národná cena za kvalitu eucert

Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť – prihlasovanie otvorené do 25. apríla 2023

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality organizuje 21. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť

V Slovenskej republike má súťaž dlhoročnú tradíciu a je jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2022 – 2026. Poslaním súťaže je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií verejnej správy, ako aj podnikateľskej sféry do uplatňovania takých metód manažérstva, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť zvýšenie efektívnosti, výkonnosti všetkých činností organizácie a následné zvyšovanie kvality života občanov. Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť. 

Je Vašou prioritou trvalé zlepšovanie vo Vašej organizácii?

Zapojte sa do súťaže v oblasti kvality a preukážte svoju výnimočnosť prostredníctvom dosiahnutých výsledkov vo Vašej organizácii. Najlepšie organizácie môžu prostredníctvom súťaže ukázať svojim zákazníkom, ale i dodávateľom, partnerom a ostatným zainteresovaným stranám, že kvalitou svojich produktov alebo služieb, ako aj pozitívnym prístupom k zlepšovaniu a inováciám prevyšujú svojich konkurentov.

Ste spoločensky zodpovednou organizáciou?

Zapojte sa do súťaže v oblasti spoločenskej zodpovednosti a preukážte svoje spoločensky zodpovedné správanie. Spoločenská zodpovednosť je v súčasnosti považovaná za dôležitú konkurenčnú výhodu organizácie. A čo je nemenej dôležité, spoločenská zodpovednosť, to nie je téma alebo záležitosť iba súkromnej sféry, zodpovedné správanie sa týka aj verejného sektora.

Súťaž je určená pre organizáciu s právnou subjektivitou registrovanou v Slovenskej republike alebo organizáciu a jej organizačnú zložku, ktorá má v rámci organizácie právnu subjektivitu. Najúspešnejšie organizácie v súťaži si preberú prestížne ocenenia v oblasti kvality alebo spoločenskej zodpovednosti počas slávnostného vyhlásenia výsledkov.

Záväznú prihlášku do súťaže je potrebné doručiť do 25. apríla 2023. V prípade záujmu o poskytnutie ďalších potrebných informácií o priebehu súťaže píšte na kvalita@normoff.gov.sk, príp. kontaktujte telefonicky na tel. číslach 02/20 907 253, 252. Na webovom sídle ÚNMS v časti Kvalita nájdete podrobnejšie informácie o možnosti zapojenia sa do súťaže.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Kategória A – Kvalita 
Kategória B – Spoločenská zodpovednosť

V rámci kategórie Kvalita je súťaž založená na princípoch výnimočnosti modelu CAF a na zásadách manažérstva kvality definovaných v STN EN ISO 9000 a STN EN ISO 9001. Princípy aj zásady reflektujú výsledky organizácie (spokojnosť zákazníkov, zamestnancov, prínosy pre spoločnosť a kľúčové výsledky výkonnosti). Správne využívanie týchto princípov, resp. zásad manažérstva organizácie vedie organizáciu k vynikajúcim finančným aj nefinančným výsledkom.

V rámci kategórie Spoločenská zodpovednosť je súťaž NCSRKSZ metodicky založená na modeli spoločenskej zodpovednosti – modeli ZET, ktorý bol vytvorený vyhlasovateľom súťaže ako špecifický nástroj hodnotenia úrovne spoločenskej zodpovednosti v organizáciách súkromného a verejného sektora. Model ZET vychádza zo sústavy ukazovateľov – Sustainability Reporting Guidlines vytvorených organizáciou Global Reporting Initiative a je v súlade s metodikou samohodnotenia podľa modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF. Je určený pre interné aj externé hodnotenie úrovne spoločenskej zodpovednosti.     Kategórie majú nasledovné podkategórie:

A – Veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby

A1 – organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov
A2 – organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov

B – Malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby

B1 – organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov
B2 – organizácie poskytujúce služby do 50 zamestnancov

C – Organizácie verejného sektora (bez rozdielu veľkosti)

STUPNE OCENENIA

Stupne ocenenia podľa zásad manažérstva kvality

obrázok stupne ocenenia podľa zásad manažérstva kvality

Stupne ocenenia podľa princípov výnimočnosti

obrázok stupne ocenenia podľa princípov výnimočnosti

Stupne ocenenia podľa modelu ZET

obrázok stupne ocenenia podľa modelu ZET

Súťaž sa riadi štatútom ako hlavným programovým dokumentom, ktorý formuluje vzťahy medzi prihlásenými organizáciami a zúčastnenými stranami tejto súťaže.

Štatút súťaže NCSRKSZ 2023 (PDF, 619,7 kB)

Záväzná prihláška do súťaže NCSRKSZ 2023 (DOCX, 36,8 kB)

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (PDF, 405,9 kB) 

Harmonogram súťaže NCSRKSZ 2023 (PDF, 278,4 kB) 

Účastnícky poplatok súťaže NCSRKSZ 2023 (PDF, 349,3 kB)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *