Slovenské technické normy (STN) v praxi. Sú záväzné?

Dodržiavanie technickej normy v zmysle zákona 60/2018 Z. z. v zn. nesk. predpisov definuje zákon v § 3 ods. 10 zákona cit.:

Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné.

Použitie STN je povinné v prípade:

  • rozhodnutia orgánu štátnej správy dodržať konkrétnu STN uvedenú priamo v texte všeobecne záväzného právnom predpise,
  • odkazu na technické normy v zmluve medzi účastníkmi obchodného vzťahu,
  • odkazu na technické normy v zmluve v rámci pracovnoprávnych vzťahov

Väčšina stavebných diel týkajúce sa napr. dodatočného zatepľovania pri obnove budov a zhotovovania ETICS sa v praxi priamo riadi normou STN 732901 na základe zmluvného vzťahu medzi zhotoviteľom ETICS a investorom.

Slovenské technické normy (STN) v stavebnej praxi

Porušovanie predpisov pri výstavbe, ktoré sa často vyskytuje na stavbách, môžeme všeobecne rozdeliť do dvoch hlavných kategórií:

  1. použitie nevhodného stavebného výrobku na použitie v stavbe na deklarovaný účel – dôsledky použitia nevhodného výrobku môžu byť závažné, vrátane zlyhania konštrukcií, neefektívnej obnovy budovy, problémov s vlhkosťou a plesňami, či dokonca zdravotných rizík pre obyvateľov.
  2. nesprávne zabudovanie vhodného stavebného výrobku – dôsledky takýchto chýb môžu zahŕňať potrebu drahých opráv a rekonštrukcii, predĺženie časových rámcov výstavby a v najhorších prípadoch potenciálne nebezpečné situácie pre užívateľov budovy.

V uvedených prípadoch ide o porušenie Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v §43d ods1. písm. b), ktorý ustanovuje v § 43d Základné požiadavky na stavby

(1) Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby. Základnými požiadavkami na stavby sú:
a) mechanická odolnosť a stabilita stavby,
b) požiarna bezpečnosť stavby,
c) hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia,
d) bezpečnosť stavby pri jej užívaní,
e) ochrana pred hlukom a vibráciami,
f) energetická úspornosť a ochrana tepla stavby.

V prípade uvedenom v bode 1) ide aj o porušenie § 43f tohto zákona, ktorý ustanovuje v § 43f Stavebné výrobky

Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (ďalej len „vhodný stavebný výrobok“).

Taktiež sa môže jednať o porušenie Zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov v §2a, ktorý ustanovuje v § 2a Uvádzanie na trh

(1) Na trh možno uvádzať len stavebný výrobok, ktorý je vhodný na použitie v stavbe na deklarovaný účel (ďalej len „vhodný na použitie v stavbe“).

(2) Stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, ak svojimi vlastnosťami umožní, že stavba, v ktorej má byť použitý, bude po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby.

V prípade uvedenom v bode 2) ide o porušenie Zákona č.50/1976 Zb. v § 43g ods.2, ktorý stanovuje § 43g Stavebné práce

(1) Stavebné práce sú odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ak sa nimi:
a) trvale a pevne zabudovávajú do stavby alebo sa zo stavby vynímajú stavebné výrobky, najmä prevádzkové zariadenia a zariadenia technického, energetického a technologického vybavenia stavby,
b) stavba pripája na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

(2) Ak sa podľa osobitných predpisov  vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť. Ak sa na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, stavebné práce sa musia vykonať v súlade s nimi.

STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) – príklad

Norma STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) je záväzná pre navrhovanie a zhotovovanie ETICS na základe zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), časť 2. – Stavebný poriadok, § 43g Stavebné práce, ods. 2:

Ak sa na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisytechnické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, stavebné práce sa musia vykonať v súlade s nimi.

Každá spoločnosť, ktorá realizuje zateplenie pomocou vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) podľa požiadaviek platnej normy pre zhotovovanie ETICS – STN 73 2901 článku 4.3 musí byť na to kvalifikovaná a musí mať túto kvalifikáciu potvrdenú inšpekčným orgánom, norma doslova píše:

Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *