Aké sú hlavné dôvody pre absolvovanie inšpekčnej previerky pri zhotovovaní ETICS?

Ste stavebná firma a čelíte otázke či mať alebo nemať za sebou inšpekciu na špeciálne stavebné práce – ľudovo “licenciu na zatepľovanie”?

Odpoveď je jednoduchá. Inpšekcia je potrebná. Akú sú hlavné dôvody?

Držiteľ inšpekčného certifikátu vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje týmto dokumentom svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Kedy investor pýta od realizačnej firmy inšpekciu na zatepľovanie?

Najčastejšie je to v prípade, keď financuje obnovu aj s prostriedkov ŠFRB. ŠFRB v rámci podkladov vyžaduje poskytnutie aj správy z inšpekcie vykonanej u realizátora obnovy budovy na ktorú bude poskytnuté prostriedky so štátneho rozpočtu.

Potvrdením o vykonaní inšpekcie je vydanie inšpekčného certifikátu a zápis z vykonanej inšpekčnej činnosti na stavbe – Správa z vykonanej inšpekcie na stavbe. Tento doklad sa požaduje od zhotoviteľa podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Investori ju vyžadujú aj pri bežných súťažiach, aby mali garanciu, že stavebná firma je schopná vykonať zateplenie v určenom čase a kvality v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

Každá spoločnosť, ktorá realizuje zateplenie pomocou vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS, to znamená “zatepľuje”) podľa požiadaviek platnej normy pre zhotovovanie ETICS – STN 73 29 01 článku 3.3 musí byť na to kvalifikovaný a musí mať túto kvalifikáciu potvrdenú inšpekčným orgánom, norma doslova píše:

Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17 020

Naša spoločnosť eucert s.r.o je akreditovaná pre výkon tejto činnosti.

Aký je postup pre získanie licencie na zatepľovanie? Licencie na zhotovovanie ETICS?

  • vyplňte Žiadosť o inšpekciu a na základe jej vyplnenia Vám vypracujeme nezáväzný návrh cenovej ponuky,
  • po akceptovaní cenovej ponuky z Vašej strany, Vám vyhotovíme Návrh zmluvy o inšpekčnej činnosti (ZoD),
  • po podpísaní ZoD obidvomi zmluvnými stranami vstupuje do platnosti a stáva sa záväznou – ZoD sa podpisuje na 3 roky,
  • počas 3 rokov platnosti ZoD vykonáme 1 vstupnú inšpekciu a 2 dozorné inšpekcie na stavbe a taktiež každoročné preskúmanie dokumentačnej časti.

Presný postup výkonu jednotlivých inšpekcii je popísaný v SM – 06 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pre ETICS, SM – 12 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pri zhotovovaní striech a SM – 13 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pri celkovej obnove, obnove balkónov a lodžii a zabudovaní otvorových konštrukcii.  

Za overenie kvality vykonávaných stavebných prác, kvalite a čase v zmysle týchto postupov zodpovedá poverený inšpektor IO (inšpekčného orgánu). Poverený inšpektor IO musí spĺňať kvalifikačné kritéria v zmysle schváleného kvalifikačného katalógu a SM – 04 Kompetentnosť a príprava pracovníkov.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. má zdokumentované inštrukcie na vykonávanie inšpekcií bezpečným spôsobom v rámci smerníc BOZP a jednotlivých schválených smerníc a pracovných postupov pre výkon inšpekčnej činnosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *