Kotvenie rozpernými kotvami – čoho by sa mali držitelia licencii na zatepľovanie vyvarovať?

Inšpekčný orgán eucert vykonávajú inšpekcie zhotovovania ETICS v súlade s požiadavkami normy STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zateplovacích systémov (ETICS). Priamo v norme STN 732901 sa v kapitole 6 Kotvenie rozpernými kotvami v bode 6.1 (strana 17) píše:

Druh rozperných kotiev, ich počet, poloha k výstuži a rozmiestnenie v ploche dosiek tepelnej izolácie a v mieste stykov alebo celej ploche ETICS sa určuje v projektovej dokumentácii podľa STN 732902.

Norma  STN 73 2902 – Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS) hovorí o navrhovaní  a použití mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS). Norma STN 732902 je účinná od 1. januára 2013 a stanovuje požiadavky na navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), v ktorých tepelnú izoláciu tvoria dosky z penového polystyrénu (EPS) alebo z minerálnej vlny (MW), a to z hľadiska odolnosti proti pôsobiacemu zaťaženiu. Pre iné druhy tepelnej izolácie sa môže použiť v primeranom rozsahu.

Pri návrhu kotiev projektant postupuje v súlade s STN 73 29 01, STN 73 29 02, ETAG 004, ETAG 014, STN EN 1991-1-4 Zaťaženie konštrukcií Časť 1-4: Všeobecné zaťaženie – Zaťaženie vetrom a technickou dokumentáciou ETICS. Počet kotiev je závislý na výške budovy, tvarových charakteristikách budovy, umiestnení budovy, veternej oblasti podľa mapy veterných oblastí a kvalite podkladu pre kotvenie, ktorá sa stanoví pre danú kotvu výťažnou skúškou podľa ETAG 014.

Izolačné dosky rozmerov 1000 x 500, 1000×600 mm (EPS, XPS, perimeter, tepelnoizolačné dosky s pozdĺžnou orientáciou vlákien) sa kotvia rozpernými kotvami po obvode a do plochy. Príklady kotviacich plánov uvádza norma, výrobcovia a dodávatelia ETICS, ale konkrétny návrh má byť súčasťou schválenej projektovej dokumentácie.

Minimálne množstvo kotiev, aby doska bola zakotvená po obvode aj v ploche je 6 ks / m2.

Čo musí dodržiavať držiteľ licencie na zatepľovanie? Ako na kotvenie rozpernými kotvami podľa normy STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)?

Najčastejšie používaným typom mechanických prostriedkov na pripevnenie ETICS sú rozperné kotvy. Pri ich návrhu sa vychádza z podmienok a výsledkov skúšok ETICS podľa postupov ETAG 004 a z výsledkov skúšok rozperných kotiev podľa postupov ETAG 014.

Rozperné kotvy posúdené na únosnosť v ťahu NRk podľa ETAG 014 možno navrhnúť a použiť iba na prenos účinkov zaťaženia pôsobiaceho rovnobežne s osou rozpernej kotvy.

V prípade upevnenia ETICS na stavebnú konštrukciu sa vždy musia vziať do úvahy vlastnosti podkladu z hľadiska skladby vrstiev, ich pevnosti a trvanlivosti.

Napríklad na podklade s povrchovou úpravou tvorenou náterom, nástrekom alebo omietkou sa mechanické pripevnenie určené na prenos zaťaženia navrhne vždy. Takýmto prípadom sú aj obvodové plášte na báze pórobetónu.

Druh rozperných kotiev, ich počet, poloha k výstuži a rozmiestnenie v ploche dosiek tepelnej izolácie a v mieste ich stykov alebo v celej ploche vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému sa určuje v projektovej dokumentácii.

Na stavbe preto držiteľ licencie musí mať predovšetkým schválenú projektovú dokumentáciu a dokumentáciu výrobcu kotiev (ľudovo “hmoždiniek”).

Aké sú kategórie podkladov pre použitie kotiev v súlade s ETAG 014?

Kategória použitia A:  betón

Kategória použitia B:  plná tehla, plné vápenné tvárnice, plné tvárnice z ľahčeného betónu

Kategória použitia C: duté alebo dierované murivo (vertikálne dierované tehly, dierované vápenno-pieskové tvárnice, duté bloky z ľahčeného betónu)

Kategória použitia D:  medzerovitý ľahčený betón

Kategória použitia E:  pórobetón

Aká ma byť veľkosť taniera rozperných kotiev a na čo ešte nezabudnúť pri kotvení ETICS?

Pre izolanty z penového (EPS) a extrudovaného polystyrénu (XPS), izolačných dosiek perimeter je potrebné používať kotvy s priemerom taniera min. 60 mm. Rozperné kotvy sa osadzujú v mieste stykov dosiek, ale aj v ich ploche.

Pre kotvenie tepelnoizolačných dosiek z minerálnej vlny (MW) s pozdĺžnou orientáciou vlákien triedy TR 15 kPa je potrebné používať kotvu s priemerom taniera min. 60 mm. Pre kotvenie tepelnoizolačných dosiek z minerálnej vlny (MW) s pozdĺžnou orientáciou vlákien TR 10 kPa sa odporúča používať kotvu s priemerom taniera min. 60 mm opatrenú rozširovacím tanierikom 90 mm. Rozperné kotvy sa osadzujú tak v mieste stykov dosiek, tak aj v ich ploche. Pre kotvenie tepelnoizolačných dosiek z minerálnej vlny (MW) s priečnou orientáciou vlákien – lamiel sa pre kotvenie kotvy dopĺňajú o rozširovacie taniere 140 mm. Rozperné kotvy sa osadzujú iba do plochy izolačných lamiel.

V technickej dokumentácii každej rozpernej kotvy je uvedený postup montáže, kategória podkladu, pre ktorý je kotva určená a minimálna hĺbka kotvenia.

Minimálna kotevná hĺbka sa meria od nosného materiálu bez omietky. Omietka sa nepovažuje za nosný materiál.

Pokiaľ tvorí podklad dutý murovací materiál, je možné použiť iba skrutkovacie rozperné kotvy.

Pre kotvenie do podkladu kategórie E (autoklavovaný pórobetón) sa vždy používajú skrutkovacie rozperné kotvy.

Viac o požiadavkách na kotvenie rozperných kotiev sa dočítate v kapitole 6 Kotvenie rozpernými kotvami normy STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS).

Čoho by sa mali držitelia licencii na zatepľovanie vyvarovať? Aké sú najčastejšie chyby pri kotvení ETICS rozpernými kotvami a nedodržanie požiadaviek STN 732901?

  • Kotvy sa neosadzujú po zatvrdnutí lepiacej malty tak, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušeniu jeho rovinatosti.
  • Kotvy nie sú osadené v odporúčanom intervale – spravidla po 24 až 72 hodinách po nalepení dosiek tepelnej izolácie a pred zhotovením výstužnej vrstvy.
  • Kotva nie je osadená pevne bez pohybu a jej tanier nie je zapustený maximálne 1mm pod povrch izolantu. Vplyvom hlbokého zapustenia tanierikov kotiev vyplnených lepiacou a výstužnou hmotou dochádza k vykresľovaniu kotiev na fasáde v zimnom období.
  • Pri osadzovaní kotiev dochádza k poškodeniu izolantu a je nutné použiť správnu dĺžky kotvy v závislosti na hrúbke izolantu.
  • Pri použití vo vonkajšom tepelnoizolačnom kontaktom systéme tepelnej izolácie z minerálnej vlny (MW) s pozdĺžnou orientáciou vlákien nie sú použité rozperné kotvy s kovovým klincom (oceľovým tŕňom) a nie je používaná správna dĺžku kotiev v závislosti na hrúbke izolantu.
  • Pri osadzovaní kotiev dochádza k poškodeniu izolantu.
  • Rozperné kotvy boli použité do podkladov, ktoré neboli označené na kotve a na balení.
  • Typ kotiev pre kotvenie použitých na stavbe nezodpovedá projektovému riešeniu z projektovej dokumentácie.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác

  • pri zhotovovaní vonkajších zatepľovacích systémov (ETICS) podľa požiadaviek normy STN 73 29 01 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS),
  • pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech,
  • realizácii balkónov a lodžii,
  • zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby,
  • a celkovej obnove budov. 

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

  • svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
  • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Vydaná licencia potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác.

Inšpekčná činnosť na stavbách držiteľa licencie nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *