Certifikácia integrovaného systému manažérstva – STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN ISO 45001

V súčasnej dobe, kedy organizácie sú stále viac vystavené narastajúcim nárokom na udržateľnosť, bezpečnosť a kvalitu, integrovaný systém manažérstva sa stal kľúčovým nástrojom na zvládnutie týchto výziev. Normy STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN ISO 45001 …

Zdravé pracoviská znižujú záťaž: agentúra EU-OSHA otvára kampaň Zdravé pracoviská na roky 2020 – 2022

Najnovšia kampaň Zdravé pracoviská 2020 – 2022 je zameraná na poškodenia podporno-pohybovej sústavy a má na to dobrý dôvod. Tieto invalidujúce stavy, medzi ktoré patrí bolesť chrbta a bolesť krku, sú totiž najčastejšími ochoreniami zamestnancov v Európe. Kampaň bola uvedená v rámci tlačovej …

Svetový deň duševného zdravia – Bezpečné a zdravé pracoviská chránia pracujúcich

Každoročne 10. októbra oslavujeme Svetový deň duševného zdravia. Tento rok sa oslavy nesú v znamení myšlienky Duševné zdravie pre všetkých. Väčšie investície – väčší úspech . Vytýčila ju Svetová federácia duševného zdravia, aby zlepšila informovanosť o otázke duševného zdravia a potrebe zvýšenia investícií počas …

Nové webové sídlo kampane Zdravé pracoviská!

šetky užitočné informácie o kampani Zdravé pracoviská 2020 – 2022 nájdete na jej novom viacjazyčnom webovom sídle. Kampaňou Zdravé pracoviská znižujú záťaž  sa poukazuje sa poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou, ako aj na ich prevenciu a riadenie. Stiahnite si základné materiály …

Aká je cena za pracovný úraz, úmrtie alebo chorobu z povolania

Vieme, že v dôsledku úrazov na pracovisku, zlého zdravotného stavu a úmrtí vznikajú jednotlivcom, zamestnávateľom, vládam aj spoločnosti obrovské ekonomické náklady. Ale ako môžeme určiť presnú metódu na odhad takýchto nákladov? Aby sme lepšie porozumeli tejto ekonomickej záťaži, sústredili sme …

Barometer BOZP: interaktívny nástroj informujúci o stave BOZP v Európe

Barometer BOZP je prvý nástroj na vizualizáciu údajov s aktuálnymi informácii o stave a trendoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v európskych krajinách. Nástroj tvoria štyri skupiny ukazovateľov celého radu tém týkajúcich BOZP, ako sú orgány zodpovedné za …

Biologické látky a prevencia ochorení súvisiacich s prácou: preskúmanie

Táto správa je konečným výsledkom významného projektu, ktorého cieľom bolo riešenie otázok týkajúcich sa vystavenia biologickým látkam na pracovisku a súvisiacich účinkov na zdravie. Štúdia zahŕňala prehľad vedeckej literatúry, rozhovory s odborníkmi, skupinové semináre a pracovný seminár zainteresovaných strán. Správa obsahuje konsolidované zhrnutie výsledkov projektu …

Koronavírus: Európska komisia vyzýva prijať opatrenia na ochranu sezónnych pracovníkov

Európska komisia dnes predkladá usmernenia na zabezpečenie ochrany sezónnych pracovníkov v EÚ v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Usmernenia slúžia vnútroštátnym orgánom, inšpektorátom práce a sociálnym partnerom na to, aby boli sezónnym pracovníkom zaručené práva, zdravie a bezpečnosť a aby títo …

BOZP a PO: Aké povinnosti majú zamestnanci v súvislosti s pracovným prostredím

Ako zamestnávateľ som povinný zabezpečiť zdravé a bezpečné podmienky pre svojich zamestnancov. Ak tak neučiním, mám problém či už pri výkone inšpekcie práce vo svojej firme, alebo v prípade vzniku pracovného úrazu. Zamestnanci nemajú povinnosť správať sa bezpečne a dodržiavať …