licencia na okna

Inšpekcie pri zabudovávaní otvorových konštrukcii podľa požiadaviek STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy

Kvalita montáže je minimálne tak dôležitá ako kvalita okna samotného. Nekvalitná montáž dokáže kvalitne vyrobené okno zásadne znefunkčniť.

Montáž okien, tak ako akékoľvek iné stavebné činnosti, podlieha prísnym pravidlám. Detaily pre správny návrh riešení pripojovacej škáry rámu okna a stavebnej konštrukcie rieši norma STN 73 3134 s názvom – Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie. Ich nedodržanie má za následok okrem nesprávnej funkcie okien aj skrátenie životnosti tejto konštrukcie.

Norma STN 733134 je zameraná na styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy a poskytuje detailné požiadavky na ich navrhovanie, montáž a skúšanie. Táto norma je kľúčovým nástrojom pre stavebníctvo, pretože reguluje kritické aspekty, ktoré ovplyvňujú kvalitu a bezpečnosť stavieb.

Jednou z hlavných požiadaviek normy STN 733134 je stanovenie presných špecifikácií pre montáž okenných konštrukcií a ich styk s obvodovým plášťom budovy. Tento proces zahŕňa určenie vhodných materiálov, techník a postupov, ktoré musia byť dodržané pri inštalácii okenných prvkov. Tieto špecifikácie zabezpečujú, že montáž je vykonaná správne a bezpečne, čo znižuje riziko vzniku porúch a znefunkčnenie obvodového plášťa budovy.

Aby bolo zabudovanie okien a dverí alebo portálových systémov v súlade s normou STN 73 3134 je potrebné vyhovieť niekoľkým požiadavkám. Tie sa týkajú predovšetkým polohy okien alebo dverí v stavebnom otvore, ich tvaru a rozmerov alebo spôsobu, akým sú upevnené. Konkrétne sa potom rieši pripojovacia škára, stavebný otvor, presnosť zabudovania, kotvenie a typ montážnych materiálov.

Aké sú požiadavky normy STN 733134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy.

Norma STN 733134 jasne určuje geometrické rozmery stavebného otvoru s ohľadom na spôsob zabudovania okien a dverí a realizáciu pripojovacej škáry. To znamená, že stanovuje, akým spôsobom sa má urobiť obloženie otvoru z hľadiska horizontálneho i vertikálneho uhlu pohľadu.

U novostavieb s týmto aspektom väčšinou nie je problém a rieši sa skôr pri rekonštrukcii, kde pri vybúraní okien alebo dverí môže dôjsť k narušeniu okolitej stavebnej konštrukcie. Požiadavky na zabudovanie okien, dverí a portálových systémov majú svoje jasne definované tolerancie na geometrickú presnosť stavebného otvoru.

Pripojovacia škára je kľúčová pre zaručenie čo najlepších tepelne izolačných vlastností. To je jej základná funkcia. Norma STN 73 3134 definuje aj difúziu samotnej škáry, ktorá zaisťuje jej optimálne odvetrávanie a vysychanie. To sa dá dosiahnuť tak, že vnútorný uzáver pripojovacej škáry je tesnejší, vodotesný a parotesný, zatiaľ čo vonkajší uzáver je tiež vodotesný, ale zároveň paropriepustný.

Rozmerové tolerancie okenných otvorov

Pri šírke otvoru do 3 m je prípustná odchýlka otvoru ±12 mm. V prípade omietnutých ostení je to len ±10 mm. Pri šírke otvoru nad 3 m je prípustná odchýlka ±16, resp. ±12 mm. Podobne tolerancie diagonál pri zisťovaní pravouhlosti otvoru sú nasledovné:
• pri šírkach otvorov do 1 m – ± 6 mm,
• pri šírkach otvorov 1 až 3 m – ± 8 mm,
• pri šírkach otvorov 3 až 6 m – ± 12 mm.

Povolené šírky pripojovacích škár (podľa typu okenného materiálu a veľkosti strany okna s ohľadom na dilatáciu pri rovnom ostení) sú uvedené v tabuľke.

Norma STN 73 3134 upresnila aj to, aké sú požiadavky na presnosť zabudovania okien, dverí a portálových systémov a ich kotvenie. Podobne ako u geometrickej presnosti stavebného otvoru existuje určitá tolerancia aj pri zabudovaní okien a dverí. Tá ošetruje dva aspekty. Presnosť zabudovania okien a dverí by nemala mať vplyv na vlastnosti výrobku a v žiadnom prípade by nemala ohrozovať ich používateľa.

Norma tiež do značnej miery spresnila kotvenie, kotviace techniky a upevnenie okien, dverí a portálových systémov a definovala typy kotví a spôsob, akým ich používať. V súčasnosti tak nie je možné používať pre kotvenie najrôznejšie tmely a montážne peny, ale je nutné okná a dvere ukotviť skrutkami a vrutmi.

Pri montáži okien sa nevyhnete používaniu doplnkových montážnych komponentov, medzi ktoré patria hlavne tmely, tesniace a komprimované pásky alebo membrány.

Pri osadzovaní sa teda používajú rôzne tesniace systémy:

 • tesniace látky, tmely,
 • tesniace komprimované pásky,
 • tesniace izolačné fólie (paropriepustné, parotesné), pásy.

Použitie konkrétneho tesniaceho systému závisí od viacerých faktorov, a to od pretvorenia a pohybov samotnej pripojovacej škáry, zmeny rozmerov rámových profilov, vnútornej teploty a vlhkosti v miestnosti.  Minimálna šírka škáry na použitie tesniacich tmelov sa pohybuje v závislosti od materiálu okna a dĺžky škáry v rozpätí 10 až 20 mm, pri použití tesniacich komprimovaných pások 8 až 12 mm a pri pásoch a fóliách v rozmedzí až nad 20 mm.

Kombinácia tesniacich vrstiev a usporiadanie vrstiev v škáre musí umožňovať odvetranie smerom von. 

Okrem toho norma definuje požiadavky na skúšanie a overovanie kvality práce. Tieto skúšky zahŕňajú testovanie tesnosti okien a dverí, mernú kontrolu geometrických parametrov a skúšanie odolnosti voči poveternostným podmienkam. Tieto procesy sú kľúčové pre zabezpečenie toho, že okenné konštrukcie a obvodový plášť budovy sú funkčné, bezpečné a odolné voči rôznym vonkajším vplyvom.

Ďalším dôležitým bodom normy je stanovenie požiadaviek na bezpečnosť práce pri montáži a skúšaní okenných konštrukcií.

Čo je potrebné si uvedomiť pri montáži okien podľa požiadaviek normy STN 733134?

Norma STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie (Construction work. Connection joints for windows in external construction elements. Requirements, execution and testing) platí na stavebné práce súvisiace s návrhom, zhotovením, kontrolou kvality a preberaním zabudovaných (osadzovaných) okenných konštrukcií a vonkajších dverí do stavby. Norma neplatí na okná a dvere zabudované v závesných stenách.

Čo je potrebné zohľadniť pri montáži okien s ohľadom na uvedenú normu?

1. Prípravná fáza:

 • Plánovanie: Pred začatím montáže je potrebné správne naplánovať celý proces. Toto zahŕňa technické merania otvorov, v ktorých budú okná inštalované, a zohľadnenie špecifických požiadaviek budovy na tepelnú a zvukovú izoláciu.
 • Výber materiálov: Výber správnych materiálov a komponentov je kľúčový pre splnenie požiadaviek normy. Zahrňuje to okenné rámy, sklo, tesniace materiály a izolačné prvky.

2. Montážne práce:

 • Zabezpečenie správneho umiestnenia a fixácie: Okná musia byť presne umiestnené a pevne fixované v otvore tak, aby boli zabezpečené ich správne funkčné vlastnosti a dlhodobá stabilita.
 • Zohľadnenie dilatácie: Pri montáži je potrebné zohľadniť možnú dilatáciu materiálov, aby nedošlo k poškodeniu okna alebo budovy v dôsledku teplotných zmien.

3. Tesnenie a izolácia:

 • Aplikácia tesniacich materiálov: Tesnenie medzier medzi okenným rámom a obvodovou stenou je kritické pre zabezpečenie tepelnej a zvukovej izolácie. Použité materiály musia byť odolné voči poveternostným vplyvom a starnutiu.
 • Izolácia: Okrem tesnenia je dôležitá aj správna aplikácia izolačných materiálov, ktoré zabránia vzniku tepelných mostov a prispievajú k celkovej energetický efektívnosti budovy.

4. Kontrola a skúšanie:

 • Po montáži je nevyhnutné vykonať dôkladnú kontrolu a skúšanie okna na jeho funkčnosť, tesnosť a celkovú kvalitu inštalácie. Toto zahŕňa overenie správneho otvárania, zatvárania, tesnenia a izolácie.

5. Dokumentácia:

 • Všetky etapy montáže, použité materiály a výsledky skúšok musia byť riadne zdokumentované. Táto dokumentácia slúži ako dôkaz o tom, že montáž bola vykonaná v súlade s normami a môže byť využitá pri budúcich kontrolách alebo údržbe.

Dodržiavanie týchto krokov zabezpečí, že montáž okien bude vyhovovať norme STN 73 3134 a prispeje k dlhodobej udržateľnosti, bezpečnosti a komfortu budov.

Postup pre výkon inšpekcie pri zabudovávaní otvorových konštrukcii podľa požiadaviek normy STN 73 3134

Na posúdenie, či je možné vykonať inšpekciu udeliť na zabudovávanie otvorových konštrukcii, inšpekčný orgán kontroluje kvalitu vykonávaných prác na rozostavanej stavbe počas čo najväčšieho počtu technologických operácií v zmysle STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie, pričom inšpekcia musí obsahovať najmä kontrolu:

 • osadenia vonkajšej otvorovej konštrukcie,
 • kotvenia vonkajšej otvorovej konštrukcie,
 • vytvorenia styku (pripojovacej škáry),
 • utesnenia škáry styku (pripojovacej škáry).

Inšpekcia vyplýva z požiadaviek technických špecifikácií a technologických postupov. Predmetom inšpekcie je správnosť zamerania vonkajšej otvorovej konštrukcie a správnosť jej zabudovania, nie kvalita samotnej zabudovanej otvorovej konštrukcie (okna, balkónových dverí).

Pre cenovú ponuku na výkon inšpekcie pri zabudovávaní otvorových konštrukcii podľa normy STN 733134 prosím volajte 0904 360 000, alebo píšte na náš mail alebo len jednoducho vyplňte formulár na našej stránke s konkrétnou požiadavkou. Ponuku Vám zabezpečíme ešte v ten istý deň.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *