Spoločnosť eucert s.r.o.

je akreditovaným inšpekčným orgánom, ktorý má riadne opávnenie:

  • vykonávať inšpekciu dodržiavania technických požiadaviek v procese overovania kvality realizácie a postupu stavebných prác pri zhotovovaní vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) podľa normy STN 73 2901:2015.
O nás
0 rokov

na trhu

0+

Spokojní zákazníci

0+

Vydané certifikáty


Aké výhody Vám prináša spolupráca s našou spoločnosťou?

  • Znižovanie nákladov na (ne)kvalitu
  • Zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov
  • Možnosť účasti vo verejných súťažiach
  • Seriózne cenové a zmluvné podmienky spolupráce
  • Vybudovanie firemnej kultúry
  • Zlepšenie image produktu
  • Presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí
  • Dôkaz serióznosti organizácie

Naša politika

Vedenie inšpekčného orgánu si uvedomuje zodpovednosť za dodržiavanie základných princípov spoločnosti

Aktuálnosť

Sledujeme vývojové trendy v jednotlivých akreditovaných oblastiach.

Zodpovednosť

Všetky inšpekčné činnosti vykonávať odborne, nestranne a nezávisle.

Rast

Neustále zvyšujeme vzdelanostnú úroveň pracovníkov.

Školenia a semináre

Naša spoločnosť eucert s.r.o. Vám ponúka viacero možností vzdelávania, ako napríklad Interný audítor ISO 9001:2008, Manažér kvality IMS podľa ISO 9001, 14001 a 18001, Ako sa predať a mnoho iných

Pozrieť ponuku školení

top