licencie na tepelnoizolacne práce

Inšpekcie na zateplovanie podľa STN 73 2901- ako na to?

Zhotovovanie kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) je kritickým procesom pri obnove budov, ktorý vyžaduje dôkladnú kontrolu a správne postupy, aby sa zabezpečila kvalita a bezpečnosť prác. Norma STN 73 2901 poskytuje rámec a usmernenia, ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri riadení tohto procesu a zabezpečujú dodržiavanie príslušných štandardov a predpisov.

Norma STN 73 2901 určuje technické požiadavky na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze expandovaného polystyrénu (EPS), na báze minerálnej vlny (MW) a primerane na báze iných tepelných izolácií pri zohľadnení ich vlastností, napr. fenolovej peny (PF), polyuretánu (PUR a PIR) s konečnou povrchovou úpravou omietkovým systémom vrátane dekoratívneho náteru alebo bez neho, pri plošnej hmotnosti do 20 kg/m2, alebo s povrchovou úpravou s obkladovými prvkami pri plošnej hmotnosti viac ako 20 kg/m2, spájaných s podkladom po-mocou lepiacej hmoty a mechanického pripevnenia (napr. rozpernými kotvami), ktoré výrobca dodáva na trh ako ucelený systém (zostavu) určený na použitie na steny, šikmé plochy a podhľady vodorovne vystupujúcich konštrukcií (balkónov, lodžií a pod.) nových budov a obnovovaných existujúcich budov.

Tieto požiadavky zahŕňajú výber vhodných izolačných materiálov, prípravu povrchu, aplikáciu tepelne izolačných materiálov a finálnu úpravu.

ETICS predovšetkým zabezpečuje tepelnú ochranu budovy a jej ochranu pred klimatickými vplyvmi. ETICS sa zhotovuje najmä na chladnejšej strane stavebnej konštrukcie, ktorá oddeľuje vykurované a nevykurované priestory.

Jedným z hlavných aspektov riadenia kvality pri zhotovovaní ETICS je aj kontrola vykonávania prác tretou, nezávislou stranou. Táto kontrola zabezpečuje, že práce sú vykonávané podľa stanovených noriem a technických predpisov. Inšpekčný orgán má kľúčovú úlohu pri monitorovaní procesov pri zhotovovaní ETICS, overovaní dodržiavania technických a technologických predpisov a zabezpečovaní kvality vykonaných prác.

Vždy odporúčame každej spoločnosti zakúpenie normy STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).

Inšpekčná činnosť na tepelnoizolačné práce – inšpekcie zhotovovania ETICS

Každá spoločnosť, ktorá realizuje zateplenie pomocou vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS, to znamená “zatepľuje”) podľa požiadaviek platnej normy pre zhotovovanie ETICS – STN 73 29 01 článku 3.3 musí byť na to kvalifikovaný a musí mať túto kvalifikáciu potvrdenú inšpekčným orgánom, norma doslova píše:

“Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17 020”.

V zásade proces inšpekcie je možné rozdeliť do 3 etáp, ktoré na seba naväzujú: prípravná fáza a hodnotenie dokumentácie, inšpekčná previerka a vydanie inšpekčného certifikátu a následné pravidelné inšpekčné previerky. V prípade, otázok k jednotlivým etapám inšpekcie nás prosím kontaktujte.

Cieľom napr. inšpekčnej činnosti na stavbe je určiť zhodu realizácie ETICS u preverovanej organizácie s požiadavkami na  zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) stanovenými v norme STN  73 2901 a inej schválenej dokumentácie na prípravu a zhotovenie konkrétneho ETICS ako napr.: dokumentácia výrobcu ETICS, ktorá obsahuje najmä, ale nielen  špecifikáciu všetkých komponentov ETICS, podmienky a postupy, ktorými sa dosiahnu deklarované funkčné vlastnosti ETICS, podmienky a postupy na skladovanie a manipuláciu s komponentmi ETICS, technologický predpis zhotovenia ETICS atď., projektovú dokumentáciu stavby, ktorá obsahuje najmä, ale nielen výkresovú dokumentáciu, statické posúdenie (spracované podľa STN 73 2902, a ak je to potrebné, na základe protokolu o výťažnej skúške rozperných kotiev); návrh typu a počtu kotiev a ich rozmiestenia, POV (projekt organizácie výstavby) atď. a súhrnnú a technickú správu, ktorá obsahuje najmä, ale nielen údaje o podklade a jeho potrebných úpravách na uplatnenie ETICS, opis technického riešenia navrhovaných úprav vrátane dimenzovania ETICS, opis riešenia nadväzností podmieňujúcich účinnosť ETICS, výpis plôch s jednotlivými druhmi a hrúbkou ETICS atď. v zmysle Príloha A Požadovaný obsah dokumentácie na prípravu a zhotovenie ETICS normy STN 73 2901.

Presný postup výkonu jednotlivých inšpekcii je popísaný v SM – 06 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pre ETICS. Normatívnym základom na inšpekčnú činnosť pri zhotovovaní ETICS sú existujúce technické špecifikácie tepelnoizolačných kontaktných systémov, ktorými sú buď európske technické posúdenia (ETA) vydané podľa predpisu EAD 040083-00-0404 (prípadne EAD na ostatné typy ETICS), alebo SK technické posúdenia (SK TP) a nadväzujúce technologické postupy na aplikáciu systémov ETICS. 

Za overenie kvality vykonávaných stavebných prác, kvalite a čase v zmysle týchto postupov zodpovedá poverený inšpektor IO (inšpekčného orgánu). Poverený inšpektor postupuje a riadi svoju činnosť v zmysle schválenej dokumentácie vrátane vymedzenia a definovania tzv. podstatných a systémových nezhôd, ktoré majú inšpektori deklaratívne určené v tejto dokumentácie.

Výstupom z inšpekčnej činnosti je správa z inšpekcie. Inšpekčná činnosť eucert s.r.o. podporuje transparentnosť a zodpovednosť v stavebnom sektore, zároveň posilňuje dôveru medzi stavebnými spoločnosťami, ich zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami.

Je dôležité zdôrazniť, že inšpekčná činnosť na stavbách nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Ciele inšpekcií zhotovovania vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) zahŕňajú

 • posúdenia, či organizácia má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác a spôsobilosť dosahovať očakávané výsledky pre oblasť uvedenú v programe inšpekcie,
 • overenie správneho zhotovovania vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) – ubezpečenie sa, že technologický postup na stavbe je v súlade s požiadavkami normy STN 732901,
 • kontrola kvality a špecifikácie materiálov – zistenie, či použité materiály sú v zmysle špecifikácie,
 • identifikácia možných nedostatkov -detekcia prípadných chýb a nekvalitných prác, ktoré by mohli viesť k problémom v budúcnosti,
 • zabezpečenie súladu so štandardmi a predpismi – overenie, že technologický postup prác a materiály na stavbe použité sú v súlade s platnými normatívnymi a legislatívnymi požiadavkami.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava pôsobí v oblasti inšpekčných prác na Slovenskom trhu od roku 2009. Inšpekčný orgán eucert má platnú akreditáciu na výkon inšpekcii a vydávanie inšpekčných certifikátov v nasledovných oblastiach:

Viac o jednotlivých službách sa dočítate v sekcii Druhy inšpekcii a našich odborných článkoch k jednotlivým inšpekčným prácam v kapitole Aktuality

Ako si podať prihlášku na inšpekciu zhotovovania ETICS?

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

F-05-01-08-18-Ziadost-o-inspekciuStiahnuť

konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)

PRILOHA-A-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

Čo musíte predložiť spolu so žiadosťou o inšpekciu?

Sprievodný materiál žiadosti (podmienkou zaevidovania žiadosti je dodanie všetkých nasledovne uvedených dokumentov):

 1. potvrdenie o zaškolení potrebného počtu pracovníkov držiteľom osvedčenia ETICS ,
 2. kópia technickej špecifikácie (ETA alebo TO) platnej pre daný ETICS,
 3. technologický predpis na systém, na ktorý žiadateľ požaduje vydanie inšpekčného certifikátu , vrátane pravidiel o zabezpečení kvality pri realizácii tohto systému ,
 4. kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu,
 5. predpis upravujúci zabezpečovanie kvality v procese a stanovenie zodpovedností za kvalitu vykonávaných prác  pri zhotovavaní ETICS,
 6. organizačnú štruktúra s jasným vyznačením zodpovedného pracovníka za zabezpečenie prevádzaných prác, ktoré sú predmetom inšpekcie.

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

 • svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
 • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Toto je významným aktívom pre stavebné spoločnosti, ktoré chcú zdôrazniť svoju profesionalitu a zaväzovať sa k vysokému štandardu vykonávanej práce.

Úspešné absolvovanie inšpekcie potvrdzuje, že stavebná firma má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác pri konkrétnej stavebnej práce v zmysle predmetu inšpekcie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *