plan obnovy eucert

Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti štátnych budov (“Rýchle opatrenie”) – aktualizácia plánu OBNOVY a ODOLNOSTI

Na Slovensku sa nachádza približne 15 500 verejných budov, z ktorých 75 % možno považovať za energeticky neefektívnych. Vláda Slovenskej republiky stanovila, v rámci prijatého dokumentu “Verejná správa ide príkladom”, záväzný cieľ znížiť v štátnych administratívnych budovách spotrebu energie o 15 % v rámci vykurovacej sezóny  2022/2023.

Verejná správa dlhodobo vynakladá na energie (elektrina a výroba tepla) približne 500 miliónov eur ročne. Očakáva sa, že v roku 2022 tieto výdavky vzrástli až o 87 % v porovnaní s minulým rokom a o 58 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2022. Ku koncu júna 2022 minuli na energie kapitoly štátneho rozpočtu celkovo 111 miliónov eur, kým rozpočet na celý rok počítal s výdavkami v objeme 125 miliónov eur (ÚHP, 2022). Aj napriek zastropovaniu cien energií zo strany štátu sa očakávajú výrazne vyššie priemerné ceny energií v nasledujúcich rokoch. Výzvou však môže byť už vykurovacia sezóna 2023-24. Veľká časť správcov verejných budov bude čeliť nárastu nákladov na energie, pričom využitie schém komplexnej obnovy si vyžaduje prípravu a realizáciu v trvaní niekoľkých rokov.

Opatrenia na zníženie spotreby energie v budove v podobe hĺbkovej alebo komplexnej obnovy (ako je zateplenie, výmena celého zdroja vykurovania, atď.) z pohľadu doby realizácie presahujú viac ako jeden rok. Pokiaľ je cieľom znížiť spotrebu energiu čo najrýchlejšie (a teda ideálne do nasledujúcej vykurovacej sezóny) je nutné voliť také opatrenia, ktoré je možné realizovať v krátkom čase s horizontom do začiatku vykurovacej sezóny (do 6 mesiacov).

V závislosti na rozsahu práce sa jedná o opatrenia, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie a zároveň sa z pohľadu verejného obstarávania jedná o zákazku s nízkou hodnotou, ktorá podlieha jednoduchšiemu procesu verejného obstarávania. Výber podporených opatrení musí časové hľadisko zohľadňovať.

Cieľom investície je zníženie spotreby energie prostredníctvom rýchlo realizovateľných a procesne nenáročných stavebno-technických alebo technologických opatrení vo verejných budovách. Primárnou cieľovou skupinou sú budovy ÚOŠS/štátne budovy. Cieľom je taktiež podporiť úspory plynu pre účely plnenia nariadenia Európskej rady o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne (viď vyššie). Kombináciou navrhovaných opatrení je možné dosiahnuť úsporu vo výške 10 – 20 % energie. Každá budova je však špecifická, každá budova má nedostatok v iných oblastiach, a niektoré budovy majú obmedzené možnosti úspory, preto je nutné, aby správca zvolil vlastnú kombináciu možných opatrení.

Realizáciou rýchlych opatrení by nemalo dochádzať k zablokovaniu hĺbkovej či komplexnej obnovy v budúcnosti.

Čo sa dá realizovať v rámci tohto nového programu z plánu OBNOVY A ODOLNOSTI?

Investícia bude realizovaná v rámci intervenčnej oblasti 026 – Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia. Financované budú opatrenia, ktoré majú vplyv na zníženie spotreby energie v budove. Jedná sa primárne o:

 • Osadenie termostatických hlavíc/ventilov
 • Osadenie termostatov
 • Osadenie systémov inteligentného merania energií
 • Zavedenie útlmových režimov, ekvitermickej alebo zónovej regulácie v systéme vykurovania
 • Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • Zateplenie podkrovia alebo strechy
 • Výmena otvorových konštrukcií
 • Modernizácia vnútorného osvetlenia
 • Zateplenie rozvodov tepla
 • Inštalácia technických zariadení pre zavedenie energetického manažmentu

Ak prijímateľ preukáže, že hospodárske využitie infraštruktúry (zasielanie vyrobenej energie do sústavy) nepresiahne 20 % celkovej ročnej kapacity, bude možno považovať podporu OZE (v tomto prípade fotovoltiky) za nespadajúcu do pôsobnosti pravidiel štátnej pomoci. Ak uvedené nebude možné preukázať, alebo nebude možné uplatňovať pri výpočte podielu hospodárskeho využitia infraštruktúry celoročnú bilanciu, ale len bilanciu v reálnom čase, bude nutné príspevok na dané opatrenie dôsledne krátiť, alebo aplikovať schému štátnej pomoci, ktorá môže predstavovať implementačné riziko / spomalenie implementácie, pričom výška príspevku na dané opatrenie bude limitovaná výškou 45 % nákladov. Predpokladané implementačné kroky:

 • Vyhlásenie výzvy/priameho vyzvania, definujúcej oprávnených žiadateľov, rozsah poskytnutého príspevku a oprávnených aktivít (Q3/2023).
 • Realizácia úsporných opatrení na ploche 184 000 m2 (indikatívne 85 budov) (Q1/2025), pričom plocha budovy, na ktorej boli opatrenia realizované, bude preukazovaná vydaním EC po realizácii.

Eucert – inšpekcie celkovej obnovy budov

V súčasnej dobe je často kladenou otázkou medzi stavebnými spoločnosťami, ako sa odlíšiť v prebiehajúcich zákazkách, ako ukázať svoje predpoklady na zvládnutie celkovej obnovy stavby a nielen samotného zatepľovania.

Celková obnova budovy je komplexný proces, ktorú nezvládne každá „zateplovacia“ firma. Mnohé spoločenstvá vlastníkov ale aj bytové družstvá v súťažiach na celkovú obnovu už vyžadujú preukázanie zvládnutia celkového procesu manažmentu komplexnej celkovej obnovy budovy.

Náš inšpekčný orgán už vykonal niekoľko desiatok inšpekcii celkovej obnovy budov, pre stavebné firmy, ktoré dokázali preukázať, že vedia nielen zatepľovať, obnovovať strechy, vymieňať otvorové konštrukcie, ale vedia dodržiavať predpisy a vykonávať významnú obnovu technických systémov budov a obnovu stavebných konštrukcií a technických systémov významnou mierou neovplyvňujúcich potrebu a spotrebu energie budovy.

Naši zamestnanci sú pripravený vysvetliť  Vám priebeh celého procesu výkonu inšpekcie pri celkovej obnove budov, ktoré sú potrebné pre získanie Vami vybraného osvedčenia.

V prípade, že máte záujem o certifikát na celkovú obnovu budovy, ktorým by ste sa zásadne odlíšili od svojich konkurentov a ešte ste si nepodali žiadosť o „Certifikát pre celkovú obnovu budovy“, pošlite nám prosím žiadosť o certifikát na celkovú obnovu budovy resp. nás kontaktujte s požiadavkou priamo telefonicky resp. vypíšte krátku žiadosť vpravo a náš pracovník Vás bude kontaktovať.

Ako vypísať žiadosť na inšpekciu na zhotovovanie ETICS? Ako vypísať žiadosť na inšpekciu na celkovú obnovu budov?

V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu na zhotovovanie ETICS prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

F-05-01-08-18-Ziadost-o-inspekciuStiahnuť

konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)

PRILOHA-A-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)

PRILOHA-B-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)

PRILOHA-C-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)

PRILOHA-D-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

 • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

PRILOHA-E-k-ziadosti-o-inspekciuStiahnuť

V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *