• vyplňte Žiadosť o inšpekciu a na základe jej vyplnenia Vám vypracujeme nezáväzný návrh cenovej ponuky,
 • po akceptovaní cenovej ponuky z Vašej strany, Vám vyhotovíme Návrh zmluvy o inšpekčnej činnosti (ZoD),
 • po podpísaní ZoD obidvomi zmluvnými stranami vstupuje do platnosti a stáva sa záväznou – ZoD sa podpisuje na 3 roky,
 • počas 3 rokov platnosti ZoD vykonáme 1 vstupnú inšpekciu a 2 dozorné inšpekcie na stavbe a taktiež každoročné preskúmanie dokumentačnej časti.

Presný postup výkonu jednotlivých inšpekcii je popísaný v SM – 06 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pre ETICS, SM – 12 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pri zhotovovaní striech a SM – 13 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác pri celkovej obnove, obnove balkónov a lodžii a zabudovaní otvorových konštrukcii.  

Za overenie kvality vykonávaných stavebných prác, kvalite a čase v zmysle týchto postupov zodpovedá poverený inšpektor IO (inšpekčného orgánu). Poverený inšpektor IO musí spĺňať kvalifikačné kritéria v zmysle schváleného kvalifikačného katalógu a SM – 04 Kompetentnosť a príprava pracovníkov.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. má zdokumentované inštrukcie na vykonávanie inšpekcií bezpečným spôsobom v rámci smerníc BOZP a jednotlivých schválených smerníc a pracovných postupov pre výkon inšpekčnej činnosti.

Všetky pracovné hárky, kontrolné zoznamy a odkazy súvisiace s prácou inšpekčného orgánu v zmysle schválených smerníc a pracovných postupov, ako aj všetky smernice a postupy v zmysle SM -01 Riadenie dokumentácie a údajov sa udržiavajú v aktuálnom stave a sú kedykoľvek ihneď dostupné oprávneným zamestnancom.

V zmysle schválených smerníc pre jednotlivé druhy inšpekčných činností sa všetky pozorovania a údaje získané v priebehu inšpekcie zaznamenávajú, aby sa zabránilo strate dôležitých informácií. Zaznamenávanie môže zahŕňať:

 • Fotografovanie postupu zhotovenia v čase inšpekcie so zameraním na detail.
 • Vizuálna kontrola používaného materiálu.
 • Dokumentačná kontrola používaného materiálu
 • Vyplnený dotazník inšpektora v zmysle SM – 06, SM – 12 a SM – 13.

Pred samotnou inšpekciou žiadateľ, ktorý žiada overovanie kvality vykonávaných stavebných prác musí vyplniť Žiadosť o inšpekciu a podpísať Zmluvu o inšpekcii v zmysle smernice SM- 05 Preskúmanie a uzatváranie zmluvy. Tento systém preskúmavania a riadenia zmluvy zabezpečuje aby:

 • inšpekcia, ktorá sa má vykonať, zodpovedala zameraniu inšpekčného orgánu a aby organizácia mala primerané zdroje na splnenie požiadaviek,
 • požiadavky tých, ktorí hľadajú služby inšpekčného orgánu, boli definované primerane a aby sa pochopili osobitné podmienky a tak sa mohli zamestnancom vykonávajúcim požadované úlohy vydať jednoznačné inštrukcie,
 • prijatá práca sa riadila pomocou pravidelného preskúmavania a nápravných činností,
 • ukončená práca sa preskúmala a aby sa potvrdilo, že sa splnili požiadavky.

Inšpekčný orgán má v prílohách SM- 05 Preskúmanie a uzatváranie zmluvy vzorovú ponuku na inšpekčné činnosti a vzorovú zmluvu na výkon inšpekčnej činnosti, ktoré sa predkladá žiadateľovi o inšpekciu. Ponuka a zmluva na inšpekciu obsahuje identifikačné údaje oboch zmluvných strán, vrátane ich zástupcov, predmet zmluvy – inšpekcie, záväzky a dohody oboch zmluvných strán, harmonogram plnenia, platobné podmienky.

Proces inšpekcie má z pohľadu inšpekčného orgánu nasledovné fázy:

 1. Prípravná fáza a hodnotenie dokumentácie
 2. Inšpekčná previerka
 3. Vydanie inšpekčného certifikátu a následné inšpekčné previerky

V prípade záujmu o výkon inšpekčnej činnosti prosím napíšte nám na mail Vašu požiadavku alebo vyplňte tento jednoduchý formulár so žiadosťou o expresnú ponuku pre výkon inšpekčnej činnosti.

  Pre úspešné odoslanie správy zadajte tento kód captcha