Odpovede na najčastejšie otázky

 • Kto je a čo robí manažér kvality?

  Zjednodušene povedané, manažér kvality je vo firme zodpovedný za riadenie kvality. Prakticky to znamená, že má na starosti vytváranie, udržiavanie a zlepšovanie systému riadenia kvality naprieč celou organizáciou, stanovuje a optimalizuje procesy riadenia kvality a zodpovedá za ich správne fungovanie.

 • Čo je systém?
  Systém je označenie pre súhrn najrôznejších prvkov (nástrojov a pomôcok), ktoré sú vzájomne pospájané, spoločne fungujú a vzájomne sa ovplyvňujú a to s určitým cielom.

 • Prečo zavádzať systém manažérstva?
  Najčastejšie dôvody sú:
  Externé

  • Získať vyšší tržný podiel prostredníctvom konkurečnej výhody zvýšením image,
  • Vyžaduje to zákazník,
  • Častá podmienka u verejných zákazok,
  • Zaistit overiteľné plnenie zákonných požiadaviek.

  Interné

  • Zprehladniť a stabilizovať procesy vo firme, realizačné a systémové,
  • Zvýšiť výkonnosť, produktivitu,
  • Vymedziť zodpovednosti vo firme.
 • Prečo zavádzať systém environmentálneho manažérstva?
  Dôvody pre zavedenie sú interné a externé.  Interné:  identifikácia  a sprehľadnenie činnosti podniku v oblasti životného prostredia  – tzv. environmentálnych aspektov, identifikácia všetkých právnych a iných požiadaviek v ŽP, popísanie a sprehľadnenie  činností ktoré majú vplyv na ŽP, eliminácia možných environmentálnych havárii,  ich efektívne zvládnutie  a odstránenie,  zvýšenie spokojnosti zákazníkov, sprehľadnenie riadenia  dokumentácie, určenie zodpovedností a právomocí zamestnancov v oblasti ŽP). Externé: vylepšenie image podniku, plnenie požiadaviek odberateľov a účasť na tendroch, príp. verejných obstarávaniach.
 • Aké sú prínosy zavedenia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ?
  Minimalizuje sa vznik rizík nehôd, pracovných, prípadne smrteľných úrazov ,
  Zvýšenie kontroly možných nebezpečenstiev (rizík) a ich včasnú lokalizáciu a minimalizáciu vďaka jasne stanoveným a vypracovaným havarijným plánom, politiky a cieľom
  prehľadnosť v oblasti kvalifikácie zamestnancov
  zlepšenie prípravy na mimoriadne udalosti
  zvýšenie starostlivosti o zamestnancov v oblasti BOZP
  posilnenie povedomia zodpovednosti zamestnancov za ochranu vlastného zdravia
  zlepšenie vzťahu so zamestnancami, verejnosťou a štátnymi inštitúciami
  prípadné úspory na pokutách a iných represiách zo strany kontrolných orgánov
  zvýšenie kvality a dôveryhodnosti pre zákazníkov, banky, poisťovne a pod.
  zlepšenie postavenia Vašej spoločnosti na trhu
  zvýšenie image Vašej spoločnosti
 • Aké všeobecné požiadavky musia spĺňať ciele integrovaného systému manažérstva?
  Strategické ciele: plán rastu pre budúce obdobie, splnenie požiadaviek zákazníka, zaistenie flexibility služieb, zlepšenie efektívnosti prevádzky, riadenie zmien, riadenie obchodných vedomostí, zvýšenie „hodnoty“ poskytovaných služieb, riadenie akcionárskych vyhliadok do budúcnosti.
  Prevádzkové ciele: minimalizovanie dokumentácie, maximálna prehľadnosť, minimalizovanie byrokracie, optimalizácia technológie, minimalizácia rizík.
 • Aké všeobecné požiadavky musí spĺňať politika integrovaného systému manažérstva?
  Zahŕňa politiku SMK. SMBOZP a EMS
  SMK:
  Vrcholový manažment musí zaistiť, aby politika kvality:
  bola primeraná účelu organizácie,
  obsahovala záväzok spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť SMK,
  poskytovala rámec na vypracovanie a preskúmanie cieľov kvality,
  bola zverejnená a pochopená v rámci organizácie,
  bola preskúmaná s ohľadom na trvalú vhodnosť.
  SMBOZP:
  Politiku BOZP definuje a vyhlasuje vrcholový manažment a musí byť:
  dokumentovaná, zavedená a udržiavaná na všetkých úrovniach organizácie,
  oznámená všetkým zamestnancom, aby si boli vedomí svojich záväzkov v oblasti BOZP,
  byť dostupná všetkým zainteresovaným stranám,
  pravidelne preskúmaná, aby sa zabezpečila dôležitosť a vhodnosť pre organizáciu,
  vytvára základný rámec pre stanovenie cieľov BOZP.
  ESM:
  Environmentálnu politiku definuje a vyhlasuje vrcholový manažment a musí byť:
  primeraná charakteru a rozsahu environmentálnych vplyvov činností, výrobkov a služieb,
  obsahovať záväzok k neustálemu zlepšovaniu a prevencii znečisťovania,
  obsahovať záväzok na dodržiavanie aplikovateľných prácnych požiadaviek, ktoré sa org. zaviazala plniť, ktoré sa vzťahujú na jej environmentálne aspekty,
  byť dokumentovaná, zavedená a udržiavaná na všetkých úrovniach organizácie,
  byť oznámená všetkým osobám, ktoré pracujú pre org. alebo v jej mene,
  byť dostupná všetkým zainteresovaným stranám,
  pravidelne preskúmaná, aby sa zabezpečila jej relevantnosť pre organizáciu,
  poskytuje rámec na stanovenie a preskúmanie environmentálnych cieľov a cieľových hodnôt.

 • Aké sú najčastejšie chyby pri zatepľovaní?
  Je ich mnoho, ale vyplývajú hlavne z nedostatočnej prípravy (nekvalitne spracovanej projektovej dokumentácie  alebo jej úplnej absencie), nekvalitnej práce zhotoviteľa a zo snahy zlacňovať realizáciu či už vplyvom kombinácie vrstiev vytváraním z materiálov iného systému, alebo vynechaním, napr. rôznych profilov a tmelov.
 • Ako sa im vyhnúť?
  Asi jediným spôsobom: rešpektovaním odborníkov aj keď nie sú lacní, ale vykonajú zodpovednú prácu; čo sa  týka projektantov, zhotoviteľov, ale aj technického dozoru.
 • Do kedy platia certifikáty vydané podľa normy OHSAS 18001:2007?
  Certifikácia systémov manažérstva podľa normy OHSAS 18001:2007 nebude platná po uplynutí troch rokov od publikovania normy ISO 45001:2018.
  Všetky novo vydané certifikáty podľa starej normy OHSAS 18001 budú mať obmedzenú platnosť, a to do12.3.2021
 • Čo by sme mali urobiť ako prvé v rámci prechodu na normu ISO 45001:2018?
  Organizáciám používajúcim OHSAS 18001:2007, sa odporúča vykonať nasledovné činnosti:
  – zabezpečiť si výtlačok normy ISO 45001,
  – identifikovať nedostatky v systéme OHSAS, ktoré je potrebné riešiť, aby sa splnili všetky nové požiadavky,
  – vypracovať plán implementácie,
  – zaistiť splnenie všetkých nových potrieb na kompetentnosť a zvýšiť povedomie všetkých strán, ktoré majú dopad na efektívnosť systému OHSAS,
  – aktualizovať existujúci OHSAS, aby spĺňal nové požiadavky a verifikovať jeho efektívnosť – vykonať interné audity,
  – tam, kde je to vhodné, spojiť sa s certifikačným orgánom kvôli potrebným informáciám k príprave na prechod.
top