Zatepľovanie a obnova budov – zásady správneho postupu

Zatepľovanie a obnova budov je dnes viac než len módna záležitosť alebo technická nevyhnutnosť. V dobe rastúcich cien energií a zvyšujúceho sa dôrazu na ochranu životného prostredia sa stáva zatepľovanie jedným z kľúčových krokov k znižovaniu energetických strát a zvyšovaniu …

licencia na okna

Inšpekcie pri zabudovávaní otvorových konštrukcii podľa požiadaviek STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy

Kvalita montáže je minimálne tak dôležitá ako kvalita okna samotného. Nekvalitná montáž dokáže kvalitne vyrobené okno zásadne znefunkčniť. Montáž okien, tak ako akékoľvek iné stavebné činnosti, podlieha prísnym pravidlám. Detaily pre správny návrh riešení pripojovacej škáry rámu okna a stavebnej konštrukcie …

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok!

Srdečne ďakujeme všetkým našim zákazníkom a obchodným partnerom. Chceli by sme úprimne oceniť dôveru, ktorú ste nám prejavili počas tohto roka. Tím našej spoločnosti vám želá pokoj, radosť a prosperitu počas celého nasledujúceho roka. Ďakujeme za vašu nepretržitú podporu a …

licencia na okna2

Licencia na okná – ako na to? Čo je obsahom normy STN 733134: 2014 a prečo je pre výkon inšpekcie dôležitá?

Inšpekcie na výmenu a montáž otvorových výplní do stavby sa vykonávajú podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek stanovených v STN 73 3134: 2014 „Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie“.

Slovenské technické normy (STN) v praxi. Sú záväzné?

Dodržiavanie technickej normy v zmysle zákona 60/2018 Z. z. v zn. nesk. predpisov definuje zákon v § 3 ods. 10 zákona cit.: Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné. Použitie STN je povinné v prípade: Väčšina stavebných …

Ako sa zaregistrovať podľa § 98 zákona o odpadoch

Ako sa zaregistrovať podľa § 98 zákona o odpadoch – upozorňujeme na povinnosti stavebnej firmy

Stavebný odpad je neodmysliteľnou súčasťou stavebných a demolačných prác. Podľa Zákona o odpadoch má však nakladanie s ním svoje pravidlá a povinnosti. Podľa uvedeného zákona je pôvodcom stavebného odpadu právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorému bolo vydané stavebné povolenie. …