ETICS STN 73 29 01

Výstužná vrstva ETICS a jej význam pri zhotovovaní ETICS v zmysle požiadaviek normy STN 732901

Norma STN 73 2901 predstavuje komplexný súbor pravidiel a usmernení pre aplikáciu a zhotovovanie ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems). Táto norma sa zameriava na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze expandovaného (penového) polystyrénu (EPS), na báze minerálnej viny (MW) a primerane na báze iných tepelných izolácií s konečnou povrchovou úpravou omietkou a obkladom bez prevetrávanej vzduchovej medzery zabudovaním komponentov ETICS do stavby.

ETICS sú kľúčové pre zvýšenie energetickej efektívnosti budov, znižovanie spotreby energie a zlepšenie vnútorného mikroklímy. Významnou technologickou súčasťou realizácie ETICS je aj realizácia výstužnej vrstvy ETICS. Výstužná vrstva ETICS zabezpečuje mechanickú pevnosť celého systému, chráni izoláciu a zároveň slúži ako podklad pre finálnu povrchovú úpravu.

Úloha a význam výstužnej vrstvy

Výstužná vrstva v ETICS má kritický význam pre celkovú trvanlivosť a odolnosť zatepľovacieho systému. Táto vrstva nie lenže chráni tepelnú izoláciu pred mechanickým poškodením, ale zároveň znižuje riziko vzniku trhlín na povrchu fasády v dôsledku teplotných výkyvov, vlhkosti a iných vonkajších vplyvov. Správna aplikácia a kvalita materiálov výstužnej vrstvy sú preto nevyhnutné pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti a estetiky systému.

Výstužná vrstva musí vždy obsahovať výstužnú mriežku, ktorou je sklotextilná mriežka. Druh stierko­vej hmoty na zhotovenie základnej vrstvy a druh výstužnej mriežky sa určuje v projekte zateplenia alebo priamo v dokumentácii konkrétneho dodávateľa zatepľovacieho systému v zmysle platných certifikátov ETICS. Do stierkovej hmoty sa nesmú pridávať nijaké prísady, ak to nepredpisuje dokumentácia výrobcu ETICS.

Požiadavky normy STN 732901 na zhotovovanie výstužnej vrstvy

Norma STN 73 2901 podrobne špecifikuje materiály, techniky aplikácie a kvalitatívne kritériá pre výstužnú vrstvu. Medzi hlavné požiadavky patria:

 • Výber vhodného materiálu: Zvyčajne sa používajú sklotextilná mriežka s protialkalickou úpravou, ktoré sú odolné voči chemickým vplyvom a zabezpečujú potrebnú pevnosť vrstvy. Presná špecifikácia výstužnej mriežky je v dokumentácii ETICS. Ako spojovací materiál sa často využíva polymérmi modifikovaná cementová alebo vápennocementová malta, ktorá zabezpečuje adhéziu výstuže k tepelnej izolácii a zároveň funguje ako ochranná vrstva.
 • Rovnomerné rozloženie materiálu a technologický správna realizácia výstužnej vrstvy: Pri aplikácii výstužnej vrstvy je nevyhnutné dosiahnuť rovnomerné pokrytie celého povrchu bez vzduchových bublín a nezakrytých miest, čo by mohlo viesť k vzniku slabých bodov v systéme. Pred vytváraním základnej vrstvy sa napríklad pri ETICS s tepelnou izoláciou z MW musí zhotoviť vyrov­návacia vrstva nanesením tenkej vrstvy stierkovej hmoty, ktorá zabezpečí potrebnú prídržnosť medzi tepelnou izoláciou MW a základnou vrstvou.
 • Časové úseky realizácie výstužnej vrstvy: Stierková hmota základnej vrstvy alebo zosilňujúceho vystuženia sa nanáša zvyčajne 1 až 3 dni po dokončení lepenia dosiek a po ich ukotvení mechanickými pripevňovacími prvkami ( rozpernými kotvami – “hmoždinkami”). Výstužná vrstva sa musí zhotoviť’ do 14 dní po skončení nalepovania tepelnoizolačných dosiek. Ak nie je možné dodržať tieto časové úseky je potrebné prijať dodatočné opatrenia na ochranu izolácie.
 • Riešenie detailov pri otvorových konštrukciach: Pred zhotovením výstužnej vrstvy sa musia vždy rohy všetkých otvorov diagonálne vystužiť zosilňu­júcim pásikom výstužnej mriežky s rozmermi najmenej 300 mm x 200 mm zatlačenej do vopred nanesenej stierkovej hmoty na povrch tepelnoizolačnej vrstvy. Okraj pásika diagonálneho vystuženia sa musí umies­tniť priamo na roh otvoru pod uhlom približne 45°.
 • Dodržiavanie stanovenej hrúbky výstužnej vrstvy: Výstužná vrstva sa zhotovuje v hrúbke od 3 mm do 5 mm. Hrúbka výstužnej vrstvy viac ako 5 mm sa môže zhotoviť, ak je tak uvedené v dokumentácii výrobcu ETICS. Celková hrúbka výstužnej vrstvy vrátane vyrovnávacej vrstvy pri ETICS s MW a inými tepelnými izoláciami (napr. PF) je odporúčaná od 4 mm do 6 mm alebo podľa požiadavky dokumentácie výrobcu ETICS

Aplikácia výstužnej vrstvy vyžaduje nielen precízne dodržiavanie technických špecifikácií, ale aj odborné znalosti a skúsenosti realizátora zateplenia. Medzi hlavné výzvy patrí zabezpečenie dokonale hladkého a rovného povrchu, čo je nevyhnutné pre kvalitnú aplikáciu finálnej vrstvy, ako aj predchádzanie tvorbe tepelných mostov a zabezpečenie vizuálne akceptovateľného finálneho pohľadu na zrealizovaný ETICS.

Podrobné požiadavky na zhotovovanie ETICS sú v jednotlivých technologických predpisoch konkrétnych výrobcov a dodávateľov ETICS ale najmä v norme STN 732901 “Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)”, ktorá je pre realizátorov ETICS záväzná.

Každému realizátorovi, ktorý zhotovuje ETICS odporúčame zakúpenie normy STN 732901 “Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)” a absolvovanie pravidelných školení u jednotlivých výrobcov a dodávateľov ETICS zameraných na požiadavky tejto normy a technologické postupy realizácie konkrétneho ETICS.

Chyby pri zhotovovaní výstužnej vrstvy ETICS

Pri zhotovovaní výstužnej vrstvy v rámci vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) môže dôjsť k rôznym nezhodám a chybám, ktoré môžu negatívne ovplyvniť celkovú kvalitu, výkon a životnosť ETICS. Tieto chyby môžu byť výsledkom nedostatočných znalostí, neodborného zhotovenia alebo použitia nevhodných materiálov. Medzi najčastejšie nezhody a chyby patria:

 1. Nedostatočná adhézia výstužnej vrstvy k podkladu: Táto chyba môže byť spôsobená nedostatočným očistením povrchu, použitím nevhodnej alebo zle zmiešanej malty, čo môže viesť k “odlúpaniu” výstužnej vrstvy.
 2. Vzduchové bubliny a nezakryté miesta: Ak nie je malta rovnomerne rozotretá alebo ak nie je výstužná sklotextilná mriežka správne vtlačená do malty, môžu vzniknúť vzduchové bubliny alebo nezakryté miesta. Tieto defekty môžu oslabiť mechanickú pevnosť vrstvy a zvýšiť riziko vzniku trhlín.
 3. Nedostatočná prekrytie výstužnej mriežky: Výstužné mriežky by mali byť pokladané s dostatočným prekrytím (zvyčajne minimálne 10 cm), aby sa zabezpečila kontinuita výstužnej vrstvy. Nedodržanie tohto pravidla môže viesť k slabým miestam v systéme.
 4. Nesprávne zarovnanie a napätie výstužnej mriežky: Nesprávne umiestnenie alebo napnutie mriežky môže spôsobiť, že výstužná vrstva bude na niektorých miestach príliš tenká a na iných príliš hrubá, čo má za následok nerovnosti a potenciálne slabé miesta výstužnej vrstvy.
 5. Neadekvátna hrúbka výstužnej vrstvy: Príliš tenká výstužná vrstva nemusí poskytovať dostatočnú pevnosť a ochranu izolačnej vrstvy, zatiaľ čo príliš hrubá vrstva môže spôsobiť zbytočné zvýšenie nákladov a záťaže na konštrukciu.
 6. Použitie nevhodnej malty: Použitie malty, ktorá nie je vhodná pre typ výstužnej mriežky alebo podkladového materiálu, môže viesť k nedostatočnej adhézii, tvorbe trhlín alebo iným problémom.
 7. Nedodržanie podmienok pre aplikáciu: Aplikácia výstužnej vrstvy za nepriaznivých poveternostných podmienok (príliš vysoká alebo nízka teplota, vlhkosť) môže negatívne ovplyvniť výslednú kvalitu a trvanlivosť systému.
 8. Chyby pri “rýchlosti realizácie výstužnej vrstvy”: Nedostatočný čas na vysušenie medzi aplikáciou jednotlivých vrstiev môže spôsobiť zabudovanie vlhkosti do ETICS, čo môže viesť k degradácii materiálu resp. poruchám finálnej povrchovej úpravy ETICS.
 9. Použitie nevhodnej sklotextilnej mriežky: Sklotextilná mriežka musí byť určená na použitie v rámci špecifikácie ETICS. Niektoré mriežky bez dodatočnej chemickej ochrany môžu v rámci výstužnej vrstvy dramaticky degradovať a v čase prestať plniť svoj účel.

Správne identifikovanie a predchádzanie týmto chybám je kľúčové pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti a estetického vzhľadu vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Odborné zhotovovanie ETICS len realizátormi, ktorý absolvovali inšpekciu inšpekčným orgánom na to určeným a dodržiavanie všetkých špecifikácií a usmernení normy sú nevyhnutné pre dosiahnutie kvalitného výsledku.

Výstužná vrstva v systémoch ETICS podľa normy STN 73 2901 hrá nezastupiteľnú úlohu v zabezpečení mechanických vlastností, trvanlivosti a estetického vzhľadu fasád. Správna aplikácia tejto vrstvy je základom pre dosiahnutie požadovaných tepelnotechnických vlastností a dlhodobej spokojnosti užívateľov budovy.

Význam správnej realizácie výstužnej vrstvy v rámci samotnej realizácie ETICS nemožno podceňovať, a je dôležité, aby sa pri zhotovovaní ETICS venovala zvýšená pozornosť kvalite materiálov a precíznosti pracovných postupov.

Inšpekčná činnosť

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava pôsobí v oblasti inšpekčných prác na Slovenskom trhu od roku 2009. Inšpekčný orgán eucert má platnú akreditáciu na výkon inšpekcii a vydávanie inšpekčných certifikátov v nasledovných oblastiach:

Viac o jednotlivých službách sa dočítate v sekcii Druhy inšpekcii a našich odborných článkoch k jednotlivým inšpekčným prácam v kapitole Aktuality

Ako si podať prihlášku na inšpekciu zhotovovania ETICS?

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

F-05-01-08-18-Ziadost-o-inspekciuStiahnuť

konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)

PRILOHA-A-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

Čo musíte predložiť spolu so žiadosťou o inšpekciu?

Sprievodný materiál žiadosti (podmienkou zaevidovania žiadosti je dodanie všetkých nasledovne uvedených dokumentov):

 1. potvrdenie o zaškolení potrebného počtu pracovníkov držiteľom osvedčenia ETICS ,
 2. kópia technickej špecifikácie (ETA alebo TO) platnej pre daný ETICS,
 3. technologický predpis na systém, na ktorý žiadateľ požaduje vydanie inšpekčného certifikátu , vrátane pravidiel o zabezpečení kvality pri realizácii tohto systému ,
 4. kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu,
 5. predpis upravujúci zabezpečovanie kvality v procese a stanovenie zodpovedností za kvalitu vykonávaných prác  pri zhotovavaní ETICS,
 6. organizačnú štruktúra s jasným vyznačením zodpovedného pracovníka za zabezpečenie prevádzaných prác, ktoré sú predmetom inšpekcie.

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

 • svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
 • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Toto je významným aktívom pre stavebné spoločnosti, ktoré chcú zdôrazniť svoju profesionalitu a zaväzovať sa k vysokému štandardu vykonávanej práce.

Úspešné absolvovanie inšpekcie potvrdzuje, že stavebná firma má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác pri konkrétnej stavebnej práce v zmysle predmetu inšpekcie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *