Spoločnosť eucert s.r.o.

je akreditovaným inšpekčným orgánom, ktorý má riadne oprávnenie na vydávanie:

Inšpekcia realizácie a postupu zhotovenia stavebných prác pri inštalácii vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch, STN 73 2901 a technologického predpisu výrobcu

Inšpekcia realizácie plochých a šikmých striech a najmä obnova tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch, STN 73 1901 a technologického predpisu výrobcu

Inšpekcia realizácie zabudovania otvorových konštrukcií do stavby podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z.z a v znení neskorších predpisov, STN 73 3134:2014 a technologického predpisu výrobcu

Inšpekcia realizácie prác a inštalácie výrobkov pri celkovej obnove budovy vykonanej naraz alebo postupne podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch, STN 73 3134 a technologického predpisu výrobcu

 

0 rokov

na trhu

0+

Spokojní zákazníci

0+

Vydané certifikáty


Aké výhody Vám prináša spolupráca s našou spoločnosťou?

  • Znižovanie nákladov na (ne)kvalitu
  • Zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov
  • Možnosť účasti vo verejných súťažiach
  • Seriózne cenové a zmluvné podmienky spolupráce
  • Vybudovanie firemnej kultúry
  • Zlepšenie image produktu
  • Presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí
  • Dôkaz serióznosti organizácie

Naša politika

Vedenie inšpekčného orgánu si uvedomuje zodpovednosť za dodržiavanie základných princípov spoločnosti

Aktuálnosť

Sledujeme vývojové trendy v jednotlivých akreditovaných oblastiach.

Zodpovednosť

Všetky inšpekčné činnosti vykonávať odborne, nestranne a nezávisle.

Rast

Neustále zvyšujeme vzdelanostnú úroveň pracovníkov.

Školenia a semináre

Naša spoločnosť eucert s.r.o. Vám ponúka viacero možností vzdelávania, ako napríklad Interný audítor ISO 9001:2008, Manažér kvality IMS podľa ISO 9001, 14001 a 18001, Ako sa predať a mnoho iných

Pozrieť ponuku školení

top