Ako sa zaregistrovať podľa § 98 zákona o odpadoch

Ako sa zaregistrovať podľa § 98 zákona o odpadoch – upozorňujeme na povinnosti stavebnej firmy

Stavebný odpad je neodmysliteľnou súčasťou stavebných a demolačných prác. Podľa Zákona o odpadoch má však nakladanie s ním svoje pravidlá a povinnosti.

Podľa uvedeného zákona je pôvodcom stavebného odpadu právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorému bolo vydané stavebné povolenie. To znamená, že pôvodcom odpadu je v prvom rade stavebník. Avšak, ak stavebník je fyzická osoba, pôvodcom odpadov je tá osoba, ktorá tieto práce realizuje, čo je vo väčšine prípadov stavebná firma. Výsledkom je, že stavebné firmy sa môžu stať buď držiteľmi odpadu alebo jeho pôvodcami, v závislosti od toho, pre koho vykonávajú práce.

Kto je povinný zapísať sa do registra vedeného podľa § 98 zákona o odpadoch?

Podľa § 98 zákona o odpadoch ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania.

Nakladanie s odpadom nezahrňuje len jeho zber a odvoz, ale aj triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. To zahŕňa všetky kroky, ktoré s odpadom súvisia, vrátane činnosti obchodníka a sprostredkovateľa. Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a predaji odpadu koná vo vlastnom mene, a to vrátane prípadov, keď odpad nemá fyzicky v držbe. Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane sprostredkovateľa, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe. Dopravca odpadu je podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnú potrebu.

Registrácia stavebnej firmy

Nakoľko stavebná firma ako držiteľ odpadu musí fungovať ako obchodník, sprostredkovateľ alebo dopravca odpadu, musí sa do 14 dní od začatia tejto činnosti registrovať na príslušnom okresnom úrade. V prípade porušenia povinnosti registrácie stavebná firma môže dostať pokutu od 800 eur do 80 000 eur.

Ako sa zaregistrovať podľa § 98 zákona o odpadoch

Súčasťou informačného systému ISOH (Informačný systém odpadového hospodárstva – www.isoh.gov.sk ) je aj elektronizácia procesu registrácie osôb podľa paragrafu 98 zákona o odpadoch.  Na portáli ISOH je vystavený elektronický formulár, prostredníctvom ktorého je možné podať žiadosť o zápis do Registra osôb vedený podľa paragrafu 98. Samotná žiadosť bude v mene podávajúceho zaslaná do elektronickej schránky miestne príslušného okresného úradu, ktorý sa určí na základe sídla spoločnosti právnickej osoby alebo miestna podnikania fyzickej osoby podnikateľa a do elektronickej schránky žiadateľa bude o tom doručené potvrdenie.

Zaevidovanie žiadosti o zápis do registra z elektronického podania

 1. Prihláste sa na portáli ISOH (prihlásenie prebehne cez ústredný portál verejnej správy https://www.slovensko.sk) prostredníctvom svojho občianskeho preukazu s čipom (elektronická identifikačná karta – eID) a vyberte subjekt pre zastupovanie.
 2. Následne si vyberte (otvorte) elektronický formulár Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch, ktorý sa nachádza v sekcii “Formuláre / Žiadosti / Registrácie podľa § 98.
 3. Pred samotným otvorením elektronického formulára sa zobrazí stránka so stručnými informáciami k žiadosti, na jej konci je tlačidlo “Podať žiadosť”, ktoré otvorí samotný formulár.
 4. V žiadosti doplňte údaje spoločnosti a vyberte činnosť, ktorú požaduje zaregistrovať a vyplňte všetky ďalšie polia elektronickej žiadosti v jednotlivých krokoch formulára. V prípade potreby registrácie viacerých činností je potrebné podať samostatnú žiadosť za každú činnosť.
 5. Priložte k žiadosti požadované prílohy
 6. V záverečnej sumarizácii žiadosti skontrolujte správnosť zadaných údajov a následne môžete žiadosť odoslať. Systém Vás bude informovať o úspešnom odoslaní žiadosti. Stav žiadosti bude možné kontrolovať v sekcii “Moja zóna” na stránke Moje podania.


Po vybavení žiadosti o registráciu, bude registrovaný subjekt zapísaný do registra vedeného podľa § 98 zákona o odpadoch – Register osôb registrovaných podľa § 98.

Povinnosti stavebnej firmy ako držiteľa odpadu

Stavebná firma, keď sa stane držiteľom odpadu, má niekoľko základných povinností:

 • Zaradenie odpadu do Katalógu odpadov: Odpad musí byť správne zaradený do katalógu odpadov.
 • Zhromažďovanie odpadu podľa druhov: Odpad sa musí zhromažďovať vytriedený podľa druhov.
 • Zhromažďovanie nebezpečných odpadov: Nebezpečný odpad musí byť zhromažďovaný oddelene podľa druhov.
 • Spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva: Odpad sa musí spracovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, čo zahŕňa opätovné použitie, recykláciu, zhodnotenie a zneškodnenie.
 • Odovzdanie odpadu osobe oprávnenej: Odpad sa musí odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi.
 • Vedenie evidencie: Firma musí viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi.
 • Ohlasovanie údajov: Údaje z evidencie sa musia ohlásiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
 • Kontrola plnenia povinností: Firma musí umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu plnenia svojich povinností.
 • Zhodnotenie stavebného odpadu: Pri stavebných a demolačných prácach musí stavebná firma zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu.

Povinnosti stavebnej firmy ako pôvodcu odpadu

Ak stavebná firma vykonáva stavebné práce pre fyzickú osobu, má ešte ďalšie povinnosti:

 • Zhodnotenie a recyklácia stavebného odpadu.
 • Selektívna demolácia: Pri demolačných prácach sa musí postupovať selektívne.
 • Zhodnocovanie a využitie materiálov z recyklácie v mieste vzniku.
 • Zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s odpadom pred vznikom odpadov.
 • Ohlásenie spôsobu selektívnej demolácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
 • Ohlásenie vyhodnotenia selektívnej demolácie po ukončení prác.

Predmety činnosti stavebnej firmy

Okresné úrady podmieňujú vykonanie registrácie tým, že stavebná firma musí mať vo svojom predmete činnosti v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri zapísanú aj činnosť nakladanie s ostatným odpadom, prípadne aj činnosť nakladanie s nebezpečným odpadom. Nakladanie s ostatným odpadom je voľná živnosť, a preto rozšírenie činnosti o túto činnosť pre stavebné firmy nebude problematické. Problém môže nastať v prípade, že stavebné firmy nakladajú aj s nebezpečným odpadom, napríklad v prípade, ak pracujú s epoxidovými lepidlami, či inými stavebnými materiálmi, ktorých zvyšky vytvoria nebezpečný odpad. V takom prípade musí stavebná firma rozšíriť svoj predmet činnosti aj o nakladanie s nebezpečným odpadom, čo je však viazanou živnosťou a pre jej získanie je potrebné disponovať zodpovednou osobou s náležitou praxou. V prípade, že stavebná firma vykonáva aj prepravu odpadu, okresné úrady vyžadujú od stavebnej firmy mať zapísanú aj činnosť ako doprava vozidlom.

Odporúčame všetkým našim zákazníkom v prípade, že registráciu ešte nevykonali, aby registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch vykonali neodkladne.

Viac informácii na:

https://www.isoh.gov.sk/uvod/formulare/ziadost/registracia98/registracia_osoby_98?formularkod=42181810.REGISTRACIA_OSOBY_98.SK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *