Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác

  • pri zhotovovaní vonkajších zatepľovacích systémov (ETICS) podľa požiadaviek normy STN 73 29 01,
  • pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech,
  • realizácii balkónov a lodžii,
  • zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby,
  • a celkovej obnove budov. 

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

  • svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
  • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Vydaná licencia potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác.

Inšpekčná činnosť na stavbách držiteľa licencie nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.