plan obnovy eucert

Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti štátnych budov (“Rýchle opatrenie”) – aktualizácia plánu OBNOVY a ODOLNOSTI

Na Slovensku sa nachádza približne 15 500 verejných budov, z ktorých 75 % možno považovať za energeticky neefektívnych. Vláda Slovenskej republiky stanovila, v rámci prijatého dokumentu “Verejná správa ide príkladom”, záväzný cieľ znížiť v štátnych administratívnych budovách spotrebu energie o …

plan obnovy a odolnosti eucert

Obnova budov na Slovensku v rámci plánu OBNOVY A ODOLNOSTI – príležitosť pre realizačné firmy

Prostredníctvom opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov a verejných historických a pamiatkovo chránených budov znížiť spotrebu energie a prispieť tým k zníženiu emisií CO2 a znečistenia ovzdušia. Cieľ je v súlade Dlhodobou stratégiou obnovy fondu budov, Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja …

STN 732901

Oznámenie o verejnom prerokovaní a pripomienkovaní návrhu revízie normy STN 73 2901 Zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

UNMS na svojej web stránke zverejnil oznámenie o verejnom prerokovaní (UNMS/03982/2022-701 – 015837/2022) na ktorom sa uskutoční verejné prerokovanie návrhov pôvodných normalizačných dokumentov/Public enquiry of home grown standardization deliverables k návrhu revízie normy STN 73 2901 Zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných …

Norma STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) vs STN 732902 Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS)

Aký je rozdiel medzi normami STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) vs STN 732902 Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS). Čo je pre realizačné firmy dôležité?

Aké sú hlavné dôvody pre absolvovanie inšpekčnej previerky pri zhotovovaní ETICS?

Ste stavebná firma a čelíte otázke či mať alebo nemať za sebou inšpekciu na špeciálne stavebné práce – ľudovo “licenciu na zatepľovanie”? Odpoveď je jednoduchá. Inpšekcia je potrebná. Akú sú hlavné dôvody? Držiteľ inšpekčného certifikátu vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje …

Kotvenie rozpernými kotvami – čoho by sa mali držitelia licencii na zatepľovanie vyvarovať?

Inšpekčný orgán eucert vykonávajú inšpekcie zhotovovania ETICS v súlade s požiadavkami normy STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zateplovacích systémov (ETICS). Priamo v norme STN 732901 sa v kapitole 6 Kotvenie rozpernými kotvami v bode 6.1 (strana 17) píše: Druh rozperných kotiev, ich počet, …

STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a súvisiace predpisy

Norma STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) sa zameriava na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)s tepelnou izoláciou na báze expandovaného (penového) polystyrénu (EPS), na báze minerálnej vlny(MW) a primerane na báze iných tepelných izolácií s konečnou povrchovou …

Aká je cena za výkon inšpekcie? Ako prebieha inšpekcia?

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác pri zhotovovaní vonkajších zatepľovacích systémov (ETICS) podľa požiadaviek normy STN 73 29 01 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS), pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech, realizácii balkónov a lodžii, zabudovaní …

Inšpekčná činnosť a zhotovovanie ETICS podľa požiadaviek normy STN 73 2901/O1 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

V súčasnej dobe inšpekčné orgány vykonávajú inšpekcie zhotovovania ETICS v súlade s požiadavkami normy STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zateplovacích systémov (ETICS) – Performance of External thermal insulation composite systems (ETICS). Priamo v norme STN 732901 sa píše, že každá spoločnosť, ktorá realizuje zateplenie …