Svetový deň duševného zdravia – Bezpečné a zdravé pracoviská chránia pracujúcich

Každoročne 10. októbra oslavujeme Svetový deň duševného zdravia. Tento rok sa oslavy nesú v znamení myšlienky Duševné zdravie pre všetkých. Väčšie investície – väčší úspech . Vytýčila ju Svetová federácia duševného zdravia, aby zlepšila informovanosť o otázke duševného zdravia a potrebe zvýšenia investícií počas …

Aká je cena za pracovný úraz, úmrtie alebo chorobu z povolania

Vieme, že v dôsledku úrazov na pracovisku, zlého zdravotného stavu a úmrtí vznikajú jednotlivcom, zamestnávateľom, vládam aj spoločnosti obrovské ekonomické náklady. Ale ako môžeme určiť presnú metódu na odhad takýchto nákladov? Aby sme lepšie porozumeli tejto ekonomickej záťaži, sústredili sme …

Biologické látky a prevencia ochorení súvisiacich s prácou: preskúmanie

Táto správa je konečným výsledkom významného projektu, ktorého cieľom bolo riešenie otázok týkajúcich sa vystavenia biologickým látkam na pracovisku a súvisiacich účinkov na zdravie. Štúdia zahŕňala prehľad vedeckej literatúry, rozhovory s odborníkmi, skupinové semináre a pracovný seminár zainteresovaných strán. Správa obsahuje konsolidované zhrnutie výsledkov projektu …

Koronavírus: Európska komisia vyzýva prijať opatrenia na ochranu sezónnych pracovníkov

Európska komisia dnes predkladá usmernenia na zabezpečenie ochrany sezónnych pracovníkov v EÚ v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Usmernenia slúžia vnútroštátnym orgánom, inšpektorátom práce a sociálnym partnerom na to, aby boli sezónnym pracovníkom zaručené práva, zdravie a bezpečnosť a aby títo …

BOZP a PO: Aké povinnosti majú zamestnanci v súvislosti s pracovným prostredím

Ako zamestnávateľ som povinný zabezpečiť zdravé a bezpečné podmienky pre svojich zamestnancov. Ak tak neučiním, mám problém či už pri výkone inšpekcie práce vo svojej firme, alebo v prípade vzniku pracovného úrazu. Zamestnanci nemajú povinnosť správať sa bezpečne a dodržiavať …

Aký význam má digitalizácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci?

Keďže sa umelá inteligencia a pokročilá robotika stávajú bežnou súčasťou pracovného života, tieto digitálne technológie budú mať stále väčší vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Brožúra o našom výskume v oblasti digitalizácie je už k dispozícii vo viacerých jazykových …

Spojené kráľovstvo: Bezplatný webový nástroj na výber najlepších opatrení na ochranu pracovníkov pred nebezpečnými výparmi pri zváraní

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2018 – 2019Organizácia, ktorá získala uznanie  Zváranie patrí v sektore výroby medzi najčastejšie vykonávané činnosti, čo znamená, že státisíce pracovníkov sa vystavujú riziku problémov s pľúcami, ktoré sa objavujú v dôsledku vznikajúcich nebezpečných výparov. Britská spoločnosť pre …