Normy ISO hovoria, že pracovníci vykonávajúci prácu ovplyvňujúcu kvalitu produktu musia byť kompetentní na základe príslušného vzdelania, prípravy, zručnosti a skúsenosti. Spoločnosť eucert s.r.o. Vám ponúka možnosti vzdelávania, vďaka ktorým je možné požadovanú podmienku normy splniť. Preto by sme Vás chceli požiadať o vyjadrenie, o ktoré z nasledujúcich školení by prípadne mala Vaša firma / podnik záujem:

 • Preškolenie interných audítorov systémov manažérstva BOZP podľa EN ISO 45001:2018

  Profil absolventa
  Absolvent získa spôsobilosti na vykonávanie interných auditov BOZP, podrobne sa oboznámi s interpretáciou a požiadavkami normy EN ISO 45001:2018 získa praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu.

  Cieľová skupina
  Interný audítori BOZP, ktorí si chcú obnoviť a zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov BOZP podľa normy EN ISO 45001:2018.
  Školenie je určené pre tých, ktorí sa chcú oboznámiť so zmenami v norme a v predpisoch.

  Rozsah kurzu: 1 deň

  Program:

  • aktuálny stav noriem OHSAS 18001 a ISO 45001,
  • základné zmeny po revízií normy OHSAS 18001,
  • prehľad normy a výklad požiadaviek normy ISO 45001,
  • akčný plán ako sa pripraviť na prechod na normu ISO 45001,
  • záverečná diskusia
  • test

  Miesto a termín konania kurzu: Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava, 28.3.2019

  Účastnícky poplatok:
  100 € (bez DPH) za jedného účastníka.

  V cene sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie a obed.

  Uzatvorené školenie
  Ak sa rozhodnete zorganizovať uzatvorené školenie v priestoroch Vašej spoločnosti, kontaktujte nás, radi pripravíme ponuku s programom a výhodnou cenou.

  Minimálny počet: 8 účastníkov
  Maximálny počet: 20 účastníkov

 • Interný audítor integrovaného systému manažmentu QMS + EMS + BOZP
  Profil absolventa
  Absolvent získa spôsobilosti na vykonávanie interných auditov, podrobne sa oboznámi s interpretáciou a požiadavkami noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 a EN ISO 19011:2011, získa praktické skúseností týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu.

  Cieľová skupina
  Jednotlivci alebo podnikové skupiny, ktorí si chcú zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov. Pre tých, ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015, resp. EN ISO 14001:2015 alebo BS ISO 18001:2007, resp. integrovaný manažérsky systém podľa všetkých troch noriem.

  Rozsah kurzu: 2 dni

  Program:
  • prehľad noriem v oblasti systémov: kvalita, životné prostredie a BOZP,
  • vzťah medzi normami EN ISO 9001, ISO 14001, štandardom OHSAS 18001 a ISO 19011,
  • podrobnosti v systémoch riadenia,
  • porovnávanie cieľov,
  • charakteristiky jednotlivých systémov,
  • procesný systém dokumentácie,
  • účel auditu a komunikácie,
  • systém a harmonogram auditu,
  • dokumenty používané pri audite,
  • hodnotenie a identifikácia rizík a aspektov,
  • praktické cvičenia – prípadové štúdie,
  • záverečná diskusia,
  • test znalostí.

  Miesto a termín konania kurzu: Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava, 26.-27.3.2019

  Účastnícky poplatok:<úb>
  120 € (bez DPH) za jedného účastníka
  V cene sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie a obed.

  Uzatvorené školenie
  Ak sa rozhodnete zorganizovať uzatvorené školenie v priestoroch Vašej spoločnosti, kontaktujte nás, radi pripravíme ponuku s programom a výhodnou cenou.

  Minimálny počet: 8 účastníkov
  Maximálny počet: 20 účastníkov

 • Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy EN ISO 45001:2018
  Profil absolventa
  Absolvent získa spôsobilosti na vykonávanie interných auditov BOZP, podrobne sa oboznámi s interpretáciou a požiadavkami normy EN ISO 45001:2018, získa praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu.

  Cieľová skupina
  Jednotlivci alebo podnikové skupiny, ktorí si chcú zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov BOZP. Pre tých, ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systém manažérstva BOZP podľa normy EN ISO 45001:2018.

  Rozsah kurzu: 2 dni

  Program:
  • prehľad normy a výklad požiadaviek normy ISO 45001,
  • prehľad legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP,
  • procesný systém dokumentácie,
  • požiadavky na interného auditora,
  • príprava na výkon interného auditu podľa požiadaviek normy ISO 19011,
  • účel auditu a komunikácie, praktické skúsenosti z auditovania,
  • systém a harmonogram auditu,
  • dokumenty používané pri audite, ich praktická ukážka,
  • praktické cvičenia – prípadové štúdie,
  • záverečná diskusia,
  • test znalostí.

  Miesto a termín konania kurzu: Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava, 28. – 29. 3. 2019

  Účastnícky poplatok:
  150 € (bez DPH) za jedného účastníka

  V cene sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie a obed.

  Uzatvorené školenie
  Ak sa rozhodnete zorganizovať uzatvorené školenie v priestoroch Vašej spoločnosti, kontaktujte nás, radi pripravíme ponuku s programom a výhodnou cenou.

  Minimálny počet: 8 účastníkov
  Maximálny počet: 20 účastníkov

 • Externý audítor informačnej bezpečnosti
  Profil absolventa
  Absolvent kurzu získa vedomosti a zručnosti na vykonávanie auditov pre certifikačné spoločnosti .

  Cieľová skupina
  Kurz je určený pre audítorov alebo poradcov zavádzajúcich systém informačnej bezpečnosti, takisto pre pracovníkov IT bezpečnosti, IT manažérov a takisto pre interných audítorov informačnej bezpečnosti.

  Program:
  • Definovanie pojmu informačná bezpečnosť
  • Význam informačnej bezpečnosti
  • Požiadavky normy ISO 27001:2013
  • Hrozby a riziká informačnej bezpečnosti
  • Manažérstvo rizík informačnej bezpečnosti
  • Definovanie riadenia informačnej bezpečnosti
  • Vybudovanie manažérskeho systému informačnej bezpečnosti
  • Techniky auditovana ISO 27001:2013
  • Riadenie a vedenie auditorského tímu
  • Význam interných auditov
  • Plánovanie a program interných auditov
  • Príprava auditu
  • Postup a priebeh interného auditu
  • Zistenia z auditu
  • Riešenie prípadných nezhôd
  • Dokumentácia a vypracovanie správy z auditu
  • Úlohy a role interných audítorov
  • Efektívne vedenie auditu
  • Riešenie modelových situácií a praktické príklady

  Miesto a termín konania kurzu: eucert s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, otvoríme podľa záujmu

  Účastnícky poplatok:
  900 € (bez DPH) za jedného účastníka

  V cene sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie a obed.

  Uzatvorené školenie
  Ak sa rozhodnete zorganizovať uzatvorené školenie v priestoroch Vašej spoločnosti, kontaktujte nás, radi pripravíme ponuku s programom a výhodnou cenou.
  Minimálny počet 6 účastníkov
  Maximálny počet 12 účastníkov
top