Logo inšpekčného orgánu eucert je oficiálny symbol, ktorým sa prezentuje spoločnosť eucert s.r.o. a môže ho používať výlučne eucert.

licencia na zateplovanie

Právnu ochranu loga inšpekčného orgánu eucert zabezpečuje zákon o ochranných známkach. Logo sa nesmie používať v situáciách, ktoré by poškodzovali, alebo znevažovali dobré meno inšpekčného orgánu eucert. Použitie loga inšpekčného orgánu eucert nesmie byť zavádzajúce. Logo inšpekčného orgánu eucert môžu používať výhradne zamestnanci inšpekčného orgánu eucert v súvislosti s oficiálnymi činnosťami inšpekčného orgánu eucert.

Značka, ktorá sprevádza text jasne dáva dôkaz o tom, čo bolo predmetom inšpekcie a identifikuje inšpekčný orgán eucert. Táto značka sa podľa uzavretých zmlúv o inšpekcii v zmysle smernice SM – 05 Preskúmanie a uzatváranie zmluvy nesmie používať na výrobku alebo na obale výrobku, ktorý vidí zákazník, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý možno interpretovať ako označenie zhody produktu.

Logo inšpekčného orgánu eucert sa používa:

 • na oficiálnych dokumentoch inšpekčného orgánu eucert,
 • na hlavičkovom papieri inšpekčného orgánu eucert pri oficiálnej korešpondencii,
 • na vizitkách zamestnancov inšpekčného orgánu eucert ,
 • v propagačných a publikačných materiáloch vydávaných inšpekčným orgánom eucert ,
 • v prezentáciách, na školeniach a iných podujatiach organizovaných inšpekčným orgánom eucert
 • na webovej stránke inšpekčného orgánu eucert .

Iné použitie loga inšpekčného orgánu eucert je možné iba na základe písomnej žiadosti schválenej riaditeľom inšpekčného eucert. Logo inšpekčného orgánu eucert nesmie bez povolenia používať žiadny subjekt na žiadnom dokumente a za žiadnych okolností. IO eucert podľa uzavretých zmlúv o inšpekcii v zmysle SM – 05 Preskúmanie a uzatváranie zmluvy zakazuje, aby sa jeho značky používali na správach o laboratórnych skúškach, o kalibrácii alebo inšpekcii, lebo takéto správy by sa v tejto súvislosti pokladali za produkty. Povolenie udelí inšpekčný orgán eucert iba na základe písomnej žiadosti subjektu s odôvodneným zámerom použitia loga inšpekčného orgánu eucert. Inšpekčný orgán eucert vydá povolenie a poskytne elektronickú verziu loga inšpekčného orgánu eucert iba za individuálne stanovených a ďalej sledovaných podmienok. Inšpekčný orgán eucert podľa uzavretých zmlúv o inšpekcii v zmysle SM – 05 Preskúmanie a uzatváranie zmluvy vyžaduje, aby organizácia klienta:

 • pri odkazoch na svoj stav po inšpekcii v komunikačných prostriedkoch, ako je internet, príručky alebo inzeráty a ďalšie dokumenty, konala v súlade s požiadavkami inšpekčného orgánu;
 • nerobila alebo nedovolila robiť zavádzajúce vyhlásenia týkajúce sa svojho stavu po inšpekcii;
 • nepoužívala alebo nedovolila používať certifikát alebo jeho časť zavádzajúcim spôsobom;
 • po pozastavení alebo zrušení svojej inšpekcie prerušila používanie všetkých reklamných prostriedkov, ktoré obsahujú odkaz na vykonanú inšpekciu ako to prikazuje inšpekčný orgán;
 • nedovolila odkaz na vykonanú inšpekciu subjekt využil takým spôsobom, že inšpekčný orgán by sa pokladal za orgán certifikujúci výrobok (vrátane služby) alebo proces;
 • nechápala, že inšpekcia sa týka činností, ktoré sú mimo rámca vykonanej inšpekcie;
 • nevyužívala svoju inšpekciu spôsobom, ktorý by inšpekčnému orgánu spôsobil stratu dobrého mena alebo stratu dôvery verejnosti.

Inšpekčný orgán eucert podľa uzavretých zmlúv o inšpekcii v zmysle SM – 05 Preskúmanie a uzatváranie zmluvy má právo vykonávať riadnu kontrolu vlastníctva značiek a v prípade potreby príjma opatrenia, ak zistí nesprávne odkazy na stav inšpekcie alebo nesprávne používanie inšpekčných dokumentov, značiek alebo správ z inšpekcie. Inšpekčný orgán eucert je oprávnený používať embosované, reliéfne a pečiatkové vyhotovenie loga inšpekčného orgánu eucert. Organizácia, ktoré majú úspešnú inšpekciu môže v špeciálnych prípadoch a po udelení súhlasu inšpekčného orgánu eucert použiť embosované a reliéfne vyhotovenie inšpekčnej značky v príslušných farbách alebo čiernobiele. Inšpekčnú značku alebo odkaz možno požívať tiež v hlavičkách dokumentov a iných písomností. Preverená organizácia je oprávnená (za splnenia podmienok uvedených v tejto ON ) používať pridelenú značku:

 • v dokumentoch priamo sa týkajúcich sa predmetu inšpekcie,
 • na hlavičkových papieroch,
 • v propagačných materiáloch,
 • na webových stránkach.