plan obnovy a odolnosti eucert

Obnova budov na Slovensku v rámci plánu OBNOVY A ODOLNOSTI – príležitosť pre realizačné firmy

Prostredníctvom opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov a verejných historických a pamiatkovo chránených budov znížiť spotrebu energie a prispieť tým k zníženiu emisií CO2 a znečistenia ovzdušia.

Cieľ je v súlade Dlhodobou stratégiou obnovy fondu budov, Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (ďalej len „NUS SR“), Integrovaného národného energetického a klimatického plánu do roku 2030 (ďalej len „INEKP) v rozmere energetická efektívnosť, ako aj s cieľmi Európskej únie v oblasti klímy a energetickej efektívnosti do roku 2030, najmä s cieľom zníženia emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 uvedenými v Pláne cieľov v oblasti klímy do roku 2030.

Ďalšie synergie je možné identifikovať s dokumentami Nový akčný plán Európskej únie (EÚ) pre obehové hospodárstvo v časti „stavby a budovy“ a „udržateľné produkty“, Priemyselná stratégia pre Európu v časti Zelená tranzícia (podporovanou Európskou zelenou dohodou) a Nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy prispôsobenia sa zmenám klímy a Národný program znižovania emisií.

Investície v oblasti obnovy budov

Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov Výzvy

Do roku 1980 bolo postavených takmer 70% rodinných domov, z čoho vyplýva, že väčšina rodinných domov je viac ako 40 rokov stará. Na Slovensku bolo do konca roka 2018 obnovených 48,9% rodinných domov.

Celkový počet rodinných domov (podľa Sčítania obyvateľov v 2011) je 969 360. Od 2012 do 2020 pribudlo cca 90 000 rodinných domov. V súčasnosti máme na Slovensku cca 1 060 000 rodinných domov.

Rodinné domy sa často obnovujú s použitím environmentálne neprimeraných materiálov a za nesprávneho nakladania so stavebným odpadom. Tak síce dochádza k zvýšeniu energetickej efektívnosti, no z environmentálneho hľadiska nie je efekt renovácií vyhovujúci.

Veľká časť domácností SR má problém udržať svoje domovy adekvátne teplé, pričom práve nízkopríjmové domácnosti majú problém s energeticky neefektívnymi budovami. Energetická chudoba ohrozuje mnoho z týchto domácností, preto im bude potrebné poskytnúť širokú pomoc nie len pri podávaní žiadostí, ale aj podielom spolufinancovania.

Hoci sa kvalita ovzdušia na Slovensku v posledných rokoch významne zvýšila, na Slovensku je stále vystavených znečisteniu ovzdušia viac ľudí než v EÚ. Vyše 110 tisíc domácností stále kúri tuhými palivami, ktoré by mohli byť nahradené šetrnejšími technológiami. Naviac, podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry na Slovensku približne 5 000 obyvateľov ročne zomiera predčasne kvôli znečisteniu ovzdušia.

Ciele

Zlepšenie energetickej hospodárnosti takmer 30 tisíc rodinných domov – realizácia obnovy rodinných domov vo vzťahu k ich energetickej hospodárnosti a adaptácia na zmenu klímy, ktorá patrí medzi najväčšie environmentálne výzvy dnešnej spoločnosti.

Zvýšenie počtu obnovených rodinných domov vo vzťahu k zlepšeniu ich energetickej hospodárnosti so zohľadnením princípu energetickej chudoby. Cieľom je v rokoch 2022-26 podporiť celkovo aspoň 30 tisíc domácností. Rok 2021 bude slúžiť na prípravu schémy a jej technologické a administratívne zabezpečenie, zabezpečenie IT systému a prípravu implementačného plánu, ktorým sa proces bude riadiť.

Cieľovou skupinou sú vlastníci starších rodinných domov, ktorí realizujú obnovu rodinného domu zlepšením tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa budovy a výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody za vysokoúčinné zariadenia, resp. osadenie nových zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie alebo odpadové teplo v rámci vetrania spolu s integráciou pripravovaného nástroja tzv. „kotlíkových dotácií“.

Časový rozvrh

Projekty strednej obnovy rodinných domov budú podporované v rokoch 2022-2026.

Nábehová krivka realizácie projektov bude postupná, s nasledovným plánovaným plnením:

  • Obnova RD do 31.12.2022: 4 000 rodinných domov (RD)
  • Obnova RD do 31.12.2023: 7 000 RD
  • Obnova RD do 31.12.2024: 7 000 RD
  • Obnova RD do 31.12.2025: 7 000 RD
  • Obnova RD do 30.6.2026: 5 000 RD

Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov Výzvy

Historické a pamiatkovo chránené budovy neboli obnovované v rozsahu, ktorý by bol potrebný na zabezpečenie najmä ich dostatočnej energetickej efektívnosti.

V rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v pripravovanom programovom období sa počíta s obnovou pamiatkovo chránených budov z pohľadu ochrany ich kultúrnej a historickej hodnoty ako cieľov cestovného ruchu a nadväzujúceho rozvoja územia bez ohľadu na otázky energetickej hospodárnosti. Ide o budovy (napr. zrúcaniny hradov, pamätníky a pod.), ktoré z hľadiska ich spôsobu využívania nie sú spôsobilé dosiahnuť zlepšovanie parametrov energetickej hospodárnosti budov (EHB). V prípade iných historických budov má však obnova potenciál zároveň so zachovaním kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie prinášať aj ďalšie významné prínosy vo forme, energetického zefektívnenia a predĺženia životnosti budov.

Dosiahnutie v priemere minimálne 30% úspory energie je pri takýchto budovách reálne a je preto potrebné hľadať zdroje na podporu ich obnovy .

Vzhľadom na obdobie vzniku, historickú, architektonickú, krajinnú, urbanistickú alebo konštrukčnú kvalitu si vyžadujú vyšší stupeň a náročnosť renovačných prác. Historickými budovami sa v tomto kontexte rozumejú, napríklad budovy, ktoré sú registrované v Zoznamoch pamätihodností miest a obcí, v Registri modernej architektúry Slovenska alebo boli projektované a realizované v období, ktoré má od súčasnosti dostatočný časový odstup, t. j. minimálne dvoch generácií.

Pamiatkovo chránené budovy sú z dôvodu ochrany vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku a sú zapísané v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, alebo ide o budovu s pamiatkovou hodnotou, alebo budovu rešpektujúcu hodnoty pamiatkového územia, nachádzajúcu sa v pamiatkovej rezervácii alebo pamiatkovej zóne. Eviduje ich PÚ SR.

Slovenský fond nehnuteľných kultúrnych pamiatok a historicky cenných budov sa nenachádza v dobrom stave. Pri štvrtine kultúrnych pamiatok hrozí, že dôjde k nenapraviteľnému poškodeniu, pričom na kompletnú sanáciu pamiatkového fondu je potrebných odhadom 5,4 mld. eur.

Ciele

Cieľom investície je zlepšenie stavebno-technického stavu historických a pamiatkovo chránených verejných budov súčasne so zlepšením ich energetickej hospodárnosti, pričom sa zlepšia aj možnosti ich využívania verejnosťou a predĺži životnosť.

Hlavným cieľom investičnej aktivity je v rokoch 2020 – 2026 podporiť v priemere aspoň stredne hlbokú obnovu aspoň 117 000 m2 celkovej podlahovej plochy historických a pamiatkovo-chránených verejných budov, v rámci ktorej budú popri opatreniach na zvyšovanie energetickej efektívnosti (v priemere minimálne 30% úspora primárnej energie) pri zachovaní ich historickej a pamiatkovej hodnoty, realizované aj relevantné opatrenia na stavebno-technickú obnovu budov, obnovu technického systému budovy, vrátane aplikácie systémov automatizácie a riadenia budov, prvkov elektromobility a cyklodopravy (ak je to vhodné), bezbariérovosť a implementáciu zelených opatrení. Pri priemernej podlahovej ploche historických a pamiatkových budov v rozmedzí od 500m2 do 1500m2 plánujeme obnoviť minimálne 100 historických budov.

Cieľom je zároveň, v čo najvyššej miere, v rámci obnovy zabezpečiť plnenie základných požiadaviek na stavby počas ich životného cyklu, vrátane zlepšovania bezpečnosti a prístupnosti pri používaní verejných budov (bezbariérovosť).

Pri   príprave projektov bude nastavený mechanizmus, ktorý bude motivovať integráciu zelených prvkov napr. vyššou mierou podpory.

Cieľovou skupinou sú vlastníci verejných historických alebo pamiatkovo-chránených budov, pri ktorých budú realizované opatrenia na obnovu budovy a jej stavebnotechnických podmienok, vrátane zlepšenia energetickej hospodárnosti. Navrhovanie a realizácia opatrení bude zvolená špecificky a individuálne podľa typu budovy, vrátane zváženia možnosti aplikácie nových zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (fotovoltika a tepelné čerpadlo) alebo spätné získavanie tepla a pod..

Míľniky, ciele a časový rozvrh

Projekty strednej obnovy rodinných domov budú podporované v rokoch 2022-2026.

Nábehová krivka realizácie projektov bude postupná, s nasledovným plánovaným plnením:

Obnova RD do 31.12.2022: 4 000 rodinných domov (RD)
Obnova RD do 31.12.2023: 7 000 RD
Obnova RD do 31.12.2024: 7 000 RD
Obnova RD do 31.12.2025: 7 000 RD
Obnova RD do 30.6.2026: 5 000 RD

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Opatrenie realizácie investičnej obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov bude realizované prostredníctvom otvorenej priebežnej výzvy.

V rámci implementácie investície obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov je potrebné počítať aj s nákladmi na procesný manažment komponentu ktorý zahŕňa personálne, technické a finančné zdroje. Celkové náklady na sú odhadované vo výške 2,65% z celkového objemu financií na investičnú obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov ( investícia do obnovy je 200 mil. eur, cieľ 2).

V rámci realizácie investičnej obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených verejných budov je cieľom obnoviť aspoň 117 000 m2 a predpokladá sa obnova až 130 000 m2 prepočítanej podlahovej plochy verejných budov v rôznej intenzite obnovy, ktorá bude odzrkadľovať množstvo jednotlivých opatrení, vykonaných na každej takejto budove pri zohľadnení výšky vplyvu na dosiahnutie úspory energie. Náklady na cieľ 2 sú 200 mil. eur.

Realizácia informačnej kampane a vzdelávacích seminárov pre odbornú verejnosť MDV SR, PÚ SR, Q4 2025.

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených verejných budov – oprávnenosť čerpania zdrojov na obnovu tohto fondu verejných budov sa predpokladá od 02/2020 (s prvým čerpaním Q4 2022) do Q2 2026.

Detailné informácie o financovaní a nákladoch sú rozpísané v prílohách komponentu 2 Obnova budov.

Eucert – inšpekcie celkovej obnovy budov

V súčasnej dobe je často kladenou otázkou medzi stavebnými spoločnosťami, ako sa odlíšiť v prebiehajúcich zákazkách, ako ukázať svoje predpoklady na zvládnutie celkovej obnovy stavby a nielen samotného zatepľovania.

Celková obnova budovy je komplexný proces, ktorú nezvládne každá „zateplovacia“ firma. Mnohé spoločenstvá vlastníkov ale aj bytové družstvá v súťažiach na celkovú obnovu už vyžadujú preukázanie zvládnutia celkového procesu manažmentu komplexnej celkovej obnovy budovy.

Náš inšpekčný orgán už vykonal niekoľko desiatok inšpekcii celkovej obnovy budov, pre stavebné firmy, ktoré dokázali preukázať, že vedia nielen zatepľovať, obnovovať strechy, vymieňať otvorové konštrukcie, ale vedia dodržiavať predpisy a vykonávať významnú obnovu technických systémov budov a obnovu stavebných konštrukcií a technických systémov významnou mierou neovplyvňujúcich potrebu a spotrebu energie budovy.

Naši zamestnanci sú pripravený vysvetliť  Vám priebeh celého procesu výkonu inšpekcie pri celkovej obnove budov, ktoré sú potrebné pre získanie Vami vybraného osvedčenia.

V prípade, že máte záujem o certifikát na celkovú obnovu budovy, ktorým by ste sa zásadne odlíšili od svojich konkurentov a ešte ste si nepodali žiadosť o „Certifikát pre celkovú obnovu budovy“, pošlite nám prosím žiadosť o certifikát na celkovú obnovu budovy resp. nás kontaktujte s požiadavkou priamo telefonicky resp. vypíšte krátku žiadosť vpravo a náš pracovník Vás bude kontaktovať.

Ako vypísať žiadosť na inšpekciu na zhotovovanie ETICS? Ako vypísať žiadosť na inšpekciu na celkovú obnovu budov?

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu na zhotovovanie ETICS prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

F-05-01-08-18-Ziadost-o-inspekciuStiahnuť

konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

  • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)

PRILOHA-A-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

  • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)

PRILOHA-B-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

  • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)

PRILOHA-C-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

  • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)

PRILOHA-D-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

  • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

PRILOHA-E-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *