záväznosť noriem STN

V prípravnej fáze a pri hodnotení dokumentácie inšpekčný orgán preveruje ako klient plní základné podmienky na úspešné udelenie licencie. Okrem podpisu samotnej zmluvy o vykonaní inšpekčnej činnosti, inšpekčný orgán v tejto fáze preveruje či žiadateľ o inšpekciu spĺňa podmienky stanovené v postupoch, ktoré umožňujú výkon samotnej inšpekcie.

Žiadateľ v tejto etape potvrdzuje svoje základné predpoklady, svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia, prípadné inej špeciálnej činnosti vykonávanej na samotnej stavbe.