celkova obnova budovy

Celková obnova budovy (COB) – čo to vlastne je a ako na to?

Stratégia obnovy budov SR obsahuje opatrenia a postupy na podporu obnovy fondu budov s cieľom dosiahnuť do roku 2050 vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov a uľahčiť nákladovo efektívnu transformáciu existujúcich bytových budov a nebytových budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie. Stratégia obnovy obsahuje

 • prehľad fondu budov založený na štatistických vzorkách a na očakávanom podiele obnovovaných existujúcich budov v roku 2020,
 • identifikáciu nákladovo efektívnych prístupov k obnove v závislosti od typu budovy, pričom sa podľa potreby zohľadňujú možné vplyvy v rámci životného cyklu budovy,
 • politiky a činnosti zamerané na podporu nákladovo efektívnej hĺbkovej obnovy budov vrátane postupnej hĺbkovej obnovy a na podporu cielených nákladovo efektívnych opatrení a obnovy budov, napríklad zavedením dobrovoľnej schémy pasportov obnovy budov,
 • politiky a činnosti zamerané na budovy s najhoršou energetickou hospodárnosťou, na riešenie problému nejednotnej motivácie obnovy budov a zlyhania trhu a určenie činností, ktoré prispievajú k zmierneniu energetickej chudoby,
 • politiky a činnosti zamerané na verejné budovy,
 • prehľad iniciatív zameraných na podporu inteligentných technológií a dobre prepojených budov a komunít, ako aj zručností a vzdelávania v odvetviach stavebníctva a energetickej efektívnosti,
 • dôkazmi podložený odhad očakávaných úspor energie a ďalších prínosov spojených napríklad so zdravím, s bezpečnosťou a s kvalitou ovzdušia,
 • konkrétne efektívne opatrenia s merateľnými ukazovateľmi postupného plnenia stratégie obnovy do roku 2050 s orientačnými míľnikmi na roky 2030, 2040 a 2050 s cieľom
 1. dosiahnuť v Európskej únii zníženie emisií skleníkových plynov o 80 % až 95 % v porovnaní s hodnotami v roku 1990,
 2. dosiahnuť vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov a
 3. uľahčiť nákladovo efektívnu transformáciu existujúcich budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Zároveň stratégia obnovy budov obsahuje vhodné mechanizmy na podporu mobilizácie investícií do obnovy existujúcich budov, aby sa dosiahli ciele stratégie obnovy, najmä:

 • zlučovanie investičných projektov skupín investorov a investičných zámerov malých podnikov a stredných podnikov s cieľom uľahčiť prístup investorov k obnove budov, ako aj riešenia balíkov opatrení pre možných klientov,
 • znižovanie vnímaných rizík činností v oblasti energetickej hospodárnosti budov pre investorov a pre súkromný sektor,
 • využívanie verejných financií ako prostriedku na získanie ďalších investícií súkromného sektora do energetickej hospodárnosti budov alebo pri riešení zlyhania trhu,
 • usmerňovanie investícií do energeticky hospodárneho fondu verejných budov s využitím zmluvy podľa osobitného predpisu3b) a
 • dostupné a transparentné poradenské služby pre spotrebiteľov, napríklad s využívaním jednotných kontaktných miest, poradenské služby v oblasti energetiky poskytujúce poradenstvo o vhodnej obnove existujúcich budov zameranej na energetickú hospodárnosť budov a o finančných nástrojoch a stimuloch týkajúcich sa obnovy budov z hľadiska spotrebiteľa.

Významná obnova budovy

Významná obnova budov predstavuje nielen technické a ekonomické výzvy, ale je aj kľúčovým prvkom v stratégii pre dosahovanie udržateľnosti a zlepšovanie kvality životného prostredia v mestských aj vidieckych oblastiach. Takáto obnova môže mať mnohoraký vplyv na spoločnosť, ekonomiku, ako aj na životné prostredie.

Energetická hospodárnosť budovy je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prí­pravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie (podľa § 3 ods. 1 zákona1)).

Energetická hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie. Primárnou energiou je energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie (podľa § 3 ods. 2  zákona 1)).

Energetická efektívnosť je proces, ktorý prispieva k zvýšeniu energetickej účinnosti alebo k zníženiu energetickej náročnosti premeny, distribúcie alebo spotreby energie pri zohľadnení technických, hospodárskych alebo prevádzkových zmien, alebo zmien správania koncových odberateľov a konečných spotrebiteľov (podľa § 2 písm. f zákona2)).

Obnovená budova je existujúca budova, na ktorej sa uskutočnili zmeny stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy, ktorými sa pred ukončením ich životnosti dosiahne splnenie základných požiadaviek na stavby a predĺženie životnosti stavby alebo častí stavby obvykle bez prerušenia užívania budovy, pričom sa obnova môže z hľadiska rozsahu uskutočniť ako celková alebo čiastočná (podľa STN 73 0540-2+Z1+Z2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky, článok 3.5).

Významná obnova budovy (angl. major renovation) sú stavebné úpravy  existujúcej  budovy,  ktorými  sa vykonáva   zásah   do  jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením   obvodového a  strešného  plášťa a výmenou  pôvodných  otvorových výplní (podľa § 2 ods. 7 zákona 1)). V norme STN 73 0540-2+Z1+Z2  sa uvádza že významne obnovenie budovy sa môže vykonať aj postupnými krokmi (článok 3.6 normy).

Významná obnova technického zariadenia budovy (angl. substantional refurbishment) je obnova technického systému budovy, ktorej investičné náklady sú vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie nového porovnateľného technického zariadenia budovy. (podľa § 2 ods. 9 zákona1) ).

Medzi základné opatrenia napr. patria:

 • oblasti vykurovania,
 • oblasti prípravy teplej vody,
 • oblasti osvetlenia.

Podľa § 8a zákona Elektromobilita nové nebytové budovy a významne obnovované existujúce nebytové budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami musia mať najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, na najmenej jednom z piatich parkovacích miest s cieľom zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, ak sa parkovisko nachádza

 • vnútri budovy a pri významnej obnove budovy sa obnova vzťahuje aj na parkovisko alebo na elektrickú infraštruktúru budovy, alebo
 • v bezprostrednom susedstve budovy a významná obnova budovy sa týka aj obnovy parkoviska alebo elektrickej infraštruktúry parkoviska.

resp. nové bytové budovy a významne obnovované existujúce bytové budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami musia mať infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, pre každé parkovacie miesto s cieľom umožniť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, ak sa parkovisko nachádza

 • vnútri budovy a pri významnej obnove budovy sa obnova vzťahuje aj na parkovisko alebo na elektrickú infraštruktúru budovy, alebo
 • v bezprostrednom susedstve budovy a významná obnova budovy sa týka aj obnovy parkoviska alebo elektrickej infraštruktúry parkoviska.

Konkrétny postup celkovej obnovy budovy je stanovený v unikátnom projekčnom riešení celkovej obnovy budovy a  v technologických postupoch zhotovovania jednotlivých systémov obnovy vybraných konštrukcii  pri dodržaní ustanovení a podmienok stanovených jednotlivých príslušných noriem, v projektovej realizačnej dokumentácii stavby a technickej špecifikácii jednotlivých komponentov navrhnutého systému obnovy.

Celková obnova budovy

Celková obnova budov zahŕňa nielen významnú obnovu, ale aj významnú obnovu technického zariadenia budovy. Zlepšenie celkovej energetickej hospodárnosti však nemusí nevyhnutne znamenať celkovú obnovu budovy, ale mala by sa obmedziť na tie časti, ktoré sú najdôležitejšie z hľadiska energetickej hospodárnosti budovy a je finančne efektívna. Dodatočné náklady pri takejto obnove by sa mali vrátiť pomocou dosiahnutých úspor energie počas časového obdobia súvisiaceho s očakávanou technickou životnosťou investície.

Významnú obnovu budovy možno uskutočniť jej jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými úpravami.

Pri celkovej obnove budovy a to najmä obnove technických systémov bez vplyvu na energetickú hospodárnosť budovy je potrebné vziať do úvahy požiadavky z oblasti hygieny a bezpečnosti užívateľov samotnej budovy, ktoré pri plánovaní celkovej obnovy budovy sú takisto významné a pre komfort užívateľov budovy kľúčové.

Celková obnova budov ponúka príležitosť na zvýšenie energetickej efektívnosti budov a zníženie ich celkového environmentálneho dopadu. Modernizáciou technických systémov, zateplenie prípadne aj inštalácia obnoviteľných zdrojov energie môžu mať vplyv napr. aj na výrazne zníženie emisie skleníkových plynov. Toto je kľúčové nielen pre boj proti klimatickej zmene, ale aj pre zlepšenie kvality ovzdušia v urbanizovaných oblastiach.

Pre splnenie požiadaviek na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby a aj úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie je potrebné uskutočniť hĺbkovú obnovu. Definíciu hĺbkovej obnovy uvádza zákon 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 378/2019 Z. z. v § 2 ods. 8.

Hĺbková obnova budovy (angl. deep renovation) je významná obnova budovy a významná obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zaradenie budovy do energetickej triedy požadovanej pre kategóriu budovy, pri ktorej sa zohľadní životný cyklus jednotlivých prvkov budovy. Prvkom budovy sa rozumie najmä technický systém budovy alebo stavebná konštrukcia tvoriaca časť obalových konštrukcií budovy. Hĺbková obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odporúčania Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786 definovaná ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 60% úspora primárnej energie.

Toto nariadenie a odporúčanie komisie ďalej uvádza 3 druhy obnovy budovy ato podľa dôkladnosti obnovy, ktoré boli vypracované v kontexte Strediska na monitorovanie fondu budov EÚ na základe úspor primárnej energie:

 • povrchová obnova (menej ako 30 %),
 • stredná obnova (medzi 30 % a 60 %) a
 • hĺbková obnova (viac ako 60 %).

Z toho vyplýva napr., že stredná hĺbková obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odporúčania Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786 definovaná ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 30% úspora primárnej energie ale menej ako 60% úspora primárnej energie.

Z hľadiska rozsahu obnovy budovy v zmysle týchto definícii potom delíme obnovu na celkovú obnovu budovy (ktorá zahŕňa významnú obnova budovy (angl. major renovation) a významnú obnova technického zariadenia budovy alebo hĺbkovú obnovu budovy (angl. deep renovation)) vykonanú naraz alebo čiastočnú obnovu budovy (ktorá zahŕňa postupnú obnovu budovy – jednotlivé etapy obnovy budov, ktoré sú súčasťou významnej obnovy budov a významnej  obnovy technického zariadenia budovy, ktoré sa vykonávajú postupne, nie v ucelenom celku)).

Celková obnova budovy je stav budovy, kedy všetky stavebné konštrukcie a technické zariadenie budovy spĺňajú základné požiadavky na stavby, ktoré sú určené platnými právnymi a technickými predpismi.

Náš inšpekčný orgán vykonáva inšpekcie významnej obnovy budovy alebo celkovej obnovy budov, pre stavebné firmy, ktoré dokázali preukázať, že vedia nielen zatepľovať, alebo vymieňať otvorové konštrukcie (zabudovávať otvorové konštrukcie do stavby), ale vedia dodržiavať predpisy a majú vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác pri významnej alebo aj celkovej obnove budov.

Celková obnova budov predstavuje zásadný krok k dosiahnutiu udržateľnejšej budúcnosti. Pri správnom plánovaní a realizácii môže priniesť významné sociálne, ekonomické a environmentálne benefity, ktoré presahujú počiatočné investície a technické výzvy. Obnova je tak nielen o zachovaní a vylepšení fyzického stavu budov, ale aj o zveľaďovaní kvality života a ochrane našej planéty.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác


[1])  Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej  hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *