licencia na ETICS

Požiadavky normy STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) vs prax

Norma STN 732901 “Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)” predstavuje súbor technických požiadaviek a usmernení, ktoré majú za cieľ zabezpečiť kvalitu, efektívnosť a dlhodobú udržateľnosť ETICS.

Implementácia požiadaviek STN 732901 v praxi je kľúčová pre dosiahnutie požadovaného výsledku pri realizácii ETICS. Výzvy, ktoré prichádzajú s aplikáciou teoretických usmernení do praktickej realizácie, vyžadujú pozornosť, odbornosť a záväzok všetkých zúčastnených strán. Keď sú tieto požiadavky správne pochopené a implementované, môžu mať pozitívny dopad na energetickú efektivitu budov, znižovanie emisií a zlepšenie komfortu bývania.

Norma STN 732901 určuje technické požiadavky na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolač­ných kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze expandovaného polystyrénu (EPS), na báze minerálnej viny (MW) a primerane na báze iných tepelných izolácií pri zohľadnení ich vlastností, napr. fenolovej peny (PF), polyuretánu (PUR a PIR) s konečnou povrchovou úpravou omietkovým systémom vrátane dekoratívneho náteru alebo bez neho, pri plošnej hmotnosti do 20 kg/m2, alebo s povrchovou úpra­vou s obkladovými prvkami pri plošnej hmotnosti viac ako 20 kg/m2, spájaných s podkladom pomocou lepiacej hmoty a mechanického pripevnenia (napr. rozpernými kotvami), ktoré výrobca dodáva na trh ako ucelený systém (zostavu) určený na použitie na steny, šikmé plochy a podhľady vodorovne vystupujúcich konštrukcií (balkónov, lodžií a pod.) nových budov a obnovovaných existujúcich budov. ETICS predovšet­kým zabezpečuje tepelnú ochranu budovy a jej ochranu pred klimatickými vplyvmi. ETICS sa zhotovuje najmä na chladnejšej strane stavebnej konštrukcie, ktorá oddeľuje vykurované a nevykurované priestory.

Teoretické požiadavky STN 732901 vs. praktická realizácia

Norma STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) poskytuje komplexný rámec pre zhotovovanie ETICS, zahŕňajúci výber materiálov, prípravu podkladu, realizáciu ETICS a kontrolu kvality. V teórii tieto požiadavky zabezpečujú, že každý krok procesu je vykonávaný s maximálnou starostlivosťou a zameraním na detail, čo by malo viesť k vysoko kvalitnej a efektívnej realizácie zatepľovania.

Prechod od teórie k praxi môže byť komplikovaný rôznymi faktormi, a to najmä nedostatkom odbornej prípravy, obmedzených finančných a časových zdrojov ako aj nesprávnej interpretácie požiadaviek normy STN 732901.

Realizácia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) podľa normy STN 732901 môže naraziť na rad významných problémov, ktoré sú často v rozpore s jej požiadavkami. Tieto problémy môžu mať za následok nižšiu kvalitu zatepľovania, zvýšené náklady na opravy a v extrémnych prípadoch aj potrebu celkovej výmeny systému. Medzi najvýznamnejšie problémy patrí:

 1. Nedostatočná príprava podkladu: Správna príprava podkladu je kľúčová pre zabezpečenie dobrého priľnutia izolačných dosiek k podkladu. Ignorovanie tejto fázy môže viesť v kritických prípadoch až ku kolapsu celého ETICS
 2. Použitie nekvalitných alebo nevhodných materiálov: Použitie materiálov, ktoré nespĺňajú štandardy definované v norme STN 732901, môže mať za následok zlyhanie ETICS v krátkej dobe po inštalácii.
 3. Nedodržiavanie odporúčaných pracovných postupov pri realizácii ETICS: Odchýlka od odporúčaných pracovných postupov stanovených v norme STN 732901 môže viesť k technickým chybám, ktoré negatívne ovplyvňujú celkovú úsporu vyplývajúcu s dodatočného zatepľovania, ale aj celkovú životnosť ETICS.
 4. Nesprávna aplikácia lepiacich a armovacích hmôt: Nesprávna aplikácia alebo použitie nevhodnej lepiacej alebo armovacej hmoty môže viesť k vytváraniu tepelných mostov a znižovať celkovú efektivitu zatepľovacieho systému. Zároveň v kritických prípadoch môže dôjsť až ku kolapsu celého ETICS.
 5. Nedodržanie správnej hrúbky izolačných materiálov: Nedodržanie odporúčanej hrúbky môže viesť k nedostatočnej tepelnej izolácii, čo znižuje energetickú efektivitu budovy.
 6. Nesprávne navrhnuté detaily riešiace tepelné mosty: Tepelné mosty, ktoré nie sú správne identifikované a izolované, môžu viesť k stratám tepla a problémom s vlhkosťou.
 7. Nesprávna výmena okenných a dverových rámov a následná nesprávna realizácia detailov pri otvorových konštrukciách: Nesprávna inštalácia môže spôsobiť vznik tepelných mostov okolo otvorov, čo znižuje celkovú efektivitu zateplenia.
 8. Ignorovanie lokálnych klimatických podmienok: Nezohľadnenie lokálnych klimatických podmienok pri výbere a aplikácii ETICS môže mať za následok zlyhanie systému v dôsledku nevhodnej odolnosti voči poveternostným vplyvom.
 9. Nedostatočná kontrola kvality počas realizácie: Absencia alebo nedostatočná kontrola kvality počas realizácie ETICS môže prehliadnuť chyby, ktoré sa neskôr ťažko opravujú a majú zásadný vplyv na celkovú kvalitu realizovaného ETICS.

Norma STN samozrejme ešte teoreticky odkazuje aj na nasledujúce dokumenty, kde odkazuje v texte takým spôsobom, že časť ich obsahu alebo celý obsah predstavuje požiadavky normy STN 732901 (pri datovaných odkazoch sa používa len citované vydanie. pri nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane akýchkoľvek zmien)):

 • STN 73 0540-2 + Z1 + Z2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie
 • STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia
 • STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty
 • STN 73 0823 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti stavebných hmôt
 • STN 73 0831 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromaždovacie priestory
 • STN 73 0833 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie
 • STN 73 0835 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení
 • STN 73 0844 Požiarna bezpečnosť’ stavieb. Sklady
 • STN 33 2312 Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v tuhých horľavých materiáloch a na nich
 • STN 72 7221-2 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 2: Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Účel použitia
 • STN 72 7221-3 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 3: Prefabrikované výrobky z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS). Účel použitia
 • STN 72 7221-4 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Čast’ 4: Prefabrikované výrobky z minerálnej viny (MW). Účel použitia
 • STN 73 2902 Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS). Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom
 • STN 73 3610 Klampiarske práce stavebné
 • STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť’ stavieb. Spoločné ustanovenia. Čast’ 2: Stavebné konštrukcie STN EN 206 + A2 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda (73 2403)
 • STN EN 771-1 + A1 Špecifikácia murovacích prvkov. časť 1: Tehliarske murovacie prvky (72 2632) STN EN 771-2 + A1 špecifikácia murovacích prvkov. Čast’ 2: Vápenno-pieskové murovacie prvky (72 2632)
 • STN EN 771-3 + A1 Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 3: Betónové murovacie prvky (z hutného a ľahkého kameniva) (72 2632)
 • STN EN 771-4 + A1 Špecifikácia murovacích prvkov. Časť’ 4: Murovacie tvárnice z autoklávovaného pórobetónu (72 2632)

Výzvy pri realizácii zatepľovania podľa požiadaviek normy STN 732901

Jednou z hlavných výziev pri implementácii požiadaviek STN 732901 v praxi je zabezpečenie, aby všetci zúčastnení pracovníci boli správne vyškolení a mali dostatočné znalosti o norme. Toto zahŕňa nielen priamo robotníkov (fasádnikov) na stavbe, ale aj projektantov, architektov a stavebných dozorov.

Ďalšou výzvou je dodržiavanie vysokých štandardov kvality v rámci daných rozpočtových a časových obmedzení, čo môže viesť k kompromisom, ktoré negatívne ovplyvňujú výslednú realizáciu dodatočného zateplenia.

Keď sú požiadavky normy STN 732901 správne implementované, výsledkom by mala byť realizácia ETICS, ktorá je nielen efektívna z hľadiska energetických úspor a nákladovosti, ale je aj s dlhodobého hľadiska bezporuchová.

Správna aplikácia normy STN 732901 môže viesť k zníženiu tepelných únikov, zlepšeniu vnútornej klímy budov a zníženiu spotreby energie. Naopak, ak sú požiadavky normy ignorované alebo nesprávne implementované, môže to viesť k nedostatočnej izolácii objektu, problémom s vlhkosťou a v konečnom dôsledku k predčasnému zlyhaniu, prípadne aj kolapsu nesprávne realizovaného zatepľovacieho systému.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác

 • pri zhotovovaní vonkajších zatepľovacích systémov (ETICS) podľa požiadaviek normy STN 73 29 01 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS),
 • pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech,
 • realizácii balkónov a lodžii,
 • zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby,
 • a celkovej obnove budov. 

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

 • svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
 • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Vydaná licencia potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác.

Inšpekčná činnosť na stavbách držiteľa licencie nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *