certifikat ISO 9001

Certifikát ISO 9001 a certifikácia ISO

Pojem kvalita sa v ľudskej spoločnosti vyskytuje od nepamäti.  Kam do minulosti až záznamy siahajú, dá sa vystopovať snaha ľudí o dosahovanie kvality vo svojich životoch a produktoch svojej práce.  V dnešnej dobe silnej konkurencie a náročných zákazníkov má väčší význam ako kedykoľvek predtým. 

K účelu identifikovania základných faktorov kvality a definovania ich súčastí bolo v priebehu minulého storočia vyvinutých niekoľko vedeckých teórií, od ktorých sa odvinuli ďalšie presnejšie prístupy ku kvalite a jej riadeniu. 

Dnes je bežné pre úspešné spoločnosti v záujme rozvoja a zlepšenia konkurencieschopnosti riadiť sa zásadami týchto prístupov vo vnútri, a dávať tento prístup najavo oficiálnou certifikáciou podľa používaného systému.

Najbežnejšie používaným systémom riadenia kvality a jej certifikácie v spoločnosti je norma ISO 9001 – Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015).

Na Slovensku vyšla norma ako preklad tejto normy 1.2.2016 s označením STN EN ISO 9001:2016. Táto norma nahradila pôvodne platnú normu STN EN ISO 9001:2009-02.

Norma STN EN ISO 9001:2016 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia:

a) potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a

b) kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami.

Cudzie slovo certifikácia znamená potvrdenie súladu, zhody (obvykle po primeranom preverení) skutočného stavu produktu, systému, znalostí a pod. so stanovenými špecifikáciami, obvykle nejakým štandardom, normou.

Pri certifikáte kvality (certifikáte ISO 9001) sa jedná o potvrdenie súladu vybudovaného systému manažérstva kvality v organizácii s požiadavkami stanovenými v norme STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015).

Kapitoly normy STN EN ISO 9001: 2016

Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.

Podľa tejto normy sa systémy manažérstva kvality nielen budujú ale aj audítori certifikačných orgánov aj certifikujú.

Ako prebieha certifikácia ISO 9001?

V prípade záujmu o certifikáciu Vášho manažérskeho systému, je postup po uzavretí zmluvy o certifikacii s vybraným certifikačným orgánom veľmi jednoduchý:

 1. vyplníte Žiadosť o certifikáciu a na základe jej vyplnenia Vám vypracujú návrh cenovej ponuky,
 2. po akceptovaní cenovej ponuky z Vašej strany Vám certifikačný orgán pripraví návrh Zmluvy na certifikáciu,
 3. po podpísaní Zmluvy na certifikáciu oboma zmluvnými stranami táto vstupuje do platnosti a stáva sa záväznou – Zmluvy na certifikáciu sa podpisuje na 3 roky (platnosť certifikátu je tiež 3 roky), počas 3 rokov platnosti Zmluvy na certifikáciu vykoná certifikačný orgán 1 certifikačný audit a 2 dozorné audity (viď nižšie),
 4. certifikačný orgán si s Vami dohodne termín auditu,
 5. navrhne audítorský tím a dáte k nemu Vaše stanovisko.
 6. Následne prebehne certifikačný audit.

Etapy certifikácie systémov manažérstva kvality

eucert certifikácia ISO

Proces certifikácie manažérskych systémov má z pohľadu certifikačného orgánu tieto základné fázy:

 1. Prípravná fáza – úvodný audit (prvá a druhá etapa) alebo recertifikačný audit (v prípade, že už máte certifikovaný manažérsky systém)
 2. Dozorný audit – 1. stupeň
 3. Dozorný audit – 2. stupeň
 4. Udelenie certifikátu

Program auditu obsahuje dvoj-etapový úvodný audit v prvom roku a dozorné audity v druhom a treťom roku certifikačného cyklu. Minimálne časť prvej etapy a celá druhá etapa musí prebiehať v sídle preverovanej organizácie. Trojročný certifikačný cyklus sa začína rozhodnutím o certifikácii alebo recertifikácii Vášho manažérskeho systému.

Program auditu berie do úvahy veľkosť organizácie klienta, rozsah a zložitosť jeho systému manažérstva, produktov a procesov, ako aj preukázanú úroveň efektívnosti systému manažérstva a výsledky akýchkoľvek predchádzajúcich auditov.

Presný postup je popísaný v interných postupoch certifikačného orgánu a je poskytnutý klientovi okamžite po jeho vyžiadaný.

Po úspešnom absolvovaní certifikačného auditu a prípadnom odstránení zistených nezhôd dostane organizácia od certifikačného orgánu certifikát systému manažérstva kvality často nazývaný skratkovo certifikát kvality. Jeho platnosť je obvykle trojročná. Počas 3 rokov certifikačný orgán pravidelne vykonávajú raz ročne dohľad (dozorné audity) nad dodržiavaním požiadaviek vybranej normy ISO.

„Dobre“ vybudovaný a certifikovaný systém manažmentu (systém manažérstva kvality) prináša v prípade, že je skutočne funkčný a udržiavaný aj tieto benefity:

 • firma je schopná predložiť zákazníkom prípadne iným zainteresovaným stranám formálny doklad (certifikát kvality) o tom, že má zavedený systém – absencia tohto certifikátu (certifikátu kvality) môže v niektorých prípadoch znamenať doslova „diskrimináciu“ pri výbere firmy ako dodávateľa – to znamená možné vylúčenie z dodávateľského vzťahu pokiaľ má potenciálny zákazník exaktnú požiadavku vo svojom výberovom konaní na „držbu“ certifikátu kvality,
 • vo firme je zavedený určitý poriadok (riadenie procesov) podľa konkrétnych požiadaviek (normy ISO 9001), poriadok s jasným stanovením zodpovedností pre všetky činnosti a všetky osoby vo firme. Tento systém vytvára podmienky na zlepšovanie všetkých výkonov a efektívnosti samotnej organizácie a jej procesov,
 • je zaistené lepšie a neustále uspokojovanie požiadaviek zákazníkov a iných zainteresovaných strán,
 • zvyšuje sa neustále konkurencieschopnosť tým, že priebeh konkrétnej zákazky od marketingových aktivít cez vznik zmluvy, zhotovenie a dodanie predmetu zmluvy až po prípadné servisné výkony je realizovaný zvládnutými, efektívnymi vopred popísanými procesmi, ktoré sa na pravidelnej báze vyhodnocujú s cieľom ich neustáleho zlepšovania.

Pre expresnú cenovú ponuku  na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte  žiadosť o cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *