Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka špecifické služby, ktoré sú prínosom pre stavebné spoločnosti, zamerané na zvyšovanie ich dôveryhodnosti a kvality poskytovaných služieb.

Služby inšpekčného orgánu sa týkajú kľúčových oblastí stavebného sektora, kde je kvalita prevedených technologických operácii a postupov kritická pre dlhodobú udržateľnosť a bezpečnosť stavebných konštrukcií.

Poslanie a vízia

eucert s.r.o. stavia na silnom základe odbornosti a etiky. Vízia inšpekčného orgánu je byť lídrom v poskytovaní inšpekčných služieb v oblasti celkovej obnovy budov.

Celková obnova budov predstavuje zásadný krok k dosiahnutiu udržateľnejšej budúcnosti. Pri správnom plánovaní a realizácii môže priniesť významné sociálne, ekonomické a environmentálne benefity, ktoré presahujú počiatočné investície a technické výzvy. Obnova je tak nielen o zachovaní a vylepšení fyzického stavu budov, ale aj o zveľaďovaní kvality života a ochrane našej planéty.

Svoje služby modelujeme tak, aby sme prispievali k neustálemu zlepšovaniu procesov, zvyšovaniu efektívnosti a minimalizácii rizík súvisiacich s činnosťami našich klientov.

Zameriavame sa na inovácie a neustále zlepšovanie procesov, aby sme uspokojili potreby a očakávania zákazníkov a aby sme prispeli k udržateľnému rozvoju významného odvetvia národného hospodárstva – stavebníctva, pri striktnom dodržiavaní platných predpisov a požiadaviek.

Poslaním inšpekčného orgánu eucert s.r.o je poskytovanie nezávislých a objektívnych inšpekčných služieb, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu a bezpečnosť procesov na slovenských stavbách.

Vízia a poslanie inšpekčného orgánu eucert s.r.o. sú pevne zakotvené v hodnotách dôvery, integrity, objektívnosti, transparentnosti a profesionality.

Tieto princípy pomáhajú zabezpečiť, že všetky poskytované služby sú vykonávané na najvyššej možnej úrovni kvality a etiky. Jednotlivé politiky našej spoločnosti sú dostupné konkrétnym zainteresovaným stranám (externé/interné prostredie) a spísané v základných dokumentoch inšpekčného orgánu:

História a skúsenosti

Eucert je renomovaným poskytovateľom inšpekčných služieb. S dlhoročnou históriou a odbornými znalosťami sme sa stali dôveryhodným partnerom našich zákazníkov.

Odbornosť a kvalifikácia

Náš tím je zložený z odborníkov so širokými znalosťami. Sme hrdí na to, že naši inšpektori tvoria skúsení profesionáli, ktorí majú hlboké porozumenie normám a mnohoročné skúsenosti s praxou.

Prístup k zákazníkovi

Veríme, že komunikácia so zákazníkom je kľúčová. Snažíme sa porozumieť potrebám a očakávaniam našich klientov a poskytovať im presne tie služby, ktoré im pomôžu dosiahnuť ich ciele. Všetky naše služby sú prevádzané profesionálne, nestranne, nezávisle a objektívne.

Transparentnosť a dôveryhodnosť

Dôveryhodnosť je pre nás kľúčová. Naše procesy sú transparentné a založené na objektívnych kritériách. Veríme v etické konanie a integritu vo všetkých našich aktivitách.

Referencie

Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás prioritou. Sme hrdí na to, že sme mohli spolupracovať s mnohými organizáciami. Naše zákaznícke referencie sú najlepším dôkazom kvality našich služieb.

Inovácia a budúcnosť

Neustále sa snažíme inovovať a rozvíjať naše služby, aby sme boli vždy krok pred konkurenciou a mohli ponúknuť našim klientom tie najlepšie možnosti.

Sme pripravení na budúce výzvy a tešíme sa na možnosť spolupráce s vami.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác

Viac o jednotlivých službách sa dočítate v sekcii Druhy inšpekcii a našich odborných článkoch k jednotlivým inšpekčným prácam v kapitole Aktuality

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

  • svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
  • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Toto je významným aktívom pre stavebné spoločnosti, ktoré chcú zdôrazniť svoju profesionalitu a zaväzovať sa k vysokému štandardu vykonávanej práce.

Úspešné absolvovanie inšpekcie potvrdzuje, že stavebná firma má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác pri konkrétnej stavebnej práce v zmysle predmetu inšpekcie.

Inšpekčná činnosť eucert s.r.o. podporuje transparentnosť a zodpovednosť v stavebnom sektore, zároveň posilňuje dôveru medzi stavebnými spoločnosťami, ich zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami.

Je dôležité zdôrazniť, že inšpekčná činnosť na stavbách nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.