iso 14001 ochrana ovzdus

ISO 14001 – Zoznam platných zákonov a vyhlášok v oblasti ochrany ovzdušia

Od 1. júla 2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia spolu aj s vykonávacími predpismi – vyhláškami. Hlavným cieľom novej právnej ochrane ovzdušia je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia, zníženie celkových emisií a obmedzovanie emisií priamo pri zdroji. …

Svetový deň životného prostredia

Porazme plastové znečistenie (Beat Plastic Pollution) je témou tohtoročného Svetového dňa životného prostredia, ktorý si pripomíname 5. júna. Ministerstvo životného prostredia SR a jeho rezortné organizácie pripravili pri tejto príležitosti viacero aktivít a podujatí, ktoré upriamujú pozornosť verejnosti na potrebu riešiť problémy životného …

ISO 14001 certifikacia

Certifikácia systému environmentálneho manažérskeho systému podľa požiadaviek ISO 14001 – ako na to?

V súčasnosti je norma ISO 14001 základom pre viac ako 300 000 certifikácií v 110 krajinách po celom svete a pomáha organizáciám zlepšovať ich environmentálne správanie sa a zvyšovať svoju transparentnosť v oblasti environmentálneho riadenia.

Štát bude nakupovať čistiace prostriedky, ktoré neškodia životnému prostrediu

Vládny kabinet dnes podporil metodiku Ministerstva životného prostredia SR, ktorá zaväzuje verejných obstarávateľov, aby pri nákupe čistiacich prostriedkov a upratovacích služieb zohľadňovali environmentálne hľadisko. Minister životného prostredia Ján Budaj podčiarkol, že tento ambiciózny krok je zakotvený aj v programovom vyhlásení vlády a Stratégii …

Aká je štruktúra a terminológia ISO 14001: 2015 ?

Účelom tejto medzinárodnej normy je poskytnúť organizáciám rámec na ochranu životného prostredia a reagovať na meniace sa environmentálne situácie v rovnováhe so spoločensko-ekonomickými potrebami. Táto norma špecifikuje požiadavky, ktoré umožňujú organizácii dosahovať zamýšľané výstupy, ktoré si organizácia stanovuje pre svoj …

Ako získať certifikát ISO 14001?

Čo je ISO 14 001 certifikát? Čo je systém enviromentálneho manažérstva? Systém enviromentálneho manažérstva, budovaný podľa normy STN EN ISO 14001 – Systémy environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na použitie je súbor činností riadenia v organizácii, zavedený za účelom dosiahnutia …