V prípade záujmu o inšpekčnú činnosť je postup veľmi jednoduchý:

 • vyplňte Žiadosť o inšpekciu a udelenie inšpekčného certifikátu na zhotovenie ETICS v zmysle požiadaviek STN 73 2901 a na základe jej vyplnenia Vám vypracujeme nezáväzný návrh cenovej ponuky,
 • po akceptovaní cenovej ponuky z Vašej strany, Vám vyhotovíme Návrh zmluvy o dielo (ZoD),
 • po podpísaní ZoD obidvomi zmluvnými stranami vstupuje do platnosti a stáva sa záväznou – ZoD sa podpisuje na 3 roky,
 • počas 3 rokov platnosti ZoD vykonáme 1 vstupnú inšpekciu a 2 dozorné inšpekcie na stavbe a taktiež každoročné preskúmanie dokumentačnej časti.

Presný postup výkonu samotnej inšpekcie je popísaný v IO – SM – 06/ 2017 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác. Za overenie kvality vykonávaných stavebných prác, kvalite a čase v zmysle tohto postupu zodpovedá poverený inšpektor IO. Poverený inšpektor IO musí spĺňať kvalifikačné kritéria v zmysle schváleného kvalifikačného katalógu a smernice IO – SM – 04/ 2017 Kompetentnosť a príprava pracovníkov.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. má zdokumentované inštrukcie na vykonávanie inšpekcií bezpečným spôsobom v rámci smerníc BOZP a smernice IO – SM – 06/ 2017 .

Všetky pracovné hárky, kontrolné zoznamy a od¬kazy súvisiace s prácou inšpekčného orgánu v zmysle IO – SM – 06/ 2017 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác ako aj všetky smernice a postupy v zmysle smernice „Riadenie dokumentácie a údajov“ – IO – SM – 01/ 2014 sa udržiavajú v aktuálnom stave a sú kedykoľvek ihneď dostupné oprávneným zamestnancom.

V zmysle smernice IO – SM – 06/ 2017 Overovanie kvality vykonávaných stavebných prác sa všetky pozorovania a údaje získané v priebehu inšpekcie zaznamenávajú , aby sa zabránilo strate dôležitých informácií. Zaznamenávanie môže zahŕňať:

 • Fotografovanie postupu zhotovenia v čase inšpekcie so zameraním na detail.
 • Vizuálna kontrola používaného materiálu.
 • Dokumentačná kontrola používaného materiálu
 • Vyplnený dotazník inšpektora v zmysle IO – SM – 06/ 2017

Pred samotnou inšpekciou žiadateľ, ktorý žiada overovanie kvality vykonávaných stavebných prác musí vyplniť Žiadosť o inšpekciu a udelenie inšpekčného certifikátu a podpísaťZzmluvu o inšpekcii v zmysle smernice IO – SM- 05/2017 Preskúmanie žiadosti a zmluvy. Tento systém preskúmavania a riadenia zmluvy zabezpečuje aby:

 • inšpekcia, ktorá sa má vykonať, zodpovedala zameraniu inšpekčného orgánu a aby organizácia mala pri¬merané zdroje na splnenie požiadaviek,
 • požiadavky tých, ktorí hľadajú služby in¬špekčného orgánu, boli definované primerane a aby sa pochopili osobitné podmienky a tak sa mohli zamestnancom vykonávajúcim poža-dované úlohy vydať jednoznačné inštrukcie,
 • prijatá práca sa riadila pomocou pravidel¬ného preskúmavania a nápravných činností,
 • ukončená práca sa preskúmala a aby sa potvrdilo, že sa splnili požiadavky.

Inšpekčný orgán má v prílohách smernice IO – SM- 05/2017 Preskúmanie žiadosti a zmluvy vzorovú ponuku na inšpekčné činnosti a vzorovú zmluvu na výkon inšpekčnej činnosti, ktoré sa predkladá žiadateľovi o inšpekciu. Ponuka a zmluva na inšpekciu obsahuje identifikačné údaje oboch zmluvných strán, vrátane ich zástupcov, predmet zmluvy – inšpekcie, záväzky a dohody oboch zmluvných strán, harmonogram plnenia, platobné podmienky.

Proces inšpekcie má z pohľadu inšpekčného orgánu nasledovné fázy:

 1. Prípravná fáza
 2. Hodnotenie dokumentácie
 3. Inšpekčná previerka
 4. Udelenie inšpekčného certifikátu a následné inšpekčné previerky
top