iso 14001 ochrana ovzdus

ISO 14001 – Zoznam platných zákonov a vyhlášok v oblasti ochrany ovzdušia

Od 1. júla 2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia spolu aj s vykonávacími predpismi – vyhláškami. Hlavným cieľom novej právnej ochrane ovzdušia je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia, zníženie celkových emisií a obmedzovanie emisií priamo pri zdroji.

ISO 14001 – Zoznam platnej legislatívy pre manažérov kvality v oblasti ochrany ovzdušia

Zákony

Vykonávacie predpisy k zákonu o ochrane ovzdušia

Stav platný od 1. júla 2023

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
  – členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov, emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, požiadavky na vybrané osobitné činnosti, požiadavky na zabezpečenie rozptylu, požiadavky na umiestnenie stacionárneho zdroja vrátane odporúčaných odstupových vzdialeností, obsah programov na riadenie zápachu a programov na riadenie prašnosti
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/248/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
  – zisťovanie množstva emisií, zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, technický výpočet, diskontinuálne meranie, kontinuálne monitorovanie, monitorovanie a preukazovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi, požiadavky na automatizované meracie systémy, informovanie verejnosti o výsledkoch oprávnených technických činností, notifikácia oprávnenej technickej činnosti
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/249/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia
  – limitné hodnoty, cieľové hodnoty, kritické úrovne, index priemernej expozície, referenčné metódy merania, ciele v kvalite údajov, požiadavky minimálny počet vzorkovacích miest a ich umiestnenie, pravidlá uplatňovania smogového varovného systému, členenie územia na zóny a aglomerácie, minimálny rozsah programov na zlepšenie kvality ovzdušia
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/250/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 251/2023 Z. z. o kvalite palív
  – požiadavky na kvalitu uhlia, motorových palív, palív vyrobených z odpadu vrátane druhotných palív, na preukazovanie ich kvality, evidenciu a predkladanie údajov z evidencii
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/251/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 252/2023 Z. z. o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo
  – o požiadavkách na získanie odbornej spôsobilosti i na odborné posudzovanie, prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a na vykonávanie kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo, podrobnosti o kvalifikačných a technických predpokladoch potrebných na získanie odbornej spôsobilosti, náležitosti odborného posudku
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/252/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 253/2023 Z. z. o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu
  – technické požiadavky a podmienky prevádzkovania na distribučné sklady, mobilné zásobníky, čerpacie stanice benzínu a ich preukazovanie
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/253/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia
  – vedenie prevádzkovej evidencie, NEIS, náležitosti STPP TOO, obsah správ o prevádzke spaľovne odpadov a zariadenia, na spoluspaľovanie odpadov, obsah programu na znižovanie emisií zo stacionárneho zdroja
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/254/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 255/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr
  – údaje, ktoré sú reportované podľa konkrétnych EÚ smerníc a v rámci reportov o emisných inventúrach
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/255/vyhlasene_znenie.html
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 256/2023 Z. z. o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel
  – požiadavky na obsah organických rozpúšťadiel v náterových látkach používaných na stavby, objekty a konštrukcie, a výrobkoch, ako sú náterové látky, laky a tmely, používaných v autoopravárenstve a označovanie takýchto výrobkov
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/256/vyhlasene_znenie.html

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *