Inšpekčný certifikát sa udeľuje a prípadne i odníma v súlade s internou smernicou akreditovaného Inšpekčného orgánu typu A

V súlade s týmito pravidlami prichádza k pravidelným plánovaným (dozorným) inšpekciám, ktorých cieľom je preveriť ako zhotoviteľ dodržiava pravidlá, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o inšpekcii.

Cieľom pravidelných inšpekcií je presvedčiť sa, že zhotoviteľ má aj naďalej vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác.

Ak sa počas  kontroly zistia nezhody alebo chýba dôkaz o zhode, inšpekčný orgán musí určiť termíny nápravy a nápravných činností, ktoré treba zaviesť, aby zhotoviteľ mohol licenciu naďalej používať.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác

  • pri zhotovovaní vonkajších zatepľovacích systémov (ETICS) podľa požiadaviek normy STN 73 29 01,
  • pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech,
  • realizácii balkónov a lodžii,
  • zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby,
  • a celkovej obnove budov. 

Inšpekčná činnosť na stavbách nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.