznávanejších certifikácií na svete.

Certifikát ISO 9001 je založený na princípoch riadenia systému manažérstva kvality, ktoré zabezpečujú, že organizácia má vytvorený a implementovaný systém riadenia podľa požiadaviek stanovených v norme ISO 9001:2015. Tento systém pomáha organizácii dosahovať a udržiavať vysokú kvalitu svojich produktov alebo služieb, zlepšovať výkonnosť, zákaznícku spokojnosť a efektivitu svojich procesov.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo aj v roku 2023 je certifikácia podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 stále dôležitá:

 • Získanie dôvery zákazníkov: Certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 je medzinárodne uznávaným symbolom kvality. Zákazníci majú väčšiu dôveru v organizácie, ktoré sú certifikované podľa normy ISO 9001:2015, pretože to znamená, že organizácia sa zaväzuje k vysokým štandardom riadenia kvality a zlepšovania svojich procesov.
 • Zlepšovanie výkonnosti a efektivity: Implementácia systému riadenia kvality podľa ISO 9001 vedie k lepšej organizácii a riadeniu procesov v organizácii. Tým sa zvyšuje efektivita a výkonnosť organizácie, čo môže viesť k zlepšeniu výsledkov a konkurencieschopnosti.
 • Zabezpečenie súladu s požiadavkami: Certifikácia podľa požiadaviek ISO 9001:2015 pomáha organizáciám zabezpečiť súlad s požiadavkami zákazníkov, regulačnými orgánmi a ďalšími relevantnými normami a štandardmi. To umožňuje organizácii vyhnúť sa problémom a nesprávnemu fungovaniu, čo môže mať negatívny vplyv na jej povesť a výsledky.
 • Kontinuálne zlepšovanie: Certifikácia podľa požiadaviek normy ISO 9001 podporuje kultúru kontinuálneho zlepšovania v organizácii. Organizácia je povinná sledovať a hodnotiť svoje procesy, zhodnocovať výsledky a implementovať opatrenia na zlepšenie. Tým sa podporuje inovácia, efektivita a konkurencieschopnosť.

Má ešte v tejto dobe zmysel mať certifikát systému riadenia podľa normy ISO 9001?

Certifikácia podľa požiadaviek normy ISO 9001 môže mať pozitívny vplyv na organizácii na viacerých úrovniach. S tých najdôležitejších by sme radi poukázali na:

 • Zvýšenie spokojnosti zamestnancov: Implementácia systému riadenia kvality podľa ISO 9001 môže prispieť k lepšiemu zamestnaneckému prostrediu a zvýšenej spokojnosti zamestnancov. Jasná definícia procesov, zodpovedností a očakávaní pomáha zamestnancom lepšie porozumieť svojim úlohám a prispieva k efektívnejšej komunikácii a spolupráci.
 • Zlepšenie dodávateľskej reťazca: Certifikácia podľa požiadaviek normy ISO 9001 môže mať pozitívny vplyv aj na vzťahy s dodávateľmi. Organizácia, ktorá je certifikovaná podľa požiadaviek normy ISO 9001, má lepšiu kontrolu nad svojimi procesmi a kvalitou vstupov, čo zase vedie k zlepšeniu kvality výstupov a spokojnosti zákazníkov. Týmto spôsobom sa môže posilniť dôvera a dlhodobá spolupráca so dodávateľmi.
 • Prístup na medzinárodné trhy: Certifikát ISO 9001 je medzinárodne uznávaný a otvára dvere pre organizácie na medzinárodné trhy. Mnohí zákazníci a obchodní partneri požadujú, aby ich dodávatelia mali certifikáciu podľa požiadaviek normy ISO 9001 ako preukaz ich schopnosti dodávať výrobky alebo služby vysokej kvality.
 • Zodpovednosť voči životnému prostrediu: ISO 9001 sa môže skombinovať s inými environmentálnymi normami, ako je napríklad EMAS, a podporovať tak zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Organizácie môžu vytvoriť systém riadenia, ktorý zohľadňuje nielen kvalitu, ale aj environmentálne aspekty svojich činností.

Je dôležité si uvedomiť, že certifikácia podľa požiadaviek normy ISO 9001: 2015 nie je cieľom samým osebe, ale prostriedkom na dosiahnutie lepšieho riadenia kvality a zlepšovania výkonnosti organizácie. Je nevyhnutné, aby organizácia vážne a zodpovedne pristupovala k implementácii a dodržiavaniu noriem a požiadaviek systému riadenia kvality, aby mohla plne využiť všetky výhody, ktoré certifikácia ISO 9001 prináša.

Ako rýchlo sa dá získať ISO certifikát? Aký je čas certifikácie ISO?

Rýchlosť získania certifikátu kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001 závisí od niekoľkých faktorov, vrátane veľkosti a zložitosti organizácie, jej pripravenosti na implementáciu systému riadenia kvality a dostupných zdrojov. Nie je možné presne určiť, ako dlho proces certifikácie ISO 9001 bude trvať, pretože každá organizácia je jedinečná.

Priemerný časový rámec pre získanie certifikátu ISO 9001 sa pohybuje od niekoľkých týždňov pre malé organizácie do niekoľkých mesiacov pre stredné a väčšie organizácie. S pohľadu samotnej certifikácie ISO sú dôležité nasledujúce etapy, ktoré môžu ovplyvniť rýchlosť získania certifikátu:

 1. Príprava a plánovanie: Dôležité je mať dobre definovaný plán implementácie systému riadenia kvality. Príprava by mala zahŕňať zhromažďovanie potrebných zdrojov, stanovenie cieľov, pridelenie zodpovednosti a vypracovanie harmonogramu.
 2. Implementácia: Organizácia musí implementovať požadované procesy a postupy podľa noriem ISO 9001. To zahŕňa vytvorenie dokumentácie, vykonanie interných auditov, revíziu a prispôsobenie existujúcich procesov a realizáciu opatrení na zlepšenie. Táto etapa zaberie organizácii najviac času a s pohľadu dobrého výsledku a fungovania systému je najdôležitejšia. Certifikačný orgán túto etapu nevykonáva.
 3. Externý audit: Po implementácii je potrebné vykonať externý audit, ktorý vykoná nezávislá certifikačná spoločnosť. Táto spoločnosť vyhodnotí, či organizácia spĺňa požiadavky ISO 9001. Doba medzi internými a externými auditmi sa môže líšiť v závislosti od dostupnosti a časových možnosti certifikačnej spoločnosti. Externý audit sa delí na certifikačný audit a dozorné audity. Pre malé spoločnosti a mikropodniky môže trvať 1 až dva dni, organizácie s väčším počtom zamestnancov, zložitosťou procesov a ich rizikovosťou sa počet auditodní zvyšuje. Každý certifikačný orgán ma svoju metodiku na stanovenie počtu potrebných auditodní a často môžu dosahovať niekoľko dní. Certifikačné orgány v takom prípade pristupujú k nasadeniu väčšieho počtu audítorov – vytvárajú auditné tímy.
 4. Nápravné opatrenia: Ak počas externého auditu vzniknú odchýlky, organizácia musí prijať nápravné opatrenia a následne dokázať, že odstránila všetky nedostatky.
 5. Certifikát kvality – certifikát ISO 9001: Po úspešnom splnení externého auditu a vyriešení všetkých nedostatkov organizácia obdrží certifikát ISO 9001.

Je dôležité mať na pamäti, že rýchlosť získania certifikátu ISO 9001 je individuálna a závisí od angažovanosti organizácie a jej schopnosti splniť požiadavky normy. Je dôležité vytvoriť realistický časový plán a zabezpečiť dostatočné zdroje na dosiahnutie úspešnej certifikácie implementovaného systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *