licencia na strechy

Zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

Zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech je kritickým procesom, ktorý má významný vplyv na dlhodobú životnosť budov. Súčasná doba nám prináša neustále zmeny v klimatických podmienkach a narastajúcu potrebu energeticky efektívnych riešení. V tejto súvislosti je správna realizácia tepelnoizolačných …

Zatepľovanie a obnova budov – zásady správneho postupu

Zatepľovanie a obnova budov je dnes viac než len módna záležitosť alebo technická nevyhnutnosť. V dobe rastúcich cien energií a zvyšujúceho sa dôrazu na ochranu životného prostredia sa stáva zatepľovanie jedným z kľúčových krokov k znižovaniu energetických strát a zvyšovaniu …

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok!

Srdečne ďakujeme všetkým našim zákazníkom a obchodným partnerom. Chceli by sme úprimne oceniť dôveru, ktorú ste nám prejavili počas tohto roka. Tím našej spoločnosti vám želá pokoj, radosť a prosperitu počas celého nasledujúceho roka. Ďakujeme za vašu nepretržitú podporu a …

Licencie na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

Inšpekcia na strechy. Inšpekcia na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

Strecha patrí medzi najdôležitejšie stavebné prvky, ktorá zabezpečuje ochranu našich obydlí a tým pádom aj samotných obyvateľov od dávnych čias od nepriaznivých klimatických vplyvov. Pre správnu funkciu strechy, strecha musí odolávať statickému a dynamickému pôsobeniu. Jednotlivé vrstvy musia dokázať preniesť …

celkova obnova budovy

Normy STN 72 7221-2, STN 72 7221-3 a STN 72 7221-4 a ich aplikácia v praxi

Normy STN 72 7221-2, STN 72 7221-3 a STN 72 7221-4 stanovujú požadovanú triedu alebo úroveň danej vlastnosti (parametra), ktorú má výrobok dosiahnuť, aby sa preukázala jeho spôsobilosť na zamýšľaný účel použitia pri rešpektovaní základných požiadaviek na stavby. Tieto výrobky …

Slovenské technické normy (STN) v praxi. Sú záväzné?

Dodržiavanie technickej normy v zmysle zákona 60/2018 Z. z. v zn. nesk. predpisov definuje zákon v § 3 ods. 10 zákona cit.: Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné. Použitie STN je povinné v prípade: Väčšina stavebných …

Ako sa zaregistrovať podľa § 98 zákona o odpadoch

Ako sa zaregistrovať podľa § 98 zákona o odpadoch – upozorňujeme na povinnosti stavebnej firmy

Stavebný odpad je neodmysliteľnou súčasťou stavebných a demolačných prác. Podľa Zákona o odpadoch má však nakladanie s ním svoje pravidlá a povinnosti. Podľa uvedeného zákona je pôvodcom stavebného odpadu právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorému bolo vydané stavebné povolenie. …