Inšpekcie na zabudovania otvorových konštrukcií do stavby sa vykonávajú podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek stanovených v STN 73 3134: 2014 „Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie“.

Čo to je a čo presne znamená inšpekcia zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií do stavby – laicky „licencie na okná“?

Kvalita montáže je minimálne tak dôležitá ako kvalita okna samotného. Nekvalitná montáž dokáže kvalitne vyrobené okno zásadne znefunkčniť.

Na správne zabudovanie otvorovej výplne je nevyhnutné dodržiavať základné technologické postupy so zameraním na detaily, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu zabudovania otvorových výplní. Nedostatky, ktoré vyplývajú z nedostatočného sústredenia na všetky detaily, sa väčšinou prejavia až neskoršie po zabudovaní.

Pri výmene otvorových výplní, ako sú okná a dvere, je nevyhnutná na zabezpečenie ich bezchybnej funkčnosti kvalitná montáž.  Nesprávna montáž okien a dverí má za následok vznik plesní, tepelných mostov a, samozrejme, aj s tým spojené zníženie komfortu užívania samotného výrobku.

Norma STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie (Construction work. Connection joints for windows in external construction elements. Requirements, execution and testing) platí na stavebné práce súvisiace s návrhom, zhotovením, kontrolou kvality a preberaním zabudovaných (osadzovaných) okenných konštrukcií a vonkajších dverí do stavby. Norma neplatí na okná a dvere zabudované v závesných stenách.

Na posúdenie, či je možné udeliť licenciu “na okná” – licencia na zabudovávanie otvorových konštrukcii, inšpekčný orgán kontroluje kvalitu vykonávaných prác na rozostavanej stavbe počas čo najväčšieho počtu technologických operácií v zmysle STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie, pričom inšpekcia musí obsahovať najmä kontrolu:

 • osadenia vonkajšej otvorovej konštrukcie,
 • kotvenia vonkajšej otvorovej konštrukcie,
 • vytvorenia styku (pripojovacej škáry),
 • utesnenia škáry styku (pripojovacej škáry).

Inšpekcia vyplýva z požiadaviek technických špecifikácií a technologických postupov.

Predmetom inšpekcie je správnosť zamerania vonkajšej otvorovej konštrukcie a správnosť jej zabudovania, nie kvalita samotnej zabudovanej otvorovej konštrukcie (okna, balkónových dverí). Ciele inšpekcií zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií do stavby zahŕňajú:

 • overenie správneho zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií do stavby – zabezpečenie, že technologický postup na stavbe je v súlade s požiadavkami normy STN 73 3134,
 • kontrola kvality a špecifikácie materiálov – zistenie, či použité materiály sú v zmysle špecifikácie,
 • identifikácia možných nedostatkov – detekcia prípadných chýb a nekvalitných prác, ktoré by mohli viesť k problémom v budúcnosti,
 • zabezpečenie súladu so štandardmi a predpismi – overenie, že technologický postup prác a použité komponenty na stavbe sú v súlade s platnými normatívnymi a legislatívnymi požiadavkami.

Licencia “na okná” – licencia na zabudovávanie otvorových konštrukcii sa môže udeliť iba zhotoviteľovi, ktorý má vlastných alebo zmluvných pracovníkov, ktorí môžu vypracovať výkresy zabudovania v kvalite a rozsahu potrebnom na správne zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, a ktorý má vlastných zaškolených zamestnancov, resp. dlhodobo zmluvne zabezpečených zaškolených pracovníkov (montážnikov), ktorí počas jej platnosti budú vykonávať montážne práce pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií v počte minimálne dvoch pracovníkov.

Úspešným absolvovaním inšpekcie na zabudovávanie otvorových konštrukcii sa potvrdzuje odborná kvalifikácia zhotoviteľa stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa článku 4.1 technickej normy STN 73 3134: 2014 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie, ktorá je záväzná podľa § 43g ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava pôsobí v oblasti inšpekčných prác na Slovenskom trhu od roku 2009. Inšpekčný orgán eucert má platnú akreditáciu na výkon inšpekcii a vydávanie inšpekčných certifikátov v nasledovných oblastiach:

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu na zhotovovanie ETICS prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

a konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)
 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.