Licencie na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

Inšpekcia na strechy. Inšpekcia na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

Strecha patrí medzi najdôležitejšie stavebné prvky, ktorá zabezpečuje ochranu našich obydlí a tým pádom aj samotných obyvateľov od dávnych čias od nepriaznivých klimatických vplyvov. Pre správnu funkciu strechy, strecha musí odolávať statickému a dynamickému pôsobeniu. Jednotlivé vrstvy musia dokázať preniesť záťaž od vlastnej hmotnosti a taktiež aj náhodnej hmotnosti ako napríklad sneh, dážď, ľad, vietor atď. Zároveň musí vydržať vibrácie či už vo vnútri samotnej budovy alebo vibrácie od vonkajšieho prostredia.

Všetky ploché strechy by mali byť po dokončení plne funkčné. Problémy plochej strechy môžu vzniknúť veľkou poruchou alebo viacerými malými poruchami. Najčastejšie je to neznalosťou technológie vyhotovenia striech. Nerobia sa diagnostiky príčin či overovacie sondy na dokázanie o zabudovaní atmosferickej alebo technologickej vody.

Kľúčovou oblasťou preto okrem správneho návrhu a projektu strechy je jej následná realizácia na stavbe. Pri plochých strechách sa jedná najmä o samotné zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech.

Inšpekcie na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech – ľudovo aj “inšpekcie na strechy”  sa vykonávajú podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek stanovených v platných noriem a technologických predpisov.

Držiteľ inšpekčného certifikátu ľudovo či laicky “licencie na strechy” na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu so stanovenými komponentmi tepelnoizolačného a hydroizolačného systému plochých striech, garantuje projektované parametre a životnosť diela.

Aký je postup pre získanie “licencie na strechy”? Aký ma význam? Prečo je potrebné pri výbere realizátora prác na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech žiadať kvalifikovaného realizátora?

Čo to je a čo presne znamená inšpekcia na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech – laicky „licencia na strechy“?

Normatívnym základom na udeľovanie licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech sú existujúce projektové realizačné dokumentácie systémov plochých striech, technické špecifikácie na jednotlivé komponenty systému a nadväzujúce technologické postupy na zhotovovanie systémov plochých striech.

Strecha je stavebná konštrukcia, ktorá sa nachádza nad vnútorným alebo chráneným priestorom budovy a je vystavená priamemu vplyvu vonkajšieho prostredia. Základnou funkciou strešnej konštrukcie je zaistiť požadované vnútorné prostredie v objekte.

Strešné konštrukcie sa navrhujú podľa STN 73 1901:1998, kde sú špecifikované presné požiadavky na ploché strechy, týkajúce sa sklonu a skladby strešného plášťa, spôsobu odvodnenia strechy a v prípade dvojplášťových striech tiež odvetrávanie vzduchovej medzery.

Nedeliteľnou súčasťou návrhu strechy je návrh skladby strešného plášťa, v ktorom je nutné zohľadniť materiály jednotlivých vrstiev a ich možnú vzájomnú interakciu. Dôležitými požiadavkami pri návrhu súvrstvia sú súčiniteľ prestupu tepla konštrukciou U (W.m-2.K-1), ktorý je primárnym faktorom pre určenie hrúbky tepelnej izolácie a ďalej potom stabilita voči saniu vetra a splnenie zvukotechnických požiadaviek.

Pri dvojplášťových strechách potom k týmto požiadavkám patrí správne a dostatočné vetranie vzduchovej medzery, obzvlášť jej napojenie na vonkajšie ovzdušie. Návrh musí zaistiť plynulé a stále vetranie medzistrešného priestoru tak, aby bola odvedená akákoľvek vodná para, ktorá sa do priestoru dostala, skôr než dôjde k jej kondenzácii.

Správne zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech musí zásadným spôsobom vychádzať z tohto správne navrhnutého autorizovaného projektu a technologického postupu realizácie prác, ktoré sa prevádzajú počas samotnej realizácie.

Čoraz viac investorov si uvedomuje význam kvalitného zhotovovania tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech a hľadá spôsob, ako sa vyhnúť nedodržiavaniu technických noriem pri realizácii prác na stavbe a porušovaniu technologickej disciplíny pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech.

Strecha budovu ukončuje nad jej najvyšším podlažím a chráni ju pred nepriaznivými účinkami vonkajšej klímy, hlavne pred dažďom, snehom, vetrom, chladom a teplom. Teda strecha svojou polohou a funkciou , bez ohľadu na tvar, v súlade so STN (ČSN) 73 1901 o navrhovaní striech, chráni materiálne životné prostredie a kvalitu života ľudí v ňom. Preto je realizácia strechy, zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech podľa platných predpisov kľúčovým faktorom pre následne bezproblémové užívanie samotnej budovy.

Postup pre získanie licencie na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech . Ako získať “licenciu na strechy”?

Na posúdenie, či je možné udeliť licenciu “na strechy” – licencia na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech, inšpekčný orgán kontroluje kvalitu vykonávaných prác na rozostavanej stavbe počas čo najväčšieho počtu technologických operácií v zmysle schváleného postupu.

Inšpekcia vyplýva z požiadaviek technických špecifikácií a technologických postupov. Predmetom inšpekcie je správnosť postupu pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

Licencia “na strechy” – licencia na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech sa môže udeliť iba zhotoviteľovi, ktorý má vlastných alebo zmluvných pracovníkov, ktorí sú zaškolení, resp. dlhodobo zmluvne zabezpečených zaškolených pracovníkov (montážnikov), ktorí počas platnosti licencie budú vykonávať realizačné práce pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech.

Licencia “na strechy” – licencia na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech sa potvrdzuje odborná kvalifikácia zhotoviteľa stavebných prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech.  

Pre cenovú ponuku na licenciu “na strechy ” – licenciu na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech prosím volajte 0904 360 000, alebo píšte na náš mail alebo len jednoducho vyplňte formulár na našej stránke s konkrétnou požiadavkou. Ponuku Vám zabezpečíme ešte v ten istý deň.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *