norma STN 732901

Kľúčové aspekty normy STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

V súčasnej dobe, keď je dôraz kladený na energetickú efektivitu a udržateľnosť v stavebníctve, získava norma STN 732901 “Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)” zvýšený význam. Táto norma poskytuje podrobné usmernenia a štandardy pre zhotovovanie ETICS s použitím rôznych druhov tepelných izolácií, ako sú expandovaný polystyrén (EPS), minerálna vlna (MW), a iné izolačné materiály, s konečnou povrchovou úpravou omietkou alebo obkladom.

Kontaktné zatepľovacie systémy hrajú kľúčovú úlohu v znižovaní energetických strát budov a zlepšovaní ich tepelnej pohody, čím prispievajú k udržateľnosti a energetickému hospodárstvu.

STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

Norma pre zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) je neoceniteľným nástrojom pre dodávateľov, projektantov a vykonávateľov zatepľovacích prác, poskytujúcim jasný rámec pre zhotovovanie kvalitných ETICS. Dodržiavanie tejto normy zabezpečuje, že zatepľovacie práce sú vykonávané s dôsledným ohľadom na materiálové špecifikácie, metódy aplikácie a celkovú integritu systému. Tým sa minimalizuje riziko tepelných mostov, vlhkostných problémov a iných bežných problémov spojených s nekvalitným zateplením.

Norma STN 732901:2023 určuje technické požiadavky na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolač­ných kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze expandovaného polystyrénu (EPS), na báze minerálnej viny (MW) a primerane na báze iných tepelných izolácií pri zohľadnení ich vlastností, napr. fenolovej peny (PF), polyuretánu (PUR a PIR) s konečnou povrchovou úpravou omietkovým systémom vrátane dekoratívneho náteru alebo bez neho, pri plošnej hmotnosti do 20 kg/m2, alebo s povrchovou úpra­vou s obkladovými prvkami pri plošnej hmotnosti viac ako 20 kg/m2, spájaných s podkladom pomocou lepiacej hmoty a mechanického pripevnenia (napr. rozpernými kotvami), ktoré výrobca dodáva na trh ako ucelený systém (zostavu) určený na použitie na steny, šikmé plochy a podhľady vodorovne vystupujúcich konštrukcií (balkónov, lodžií a pod.) nových budov a obnovovaných existujúcich budov. ETICS predovšet­kým zabezpečuje tepelnú ochranu budovy a jej ochranu pred klimatickými vplyvmi. ETICS sa zhotovuje najmä na chladnejšej strane stavebnej konštrukcie, ktorá oddeľuje vykurované a nevykurované priestory.

Oproti STN 73 2901: 2015 sú upravené a doplnené definície, rozšírené sú požiadavky na podklad o pod­klad na báze dreva a požiadavky na povrchovú úpravu s obkladom. Zohľadnené sú zmeny vyplývajúce z transpozície ETAG 004 na EAD 040083-00-0404 a ďalších súvisiacich EAD, zo zmien noriem radu STN 73 08xx na protipožiarnu bezpečnosť súvisiacich s ETICS, ako aj požiadavky súvisiace so zavedením súboru noriem STN 72 7221. Rozšírené sú požiadavky na zhotovovanie ETICS, zabudovanie rozšíreného sortimentu komponentov ETICS, povrchovej a zapustenej montáže rozperných kotiev a zhotovenie zdvo­jenia ETICS. Rozšírené sú požiadavky na údržbu ETICS.

Kľúčové aspekty normy STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

Kľúčové aspekty normy STN 73 29 01, ktorá sa zaoberá zhotovovaním vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), sú základom pre kvalitnú realizáciu týchto systémov. Táto norma poskytuje komplexné usmernenia a požiadavky, ktoré zabezpečujú, že ETICS budú realizované efektívne a udržateľne. Dôraz je kladený na materiály, prípravu, aplikáciu, detaily a kontrolu kvality. Norma STN 732901 kladie dôraz na niekoľko kritických oblastí, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu ETICS:

1. Výber materiálov

Norma STN 73 29 01 podrobne špecifikuje, aké materiály sú vhodné pre použitie v ETICS, vrátane expandovaného polystyrénu (EPS), minerálnej vlny (MW), a iných izolačných materiálov. Každý z týchto materiálov má svoje špecifické vlastnosti, ako sú tepelná vodivosť, paropriepustnosť a odolnosť voči požiaru (požiarna odolnosť konštrukčného prvku), ktoré určujú ich vhodnosť pre konkrétne aplikácie a klimatické podmienky. Norma tiež obsahuje usmernenia týkajúce sa špecifikácií a kvality izolačných materiálov, aby sa zabezpečilo, že vybrané produkty spĺňajú požadované štandardy.

2. Príprava podkladu

Úspešná aplikácia ETICS začína správnou prípravou podkladu. Norma stanovuje, že povrch musí byť čistý, suchý, pevný a rovný. Akékoľvek nečistoty, mastnoty, prach alebo voľné časti musia byť odstránené, aby sa zabezpečila dobrá adhézia izolačných panelov k podkladu. V prípade potreby sa musia vykonať opravy podkladu, aby sa odstránili nerovnosti a vytvorila sa optimálna povrchová úprava pre aplikáciu ETICS. Tento krok je kritický pre predchádzanie problémom súvisiacim s vlhkosťou a zabezpečenie dlhodobej výkonnosti a udržateľnosti systému.

3. Realizácia ETICS

Norma poskytuje podrobné usmernenia pre realizáciu ETICS rozdelenú do niekoľkých základných technologických operácii, vrátane spôsobov lepenia a mechanického upevňovania na podklad, zhotovovanie výstužnej vrstvy a zhotovovanie konečnej povrchovej úpravy, tak aby sa zabezpečila estetická a funkčná integrita ETICS. Správna realizácia ETICS podľa požiadaviek normy STN 732901 je nevyhnutná pre zabezpečenie minimalizáciu tepelných mostov a zabezpečenie celkovej funkčnosti zatepľovacieho systému. Norma STN 732901 “Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)” je rozdelená do nasledovných kapitol:

 • Predmet            
 • Normatívne odkazy      
 • Termíny, definície, značky a skratky      
  • Term íny a definície      
  • Značky a skratky            
 • Všeobecne
 • Príprava podkladu pre ETICS     
  • Požiadavky na podklad               
  • Posudzovanie a overovanie podkladu
  • Príprava podkladu         
 • Lepenie tepelnoizolačných dosiek         
  • Nanášanie lepiacej hmoty         
  • Lepenie tepelnoizolačných dosiek        
 • Kotvenie mechanickými pripevňovacími prvkami           
 • Zhotovovanie výstužnej vrstvy               
 • Zhotovovanie konečnej povrchovej úpravy      
 • Zdvojenie ETICS
 • Doprava, skladovanie, odpad   
 • Kontrola zhotovovania
  • Všeobecne       
  • Uskutočňovanie kontrolnej činnosti     
 • Používanie a údržba ETICS         
 • Príloha A (normatívna) — Požadovaný obsah dokumentácie na prípravu a zhotovenie ETICS   
 • A.1 Dokumentácia výrobcu ETICS           
 • A.2 Projektová dokumentácia 
 • A.3 Stavebná dokumentácia     

4. Detaily ETICS

Správna realizácia detailov ETICS je nevyhnutná pre dosiahnutie požadovaných úspor a celkového efektu zo zatepľovania. Norma zdôrazňuje význam realizácie detailov a to najmú v oblasti okrajov, rohov, otvorov pre okná a dvere, ako aj iných prechodov, dilatácii a podobne. Tieto oblasti sú často zraniteľné miesta pre vnikanie vody a možný vznik tepelných mostov. Presné usmernenia zabezpečujú, že tieto kritické body sú správne realizované a chránené pred poveternostnými vplyvmi a tepelnými stratami. Norma neobsahuje priamo detaily, ale obsahuje odkazy na literatúru s podrobnosťami navrhovania ETICS.

5. Kontrola kvality – kontrola zhotovovania

Norma STN 73 29 01 kladie veľký dôraz na kontrolu kvality počas celého procesu zhotovovania ETICS. Kontroly zahŕňajú pravidelné hodnotenie vykonaných prác, overovanie zhody s projektovou dokumentáciou a požiadavkami na jednotlivé technologické procesy, ako aj vykonávanie potrebných úprav alebo opráv pri zistení nedostatkov. Kontrola kvality zabezpečuje, že realizovaný systém bude spĺňať všetky očakávania s ktorou investor do zatepľovania svojho objektu vstupoval, ale aj trvanlivosti a estetiky ETICS.

Norma zahŕňa postupy pre kontrolu kvality a zhodnotenie výsledkov zhotovovania ETICS, vrátane odporúčaní pre pravidelné hodnotenie a údržbu systému.

Význam normy STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) pre udržateľné stavebníctvo

Zhotovovanie ETICS podľa STN 732901 je kľúčová pre dosiahnutie energetických cieľov a udržateľnosti v novostavbách aj v procese renovácie existujúcich budov.

Norma STN 732901 predstavuje základný kameň pre kvalitné a efektívne zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Jej dodržiavanie je zárukou, že zateplené budovy splnia očakávania v oblasti energetického výkonu a udržateľnosti, čím prispievajú k lepšej budúcnosti pre všetkých. Pre stavebné spoločnosti, architektov a vlastníkov nehnuteľností je dôležité, aby sa oboznámili s touto normou a zabezpečili, že všetky zatepľovacie projekty sú vykonávané v súlade s jej štandardmi a odporúčaniami.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác

 • pri zhotovovaní vonkajších zatepľovacích systémov (ETICS) podľa požiadaviek normy STN 73 29 01 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS),
 • pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech,
 • realizácii balkónov a lodžii,
 • zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby,
 • a celkovej obnove budov. 

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

 • svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
 • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Vydaná licencia potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác.

Inšpekčná činnosť na stavbách držiteľa licencie nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *