Certifikácia integrovaného systému manažérstva – STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN ISO 45001

V súčasnej dobe, kedy organizácie sú stále viac vystavené narastajúcim nárokom na udržateľnosť, bezpečnosť a kvalitu, integrovaný systém manažérstva sa stal kľúčovým nástrojom na zvládnutie týchto výziev.

Normy STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN ISO 45001 poskytujú rámec pre riadenie firemných procesov, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ich integrácia do jedného systému prináša mnohé výhody, ale aj určité výzvy, ktoré si vyžadujú špecifickú pozornosť a odborný prístup.

Výhody integrácie normy STN EN ISO 9001 (QMS)

Norma STN EN ISO 9001 je zameraná na zabezpečenie jasných a dokumentovaných pravidiel vo všetkých aspektoch činnosti organizácie. STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015) špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia:

 • potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a
 • kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami.
ISO 9001 certifikat

Je to kľúčový prvok pre dosiahnutie a udržanie konkurenčnej výhody na trhu. Integrácia požiadaviek normy STN EN ISO 9001 do integrovaného systému manažérstva zabezpečuje, že kvalita je zohľadnená vo všetkých rozhodovacích procesoch a činnostiach organizácie.

Výhody integrácie normy STN EN ISO 14001 (EMS)

Norma STN EN ISO 14001 sa zaoberá environmentálnym manažérstvom a zabezpečuje, že organizácia riadi svoje environmentálne aspekty a vplyvy. Integrácia STN EN ISO 14001 do integrovaného systému manažérstva znamená, že organizácia berie ohľad na svoj environmentálny vplyv vo všetkých činnostiach a procesoch a usiluje sa o udržateľnosť a ochranu životného prostredia. Norma STN EN ISO 14001 zahŕňajú:

 • uznanie potreby zaoberať sa externými a internými záležitosťami, ktoré majú na organizáciu vplyv vrátane nestálosti klímy;
 • zvýšenú angažovanosť vrcholového manažmentu – zvýšený príspevok vodcovstva;
 • zvýšenú orientáciu na strategické smerovanie;
 • zvýšenú ochranu životného prostredia so zameraním na proaktívne iniciatívy;
 • efektívnejšiu komunikáciu prostredníctvom komunikačnej stratégie;
 • uvažovanie zamerané na životný cyklus produktov a služieb s dôrazom na každý stupeň od vývoja po spotrebu.

Výhody integrácie normy STN ISO 45001 (OHS)

Norma STN ISO 45001 (ISO 45001:2018) špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a poskytuje usmernenie na ich používanie, aby sa umožnilo organizáciám poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská s prevenciou pracovných úrazov a zhoršenia zdravia a tiež proaktívneho zlepšovania výkonnosti jej BOZP.

Norma STN ISO 45001 je aplikovateľná v akejkoľvek organizácii, ktorá chce vytvoriť, implementovať a udržiavať systém manažérstva BOZP, aby zlepšovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, eliminovať nebezpečenstvá a minimalizovať riziká BOZP (vrátane nedostatkov systému), výhodne využívať príležitosti BOZP a zvládať nezhody systému manažérstva BOZP, ktoré sú spojené s jej činnosťami.

Norma STN ISO 45001 pomáha organizácii dosiahnuť zamýšľané výsledky jej systému manažérstva BOZP. V súlade s politikou BOZP organizácie zamýšľané výsledky systému manažérstva BOZP zahŕňajú: trvalé zlepšovanie výkonnosti BOZP; plnenie právnych požiadaviek a ďalších požiadaviek; dosiahovanie cieľov BOZP.

Integrácia STN ISO 45001 do integrovaného systému manažérstva zabezpečuje, že organizácia berie bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vážne a implementuje opatrenia na minimalizáciu rizík a ochranu zamestnancov.

Synergické efekty integrovaného systému kvality budovaného podľa noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN ISO 45001

 • Zjednotená štruktúra a procesy – integrácia požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 do jedného systému umožňuje organizácii vybudovať zjednotenú štruktúru procesov, ktorá podporuje ciele kvality, environmentálnej udržateľnosti a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Spoločné hodnoty a kultúra – integrovaný systém kvality pomáha vytvoriť spoločné hodnoty a kultúru v organizácii, ktoré sú zamerané na kvalitu procesov, výrobkov a služieb, ochranu životného prostredia a bezpečnosť zamestnancov.
 • Vyhýbanie sa duplikácii procesov – integrácia noriem umožňuje organizácii eliminovať duplikáciu procesov, čo vedie k efektívnejšiemu využitiu zdrojov a znižuje množstvo práce spojenej s riadením systémov manažérstva.
 • Zjednodušená správa dokumentácie – integrovaný systém kvality umožňuje zjednotenú správu dokumentácie, čo znižuje záťaž na personál a uľahčuje identifikovateľnosť a aktualizáciu dokumentácie.
 • Zvýšená flexibilita a adaptabilita – integrácia požiadaviek noriem umožňuje organizácii flexibilnejšie reagovať na zmeny v rámci jej vnútorného a vonkajšieho prostredia, čo zvyšuje jej schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam a požiadavkám.

Výhody certifikácie integrovaného systému podľa požiadaviek STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN ISO 45001

 • Zníženie administratívnej záťaže – certifikácia integrovaného systému kvality umožňuje organizácii zjednotiť a zjednodušiť svoje manažérstvo systémov, čo vedie k zníženiu administratívnej záťaže spojenej s riadením viacerých oddelených systémov.
 • Zlepšená dôveryhodnosť a spokojnosť zákazníkov – certifikácia integrovaného systému poskytuje silný signál zákazníkom, že organizácia je zaviazaná k vysokým štandardom, environmentálnej udržateľnosti a bezpečnosti zdravia, čo zvyšuje ich dôveru a spokojnosť.
 • Úspora času a nákladov – certifikácia integrovaného systému umožňuje organizácii dosiahnuť všetky tri certifikácie naraz, čo vedie k úsporám času a nákladov spojených s auditmi a dozornými previerkami.
 • Zvýšená efektivita a výkon – integrovaný systém kvality pomáha organizácii zlepšiť efektivitu svojich procesov a zvýšiť svoj výkon v oblastiach riadenia procesov, environmentálnej udržateľnosti a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Zlepšená riadiaca schopnosť – certifikácia integrovaného systému poskytuje organizácii lepší prehľad o svojich procesoch a postupoch, čo umožňuje lepšiu riadiacu schopnosť a rýchlejšie – efektívnejšie rozhodovanie.

Integrovaný systém manažérstva (IMS) je spôsob, ako organizácia môže riadiť svoje rôzne systémy manažérstva (napríklad kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) súčasne, čo vedie k synergickým efektom a úsporám v čase a nákladoch. Integrácia týchto troch noriem do jedného systému manažérstva umožňuje organizácii zjednotiť a zjednodušiť svoje riadiace procesy, čo vedie k efektívnejšiemu využitiu zdrojov a zníženiu administratívnej záťaže.

Integrácia noriem umožňuje organizácii využiť synergické efekty, čo znamená, že zlepšenia dosiahnuté v jednej oblasti (napríklad kvalita) môžu mať pozitívny vplyv aj na ostatné oblasti (napríklad životné prostredie a bezpečnosť).

Integrácia požiadaviek noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN ISO 45001 znamená, že organizácia môže podstúpiť jediný integrovaný audit alebo dozorný audit, čo znižuje množstvo práce spojenej s auditmi a zlepšuje efektivitu kontroly dodržiavania požiadaviek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *