Po ukončení previerky a prvej etapy, inšpekčný orgán pristúpi k inšpekčnej previerke.

Inšpekčná previerka prebieha na základe odsúhlaseného programu priamo na realizovanom diele. Cieľom inšpekčnej previerky je potvrdiť, že žiadateľ o licenciu má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác a na konkrétnej zákazke ich vie použiť tak, aby dielo bolo realizované v zmysle schválených postupov a pravidiel.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác

  • pri zhotovovaní vonkajších zatepľovacích systémov (ETICS) podľa požiadaviek normy STN 73 29 01,
  • pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech,
  • realizácii balkónov a lodžii,
  • zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby,
  • a celkovej obnove budov. 

Inšpekčná činnosť na stavbách nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.