EMAS-certifikat

EMAS – upozornenie pre stavebné firmy, ktoré sa zapájajú do verejných súťaží

Na základe informácii z trhu upozorňujeme, že v poslednom období sa významne zvýšil počet verejných obstarávaní s požiadavkou “na certifikát EMAS”. Environmentálne overovanie podľa schémy EMAS už aj u nás. EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (Eco-Management and Audit Scheme) …

manazer kvality

Súťaž Top manažéri kvality 2024 – zapojte sa do 30.9.2024

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) vyhlasuje devätnásty ročník súťaže Top manažéri kvality. Systémy manažérstva kvality, nástroje komplexného manažérstva kvality ako napríklad model CAF/EFQM pomáhajú organizáciám súkromného a verejného sektora už dlhé roky k dosahovaniu výnimočných výsledkov a spokojnejších …

iso certifikácia

Čo je to ISO certifikácia? Aké sú najznámejšie ISO normy?

Certifikácia podľa požiadaviek ISO noriem je silným nástrojom na zlepšenie kvality, efektívnosti a dôveryhodnosti spoločnosti. Prináša mnoho výhod, ktoré môžu výrazne prispieť k dlhodobému úspechu firmy. Úspešná certifikácia podľa akejkoľvek normy ISO vyžaduje nielen dôkladnú prípravu a odhodlanie, ale aj …

Inšpekcie pri zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby (STN 73 3134 :2024)

Inšpekcie pri zabudovávaní otvorových konštrukcií do stavby sú kritickým aspektom stavebného procesu, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie kvality, bezpečnosti a dlhej životnosti stavebných diel. Norma STN 73 3134 :2024 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy je kľúčovým dokumentom …

Deň skúšobníctva 2024

Deň skúšobníctva 2024 – prezentácie z konferencie

Dňa 16.05.2024 sa v Bratislave uskutočnila odborná konferencia Deň skúšobníctva 2024, ktorú zorganizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Zazneli na nej aktuálne informácie z oblasti posudzovania zhody, technickej normalizácie, metrológie, kvality, akreditácie, trhového dohľadu či informácie o novej …

licencia na strechy

Zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

Zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech je kritickým procesom, ktorý má významný vplyv na dlhodobú životnosť budov. Súčasná doba nám prináša neustále zmeny v klimatických podmienkach a narastajúcu potrebu energeticky efektívnych riešení. V tejto súvislosti je správna realizácia tepelnoizolačných …

celkova obnova budovy

Celková obnova budovy (COB) – čo to vlastne je a ako na to?

Stratégia obnovy budov SR obsahuje opatrenia a postupy na podporu obnovy fondu budov s cieľom dosiahnuť do roku 2050 vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov a uľahčiť nákladovo efektívnu transformáciu existujúcich bytových budov a nebytových budov na budovy s …

Certifikácia ISO

Certifikácia ISO vo svete v číslach za rok 2023

Certifikácia ISO predstavuje záväzok organizácií ku neustálemu zlepšovaniu svojich procesov, zveľaďovaniu spokojnosti zákazníkov, kvalite, bezpečnosti, ochrane životného prostredia a ďalším oblastiam, čo prináša množstvo výhod nielen samotným organizáciám, ale aj celému svetu. Ak uvažujeme o certifikácii ISO vo svete, nemôžeme …

Zatepľovanie a obnova budov – zásady správneho postupu

Zatepľovanie a obnova budov je dnes viac než len módna záležitosť alebo technická nevyhnutnosť. V dobe rastúcich cien energií a zvyšujúceho sa dôrazu na ochranu životného prostredia sa stáva zatepľovanie jedným z kľúčových krokov k znižovaniu energetických strát a zvyšovaniu …