V súčasnej dobe je často kladenou otázkou medzi stavebnými spoločnosťami, ako sa odlíšiť v prebiehajúcich zákazkách, ako ukázať svoje predpoklady na zvládnutie celkovej obnovy stavby a nielen samotného zatepľovania.

Celková obnova budovy je komplexný proces, ktorú nezvládne každá „zatepľovacia“ firma. Mnohé spoločenstvá vlastníkov ale aj bytové družstvá v súťažiach na celkovú obnovu už vyžadujú preukázanie zvládnutia celkového procesu manažmentu komplexnej – celkovej obnovy budovy, nielen jednotlivých častí .

Celková obnova budovy je komplexný proces, ktorý si vyžaduje široké spektrum odborných znalostí a technických schopností. Hoci zatepľovanie je dôležitou súčasťou významnej obnovy budov, existuje množstvo ďalších aspektov, ktoré sú rovnako kritické a nemôžu byť prehliadnuté.

Prečo nie každá stavebná firma môže robiť celkovú obnovu budovy?

Celková obnova budovy je komplexný proces, ktorý si vyžaduje široký rozsah odborných znalostí, skúseností a zdrojov, a práve preto nemôže byť úspešne realizovaný každou stavebnou firmou. Prečo?

 • rozmanitosť stavebných prác – celková obnova zahŕňa oveľa viac ako len zatepľovanie fasády. Zahrňuje napríklad výmenu alebo opravu strechy, výmenu okien a dverí, renováciu interiérov, významná obnovu technického zariadenia budovy (elektrika, voda, kúrenie), technických systémov významnou mierou neovplyvňujúcich potrebu a spotrebu energie budovy (zabezpečenie statickej, užívateľskej a protipožiarnej bezpečnosti, hygieny a akustickej ochrany, napr. obnova bleskozvodu, výťahov, kanalizácie, hydroizolácii, podláh a pod.) a dokonca niekedy aj zásahy do nosných konštrukcií budovy. Každá z týchto oblastí vyžaduje špecifické technické znalosti a certifikácie, ktoré firma špecializovaná len napríklad na zatepľovanie fasád zvyčajne nemá,
 • komplexnosť a rozsah projektu – firma, ktorá nemá dostatočné zdroje, ako sú napr. technický personál, správne nástroje a vybavenie, má významne menšie predpoklady zvládnuť rozsah a komplexnosť celkovej obnovy,
 • dodržiavanie stavebných predpisov a noriem – pri celkových obnovách musia byť dodržané rôzne stavebné, bezpečnostné predpisy, mnohé slovenské technické normy, ktoré zaručujú, že budova bude bezpečná a funkčná. Právne predpisy sa môžu týkať statickej bezpečnosti, požiarnej ochrany, zdravotno-technických požiadaviek a energetických štandardov. Firma zameraná len napr. len na zatepľovanie fasád (zhotovovanie ETICS) nemusí mať potrebné vedomosti alebo oprávnenia na koordináciu a riadenie týchto aspektov,
 • koordinácia a projekčné riadenie – celková obnova vyžaduje koordináciu medzi rôznymi dodávateľmi, odborníkmi a regulátormi. Správna synchronizácia všetkých fáz projektu a efektívna komunikácia sú kľúčové pre jeho úspešné dokončenie. Firma špecializovaná iba na čiastkový proces obnovy (napr. zateplenie fasády, alebo zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech) môže mať obmedzené skúsenosti s riadením komplexných projektov, ktoré zahŕňajú viacero odborných disciplín, dokonca nemusí mať vôbec prax v oblasti riadenia významnej alebo celkovej obnovy budovy,
 • udržateľnosť a energetická efektívnosť – v dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na energetickú efektívnosť a udržateľnosť v stavebníctve. Nové technológie v oblasti významnej obnovy (napr. v oblasti izolačných materiálov) alebo hĺbkovej obnovy budov významným spôsobom zlepšujú energetickú hospodárnosť budov. Firma bez zázemia a skúseností v týchto oblastiach nemusí byť schopná navrhnúť a implementovať riešenia, ktoré spĺňajú súčasné štandardy a očakávania v oblasti znižovania energetických nárokov, environmentálnej záťaže a zároveň nemusí mať napr. vyškolený dostatočný počet pracovníkov na použitie nových technologických postupov v oblasti realizácie celkovej obnovy budov.

Z týchto dôvodov je dôležité zvoliť stavebnú firmu, ktorá má preukázateľné skúsenosti a kvalifikácie pre realizáciu celkovej obnovy. Správny výber firmy zaručí nielen dodržanie všetkých právnych a bezpečnostných štandardov, ale aj kvalitu a dlhodobú udržateľnosť výslednej práce.

Celková obnova budovy

Celková obnova budovy predstavuje komplexné riešenie, ktoré zahŕňa viacero aspektov stavby a jej funkčnosti, a preto je omnoho výhodnejšie než obmedzenie sa len na zateplenie. Pri celkovej obnove sa zvyšuje energetická efektívnosť nie len prostredníctvom zateplenia fasády či strechy, ale aj cez výmenu starých okien a dverí za nové, energeticky účinné alternatívy, modernizáciu vykurovacích a chladiacich systémov a prípadnú inštaláciu technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Tieto opatrenia poskytujú komplexné vylepšenie, ktoré prekonáva obyčajné zateplenie.

Okrem toho celková obnova umožňuje vylepšiť funkčnosť a estetiku budovy, čo zahŕňa modernizáciu interiérov, zlepšenie dispozičných riešení a obnovu fasády, čo celkovo zvyšuje vizuálnu atraktivitu a hodnotu nehnuteľnosti. Súčasťou celkovej obnovy sú aj nevyhnutné úpravy technických systémov – napr. vykurovacích, elektrických, vodovodných ale aj odpadových, ktoré zvyšujú bezpečnosť a funkčnosť celého objektu.

Z hľadiska bezpečnosti staršie budovy často obsahujú materiály, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziká, ako je napr. azbest alebo olovo v starých farbách. Celková obnova teda poskytuje príležitosť tieto materiály bezpečne odstrániť a nahradiť ich modernými a bezpečnými alternatívami. Takto sa nielen zvyšuje celková bezpečnosť budovy, ale aj jej trhová hodnota a atraktivita pre obyvateľov alebo návštevníkov. V stavebnej praxi sú zaužívané nasledovné  pojmy v oblasti obnovy budov:

Energetická hospodárnosť budovy je v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z. množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energetická hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie.

Primárna energia je v zmysle § 2 ods. 1 vyhlášky č. 364/2012 Z. z. globálnym ukazovateľom minimálnej energetickej hospodárnosti budovy, ktorá sa určí z množstva dodanej energie do technického systému budovy cez systémovú hranicu podľa jednotlivých miest spotreby v budove a energetických nosičov upraveného konverzným faktorom primárnej energie.

Obnovená budova je existujúca budova, na ktorej sa uskutočnili zmeny stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy, ktorými sa pred ukončením ich životnosti dosiahne splnenie základných požiadaviek na stavby a predĺženie životnosti stavby alebo častí stavby obvykle bez prerušenia užívania budovy, pričom sa obnova môže z hľadiska rozsahu uskutočniť ako celková alebo čiastočná (podľa STN 73 0540-2+Z1+Z2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky, článok 3.5).

Významná obnova budovy (angl. major renovation) sú stavebné úpravy  existujúcej  budovy,  ktorými  sa vykonáva   zásah do  jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením   obvodového a  strešného  plášťa a výmenou  pôvodných  otvorových výplní (podľa § 2 ods. 7 zákona 1)). V norme STN 73 0540-2+Z1+Z2  sa uvádza že významne obnovenie budovy sa môže vykonať aj postupnými krokmi (článok 3.6 normy).

Významnú obnovu budovy možno uskutočniť jej jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými úpravami.

Významná obnova technického zariadenia budovy (angl. substantional refurbishment) je obnova technického systému budovy, ktorej investičné náklady sú vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie nového porovnateľného technického zariadenia budovy. (podľa § 2 ods. 9 zákona1) ).

Pre splnenie požiadaviek na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby a aj úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie je potrebné uskutočniť hĺbkovú obnovu. Definíciu hĺbkovej obnovy uvádza zákon 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 378/2019 Z. z. v § 2 ods. 8.

Hĺbková obnova budovy (angl. deep renovation) je významná obnova budovy a významná obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zaradenie budovy do energetickej triedy požadovanej pre kategóriu budovy, pri ktorej sa zohľadní životný cyklus jednotlivých prvkov budovy. Prvkom budovy sa rozumie najmä technický systém budovy alebo stavebná konštrukcia tvoriaca časť obalových konštrukcií budovy. Hĺbková obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odporúčania Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786 definovaná ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 60% úspora primárnej energie.

Toto nariadenie a odporúčanie komisie ďalej uvádza 3 druhy obnovy budovy a to podľa dôkladnosti obnovy, ktoré boli vypracované v kontexte Strediska na monitorovanie fondu budov EÚ na základe úspor primárnej energie:

 • povrchová obnova (menej ako 30 %),
 • stredná obnova (medzi 30 % a 60 %) a
 • hĺbková obnova (viac ako 60 %).

Z toho vyplýva napr., že stredná hĺbková obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odporúčania Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786 definovaná ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 30% úspora primárnej energie ale menej ako 60% úspora primárnej energie.

Z hľadiska rozsahu obnovy budovy v zmysle týchto definícii potom delíme obnovu na celkovú obnovu budovy (ktorá zahŕňa významnú obnova budovy (angl. major renovation) a významnú obnova technického zariadenia budovy alebo Hĺbkovú obnovu budovy (angl. deep renovation)) vykonanú naraz alebo čiastočnú obnovu budovy (ktorá zahŕňa postupnú obnovu budovy).

Celková obnova budovy je stav budovy, kedy všetky stavebné konštrukcie a technické zariadenie budovy spĺňajú základné požiadavky na stavby, ktoré sú určené platnými právnymi a technickými predpismi.

Náš inšpekčný orgán vykonáva inšpekcie celkovej obnovy budov pre stavebné firmy, ktoré dokázali preukázať, že vedia napr. nielen zatepľovať alebo zhotovovať tepelnoizolačné a hydroizolačné systémy plochých striech, ale vedia dodržiavať predpisy a majú vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác pri celkovej obnove budov, ktorá zahŕňa významnú obnova budovy (angl. major renovation) a významnú obnova technického zariadenia budovy.

Inšpekcia celkovej obnovy budovy

 • vyplňte Žiadosť o inšpekciu a na základe jej vyplnenia Vám vypracujeme nezáväzný návrh cenovej ponuky,
 • po akceptovaní cenovej ponuky z Vašej strany, Vám vyhotovíme Návrh zmluvy o inšpekčnej činnosti (ZoD),
 • po podpísaní ZoD obidvomi zmluvnými stranami vstupuje do platnosti a stáva sa záväznou – ZoD sa podpisuje na 3 roky,
 • počas 3 rokov platnosti ZoD vykonáme 1 vstupnú inšpekciu a 2 dozorné inšpekcie na stavbe a taktiež každoročné preskúmanie dokumentačnej časti.

Presný postup výkonu jednotlivých inšpekcii je popísaný v SM – 06 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pre ETICS, SM – 12 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pri zhotovovaní striech a SM – 13 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pri celkovej obnove, obnove balkónov a lodžii a zabudovaní otvorových konštrukcii.  

Za overenie kvality vykonávaných stavebných prác, kvalite a čase v zmysle týchto postupov zodpovedá poverený inšpektor IO (inšpekčného orgánu). Poverený inšpektor IO musí spĺňať kvalifikačné kritéria v zmysle schváleného kvalifikačného katalógu a SM – 04 Kompetentnosť a príprava pracovníkov.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. má zdokumentované inštrukcie na vykonávanie inšpekcií bezpečným spôsobom v rámci smerníc BOZP a jednotlivých schválených smerníc a pracovných postupov pre výkon inšpekčnej činnosti.

Všetky pracovné hárky, kontrolné zoznamy a odkazy súvisiace s prácou inšpekčného orgánu v zmysle schválených smerníc a pracovných postupov, ako aj všetky smernice a postupy v zmysle SM -01 Riadenie dokumentácie a údajov sa udržiavajú v aktuálnom stave a sú kedykoľvek ihneď dostupné oprávneným zamestnancom.

V zmysle schválených smerníc pre jednotlivé druhy inšpekčných činností sa všetky pozorovania a údaje získané v priebehu inšpekcie zaznamenávajú, aby sa zabránilo strate dôležitých informácií. Zaznamenávanie môže zahŕňať:

 • Fotografovanie postupu zhotovenia v čase inšpekcie so zameraním na detail.
 • Vizuálna kontrola používaného materiálu.
 • Dokumentačná kontrola používaného materiálu
 • Vyplnený dotazník inšpektora v zmysle SM – 06, SM – 12 a SM – 13.

Naši zamestnanci sú pripravený vysvetliť  Vám priebeh celého procesu výkonu inšpekcie pri celkovej obnove budov, ktoré sú potrebné pre získanie Vami vybraného osvedčenia.

Naša spoločnosť vykonáva takisto aj certifikáciu manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 a ISO 37001. V prípade, že máte záujem získať ponuku pre vydanie certifikátu ISO podľa týchto noriem prosím kontaktujte nás.  

V prípade, že máte záujem o certifikát na celkovú obnovu budovy, ktorým by ste sa zásadne odlíšili od svojich konkurentov a ešte ste si nepodali žiadosť o „Certifikát pre celkovú obnovu budovy“, pošlite nám prosím žiadosť o certifikát na celkovú obnovu budovy resp. nás kontaktujte s požiadavkou priamo telefonicky resp. vypíšte krátku žiadosť vpravo a náš pracovník Vás bude kontaktovať.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava pôsobí v oblasti inšpekčných prác na Slovenskom trhu od roku 2009. Inšpekčný orgán eucert má platnú akreditáciu na výkon inšpekcii a vydávanie inšpekčných certifikátov v nasledovných oblastiach:

Viac o jednotlivých službách sa dočítate v sekcii Druhy inšpekcii a našich odborných článkoch k jednotlivým inšpekčným prácam v kapitole Aktuality

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

 • svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
 • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Toto je významným aktívom pre stavebné spoločnosti, ktoré chcú zdôrazniť svoju profesionalitu a zaväzovať sa k vysokému štandardu vykonávanej práce.

Úspešné absolvovanie inšpekcie potvrdzuje, že stavebná firma má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác pri konkrétnej stavebnej práce v zmysle predmetu inšpekcie.

Inšpekčná činnosť eucert s.r.o. podporuje transparentnosť a zodpovednosť v stavebnom sektore, zároveň posilňuje dôveru medzi stavebnými spoločnosťami, ich zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami.

Je dôležité zdôrazniť, že inšpekčná činnosť na stavbách nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu na zhotovovanie ETICS prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

F-05-01-08-18-Ziadost-o-inspekciuStiahnuť

konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)

PRILOHA-A-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)

PRILOHA-B-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)

PRILOHA-C-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)

PRILOHA-D-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

PRILOHA-E-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.