ISO certifikácia – čo to je? Čo to je certifikát kvality?

ISO je názov pre medzinárodnú organizáciu pre normy sídliacu vo Švajčiarsku. Noriem ISO je veľké množstvo, pokiaľ podnik zverejňuje, že je držiteľom certifikátu kvality, tak sa väčšinou jedná o certifikát systému manažérstva kvality vydaného po splnený požiadaviek stanovených v norme ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015).

Znamená to, že systém riadenia podniku je usporiadaný tak, že spĺňa požiadavky normy ISO 9001 a existuje vysoká záruka opakovateľnosti jednotlivých procesov a tým aj stálosti kvality jeho výrobkov a služieb.

Norma ISO 9001:2015 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia:

a) potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a

b) kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami.

Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.

Čo znamená certifikácia ISO? Ako môžem získať certifikát kvality (certifikát ISO 9001)?

Cudzie slovo certifikácia znamená potvrdenie súladu, zhody (obvykle po primeranom preverení) skutočného stavu produktu, systému, znalostí a pod. so stanovenými špecifikáciami, obvykle nejakým štandardom, normou. Pri certifikáte kvality sa jedná o potvrdenie súladu vybudovaného systému manažérstva kvality v organizácii s požiadavkami stanovenými v norme ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015).

V domácej odbornej literatúre a v praxi sa môžeme stretnúť s pojmom integrovaný systém riadenia, integrovaný systém manažérstva (ISM) alebo integrovaný manažérsky systém. V anglofónnej odbornej literatúre  sa všeobecne používa termín Integrated Management System (IMS). Všetky tieto pojmy môžeme považovať za synonymá, ktoré vyjadrujú rovnakú podstatu.

V dnešnom konkurenčnom podnikateľskom prostredí je efektívne zjednodušenie prevádzky nevyhnutné na udržanie nízkych režijných nákladov. Medzi kľúčové zásady správy štíhleho prostredia patrí odstránenie nadbytočnosti a konsolidácia systémov. Zavedenie integrovaného systému riadenia pre toto poskytuje rámec.

Integrovaný systém riadenia je jediný systém určený na riadenie viacerých operácií organizácie v súlade s viacerými štandardmi, ako sú normy pre kvalitu, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia a bezpečnosti. 

Systémy manažérstva kvality sú založené na procesnom princípe a na PDCA cykle neustáleho zlepšovania. Sú aj iné piliere systémov manažérstva kvality. 

Pred vlastnou certifikáciou (certifikačným auditom), ktorý posúdi stupeň dosiahnutia zhody s vybranou normou (normami), si organizácia, ktorá sa usiluje o certifikát systému manažérstva kvality ľudovo certifikát kvality, sama alebo s podporou poradenskej firmy vybuduje systém riadenia – manažérstva vlastných procesov, tj popíše firemné procesy – činnosti v zodpovedajúcej dokumentácii pričom vychádza z princípu definície procesnej orientácie v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2015.

Po úspešnom absolvovaní certifikačného auditu a prípadnom odstránení zistených nezhôd dostane organizácia od certifikačného orgánu certifikát systému manažérstva kvality často nazývaný skratkovo certifikát kvality. Jeho platnosť je obvykle trojročná. Počas 3 rokov certifikačný orgán pravidelne vykonávajú raz ročne dohľad (dozorné audity) nad dodržiavaním požiadaviek vybranej normy ISO.

Pokiaľ máte záujem o ponuku na certifikáciu systémov riadenia kvality ISO 9001, systémov environmentálneho manažmentu ISO 14001, systémov informačnej bezpečnosti ISO 27001, systémov manažmentu proti korupcii ISO 37001 a systémov manažmentu BOZP ISO 45001 V prípade Vášho záujmu vyplňte formulár so žiadosťou na našej stránke, alebo nás prosím kontaktujte telefonicky alebo na emaily: eucert@eucert.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *