Odpovede na najčastejšie otázky

 • Kto je a čo robí manažér kvality?

  Zjednodušene povedané, manažér kvality je vo firme zodpovedný za riadenie kvality. Prakticky to znamená, že má na starosti vytváranie, udržiavanie a zlepšovanie systému riadenia kvality naprieč celou organizáciou, stanovuje a optimalizuje procesy riadenia kvality a zodpovedá za ich správne fungovanie.

 • Čo je systém?
  Systém je označenie pre súhrn najrôznejších prvkov (nástrojov a pomôcok), ktoré sú vzájomne pospájané, spoločne fungujú a vzájomne sa ovplyvňujú a to s určitým cielom.

 • Prečo zavádzať systém manažérstva?
  Najčastejšie dôvody sú:
  Externé

  • Získať vyšší tržný podiel prostredníctvom konkurečnej výhody zvýšením image,
  • Vyžaduje to zákazník,
  • Častá podmienka u verejných zákazok,
  • Zaistit overiteľné plnenie zákonných požiadaviek.

  Interné

  • Zprehladniť a stabilizovať procesy vo firme, realizačné a systémové,
  • Zvýšiť výkonnosť, produktivitu,
  • Vymedziť zodpovednosti vo firme.
 • Do kedy platia certifikáty vydané podľa normy ISO 9001:2008?
  Certifikácia systémov manažérstva podľa normy ISO 9001:2008 nebude platná po uplynutí trocho rokov od publikovania normy ISO 9001:2015.

 • Čo by sme mali urobiť ako prvé v rámci prechodu na normu ISO 9001:2015?
  Zoznámiť sa s novou normou a vykonať rozdielovú analýzu, aby ste identifikovali všetky rozdiely, ktoré musíte riešiť, aby ste naplnili požiadavky novej normy. To môžete urobiť formou interného auditu. Podmienkou je však preškolenie vašich interných audítorovz novej normy ISO 9001:2015, aby vedeli kvalifikovane posúdiť rozdiely medzi danými normami. Vypracovať si akčný plán, aby ste mohli naplánovať a zabezpečiť všetky potrebné zdroje, ktoré budete potrebovať na prechod na novú normu.
 • Prečo zavádzať systém environmentálneho manažérstva?
  Dôvody pre zavedenie sú interné a externé.  Interné:  identifikácia  a sprehľadnenie činnosti podniku v oblasti životného prostredia  – tzv. environmentálnych aspektov, identifikácia všetkých právnych a iných požiadaviek v ŽP, popísanie a sprehľadnenie  činností ktoré majú vplyv na ŽP, eliminácia možných environmentálnych havárii,  ich efektívne zvládnutie  a odstránenie,  zvýšenie spokojnosti zákazníkov, sprehľadnenie riadenia  dokumentácie, určenie zodpovedností a právomocí zamestnancov v oblasti ŽP). Externé: vylepšenie image podniku, plnenie požiadaviek odberateľov a účasť na tendroch, príp. verejných obstarávaniach.
 • Aké sú prínosy zavedenia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ?
  Minimalizuje sa vznik rizík nehôd, pracovných, prípadne smrteľných úrazov ,
  Zvýšenie kontroly možných nebezpečenstiev (rizík) a ich včasnú lokalizáciu a minimalizáciu vďaka jasne stanoveným a vypracovaným havarijným plánom, politiky a cieľom
  prehľadnosť v oblasti kvalifikácie zamestnancov
  zlepšenie prípravy na mimoriadne udalosti
  zvýšenie starostlivosti o zamestnancov v oblasti BOZP
  posilnenie povedomia zodpovednosti zamestnancov za ochranu vlastného zdravia
  zlepšenie vzťahu so zamestnancami, verejnosťou a štátnymi inštitúciami
  prípadné úspory na pokutách a iných represiách zo strany kontrolných orgánov
  zvýšenie kvality a dôveryhodnosti pre zákazníkov, banky, poisťovne a pod.
  zlepšenie postavenia Vašej spoločnosti na trhu
  zvýšenie image Vašej spoločnosti
 • Aké všeobecné požiadavky musia spĺňať ciele integrovaného systému manažérstva?
  Strategické ciele: plán rastu pre budúce obdobie, splnenie požiadaviek zákazníka, zaistenie flexibility služieb, zlepšenie efektívnosti prevádzky, riadenie zmien, riadenie obchodných vedomostí, zvýšenie „hodnoty“ poskytovaných služieb, riadenie akcionárskych vyhliadok do budúcnosti.
  Prevádzkové ciele: minimalizovanie dokumentácie, maximálna prehľadnosť, minimalizovanie byrokracie, optimalizácia technológie, minimalizácia rizík.
 • Aké všeobecné požiadavky musí spĺňať politika integrovaného systému manažérstva?
  Zahŕňa politiku SMK. SMBOZP a EMS
  SMK:
  Vrcholový manažment musí zaistiť, aby politika kvality:
  bola primeraná účelu organizácie,
  obsahovala záväzok spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť SMK,
  poskytovala rámec na vypracovanie a preskúmanie cieľov kvality,
  bola zverejnená a pochopená v rámci organizácie,
  bola preskúmaná s ohľadom na trvalú vhodnosť.
  SMBOZP:
  Politiku BOZP definuje a vyhlasuje vrcholový manažment a musí byť:
  dokumentovaná, zavedená a udržiavaná na všetkých úrovniach organizácie,
  oznámená všetkým zamestnancom, aby si boli vedomí svojich záväzkov v oblasti BOZP,
  byť dostupná všetkým zainteresovaným stranám,
  pravidelne preskúmaná, aby sa zabezpečila dôležitosť a vhodnosť pre organizáciu,
  vytvára základný rámec pre stanovenie cieľov BOZP.
  ESM:
  Environmentálnu politiku definuje a vyhlasuje vrcholový manažment a musí byť:
  primeraná charakteru a rozsahu environmentálnych vplyvov činností, výrobkov a služieb,
  obsahovať záväzok k neustálemu zlepšovaniu a prevencii znečisťovania,
  obsahovať záväzok na dodržiavanie aplikovateľných prácnych požiadaviek, ktoré sa org. zaviazala plniť, ktoré sa vzťahujú na jej environmentálne aspekty,
  byť dokumentovaná, zavedená a udržiavaná na všetkých úrovniach organizácie,
  byť oznámená všetkým osobám, ktoré pracujú pre org. alebo v jej mene,
  byť dostupná všetkým zainteresovaným stranám,
  pravidelne preskúmaná, aby sa zabezpečila jej relevantnosť pre organizáciu,
  poskytuje rámec na stanovenie a preskúmanie environmentálnych cieľov a cieľových hodnôt.

 • Aké sú najčastejšie chyby pri zatepľovaní?
  Je ich mnoho, ale vyplývajú hlavne z nedostatočnej prípravy (nekvalitne spracovanej projektovej dokumentácie  alebo jej úplnej absencie), nekvalitnej práce zhotoviteľa a zo snahy zlacňovať realizáciu či už vplyvom kombinácie vrstiev vytváraním z materiálov iného systému, alebo vynechaním, napr. rôznych profilov a tmelov.
 • Ako sa im vyhnúť?
  Asi jediným spôsobom: rešpektovaním odborníkov aj keď nie sú lacní, ale vykonajú zodpovednú prácu; čo sa  týka projektantov, zhotoviteľov, ale aj technického dozoru.
 • Do kedy platia certifikáty vydané podľa normy OHSAS 18001:2007?
  Certifikácia systémov manažérstva podľa normy OHSAS 18001:2007 nebude platná po uplynutí troch rokov od publikovania normy ISO 45001:2018.
  Všetky novo vydané certifikáty podľa starej normy OHSAS 18001 budú mať obmedzenú platnosť, a to do12.3.2021
 • Čo by sme mali urobiť ako prvé v rámci prechodu na normu ISO 45001:2018?
  Organizáciám používajúcim OHSAS 18001:2007, sa odporúča vykonať nasledovné činnosti:
  – zabezpečiť si výtlačok normy ISO 45001,
  – identifikovať nedostatky v systéme OHSAS, ktoré je potrebné riešiť, aby sa splnili všetky nové požiadavky,
  – vypracovať plán implementácie,
  – zaistiť splnenie všetkých nových potrieb na kompetentnosť a zvýšiť povedomie všetkých strán, ktoré majú dopad na efektívnosť systému OHSAS,
  – aktualizovať existujúci OHSAS, aby spĺňal nové požiadavky a verifikovať jeho efektívnosť – vykonať interné audity,
  – tam, kde je to vhodné, spojiť sa s certifikačným orgánom kvôli potrebným informáciám k príprave na prechod.
top