licencia na strechy

Zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

Zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech je kritickým procesom, ktorý má významný vplyv na dlhodobú životnosť budov. Súčasná doba nám prináša neustále zmeny v klimatických podmienkach a narastajúcu potrebu energeticky efektívnych riešení. V tejto súvislosti je správna realizácia tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech nevyhnutná nielen z hľadiska komfortu obyvateľov budov, ale aj z ekologického a hospodárskeho hľadiska.

Prvým krokom k úspešnému zhotoveniu týchto systémov je dôkladná príprava a plánovanie. Je nevyhnutné presne stanoviť požiadavky na tepelnoizolačné a hydroizolačné systémy, aby sa dosiahla optimálna úroveň energetickej úspory a minimalizovali sa riziká prenikania vody. Špecifické potreby každej budovy a miestne klimatické podmienky musia byť zohľadnené pri výbere materiálov a jednotlivých technológií.

Dôležitým aspektom je tiež výber kvalitných a spoľahlivých materiálov. Tepelnoizolačné materiály by mali mať vysokú tepelnoizolačnú schopnosť a zároveň by mali byť odolné voči vlhkosti a iným environmentálnym vplyvom. Hydroizolačné membrány a materiály musia byť schopné odolať intenzívnym poveternostným podmienkam a zároveň by mali mať dlhú životnosť bez potreby častých opráv.

Samotný proces zhotovovania musí byť vykonaný s dôrazom na detaily a s použitím správnych techník pri dodržaní všetkých technologických predpisov a pravidiel. Správne načasovanie aplikácie jednotlivých vrstiev a ich dôkladné spracovanie sú kľúčové pre dosiahnutie optimálnej funkčnosti systému. Kvalifikovaní pracovníci realizátora so skúsenosťami s montážou a zaškolením výrobcu/dodávateľa tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech sú nevyhnutní pre zabezpečenie kvality a spoľahlivosti realizovaného diela.

Problémy pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

Panelová výstavby bytových domov začala u nás rokom 1954, keď bol postavený prvý panelový dom s plochou strechou. Tento systém výstavby predstavoval 90 % z celkového počtu bytov postavených v rezorte stavebníctva v priemere do roku 1990.

Na všetkých panelových sústavách okrem niekoľkých je zastrešenie plochou strechou. V súčasnosti veľké množstvo týchto striech vykazuje určité poruchy. Tieto sú dôsledkom vyčerpania životnosti materiálov, nesprávnou konštrukčnou tvorbou, kvalitou prác a zanedbanou údržbou. 

Obnovou plochej strechy panelových bytových domov sa zabezpečia základné požiadavky na hygienu, zdravie, životné prostredie, teplotnú ochranu a zníženie energetickej náročnosti.

Pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech sa často stretávame s rôznymi problémami, ktoré môžu mať významný vplyv na funkčnosť a dlhodobú životnosť konštrukcie. Medzi najčastejšie problémy patria:

 • nesprávna príprava povrchu – nedostatočná príprava povrchu plochej strechy môže viesť k nedostatočnej adhézii izolačných materiálov a hydroizolačných membrán. Nečistoty, mastnoty alebo vlhkosť na povrchu môžu brániť správnemu spojeniu materiálov, čo zvyšuje riziko prenikania vody a zníženie izolačných vlastností,
 • nedostatočná kvalita materiálov – použitie nízko kvalitných tepelnoizolačných a hydroizolačných materiálov môže viesť k ich rýchlemu opotrebeniu, deformácii alebo degradácii. Nedostatočná odolnosť voči poveternostným podmienkam a mechanickému namáhaniu môže spôsobiť následne poruchy strešného systému,
 • nesprávna realizácia tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech – nesprávne vykonaná inštalácia tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov môže viesť k vytvoreniu slabých miest, priepustnostiam alebo nadmernému napätiu materiálov. Nesprávne načasovanie aplikácie vrstiev, nedodržanie technologických predpisov, nedostatočné prevedenie spojov alebo nedostatočné kompenzácie za termálnu expanziu môžu spôsobiť vážne problémy v budúcnosti,
 • nedostatočná odolnosť voči poveternostným podmienkam – tepelnoizolačné a hydroizolačné systémy musia byť schopné odolať extrémnym poveternostným podmienkam, ako sú vysoké teploty, silné zrážky alebo nárazy vetra. Nedostatočná odolnosť voči týmto podmienkam môže spôsobiť poškodenie systému alebo poruchy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov,
 • zanedbanie údržby a kontroly – aj keď sú tepelnoizolačné a hydroizolačné systémy navrhnuté na dlhodobé použitie, ich účinnosť a životnosť môžu byť vážne ovplyvnené nedostatočnou údržbou a kontrolou. Zanedbanie pravidelnej údržby a kontrol môže viesť k postupnému zhoršeniu stavu systému a zvýšeniu rizika porúch.

Z hľadiska samotného strešného plášťa najčastejšie poruchy vznikajú ako následok nesprávneho postupu:

 • v celkovej projektovej koncepcii striech a to najmä:
  • v kombinácii tepelnoizolačnej vrstvy z nasiakavých a nenasiakavých materiálov zabudovaných medzi dve vrstvy s vysokým difúznym odporom,
  • v nerešpektovaní požiadavky voľnosti dilatačných pohybov pórobetónových dosiek, penového polystyrénu a nášľapnej vrstvy vzhľadom na ich roztiažnosť od zaťaženia teplotným rozkyvom a teplotným spádom,
  • v nedostatočnej konštrukčnej tvorbe detailov súvisiacich s analyzovanými zastrešeniami,
  • v nesprávnom odvodnení strešnej roviny,
 • v realizácii striech a to najmä:
  • v nedodržaní projektu,
  • v nesprávnom ukončení povlakovej krytiny na stenách strešných nadstavieb a na atike,
  • v nesprávnom urobení klampiarskych stavebných prác,
  • v nevyhotovení dilatačných škár.

Riešenie týchto problémov vyžaduje dôkladnú prípravu a plánovanie, kvalitné materiály, zaškolených pracovníkov realizátora, profesionálnu realizáciu zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech a pravidelnú údržbu a kontrolu. S vhodným prístupom a starostlivým monitorovaním je možné minimalizovať riziko problémov a zabezpečiť dlhodobú spoľahlivosť a účinnosť tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech.

Inšpekcie zhotovovania tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

Inšpekčný orgán vykonáva inšpekcie v oblasti zhotovovania tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech. Stavebná firma po úspešnom absolvovaní inšpekcie preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác (zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech), ktorých kvalita, spolu so stanovenými komponentmi tepelnoizolačného a hydroizolačného systému plochých striech, garantuje projektované parametre a životnosť diela.

Normatívnym základom na udeľovanie licencií sú existujúce projektové realizačné dokumentácie systémov plochých striech, technické špecifikácie na jednotlivé komponenty systému a nadväzujúce technologické postupy na zhotovovanie systémov plochých striech.

Napriek nákladom spojeným s investovaním do kvalitných izolačných systémov je ich dlhodobá efektivita a úspora nákladov na prevádzku budovy obvykle prevažujúca. Výhody v podobe nižších energetických nákladov, vyššieho komfortu obyvateľov a dlhšej životnosti budovy robia zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech investíciou s vysokým výnosom.

Zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech nie je iba technický proces, ale aj investícia do budúcnosti budovy a životného prostredia. Správna realizácia týchto systémov si vyžaduje odborné znalosti, skúsenosti a starostlivý prístup, ale môže mať významný pozitívny vplyv na udržateľnosť a efektívnosť budovanej štruktúry.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác

Viac o jednotlivých službách sa dočítate v sekcii Druhy inšpekcii a našich odborných článkoch k jednotlivým inšpekčným prácam v kapitole Aktuality

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

 • svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
 • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Toto je významným aktívom pre stavebné spoločnosti, ktoré chcú zdôrazniť svoju profesionalitu a zaväzovať sa k vysokému štandardu vykonávanej práce.

Úspešné absolvovanie inšpekcie potvrdzuje, že stavebná firma má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác pri konkrétnej stavebnej práce v zmysle predmetu inšpekcie.

Inšpekčná činnosť eucert s.r.o. podporuje transparentnosť a zodpovednosť v stavebnom sektore, zároveň posilňuje dôveru medzi stavebnými spoločnosťami, ich zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami.

Je dôležité zdôrazniť, že inšpekčná činnosť na stavbách nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *