STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a súvisiace predpisy

Norma STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) sa zameriava na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
s tepelnou izoláciou na báze expandovaného (penového) polystyrénu (EPS), na báze minerálnej vlny
(MW) a primerane na báze iných tepelných izolácií s konečnou povrchovou úpravou omietkou
a obkladom bez prevetrávanej vzduchovej medzery zabudovaním komponentov ETICS do stavby. Táto
norma dopĺňa rad prevzatých európskych predpisov pre ETICS a pre tepelné izolácie.

V Slovenskej republike sa pre anglické pomenovanie External Thermal Insulation Composite Systems označované skratkou ETICS používa pomenovanie vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy.

V odbornej literatúre sa v minulosti používalo aj označenie KZS (kontaktné zatepľovacie systémy).

Priamo v norme STN 732901 sa píše, že každá spoločnosť, ktorá realizuje zateplenie pomocou vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS, to znamená “zatepľuje”) podľa požiadaviek platnej normy pre zhotovovanie ETICS – STN 73 29 01 článku 3.3 musí byť na to kvalifikovaný a musí mať túto kvalifikáciu potvrdenú inšpekčným orgánom, norma doslova píše:

Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17 020.

Samozrejme norma STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) má aj svoje súvisiace normy a predpisy, ktoré dotvárajú legislatívny rámec celkovej obnovy budov a zhotovovania ETICS.

Aké sú súvisiace normy k norme STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a súvisiace predpisy ?

 • STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie
 • STN 73 0540-3/O1: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov
 • STN 73 0802/Z3: 2022 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Zmena 3
 • STN 72 7221-2: 2021 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 2: Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Účel použitia
 • STN 72 7221-3: 2021 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 3: Prefabrikované výrobky z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS). Účel použitia
 • STN 72 7221-4: 2020 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 4: Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Účel použitia
 • STN EN 13162 + A1: 2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia (72 7201)
 • STN EN 13163 + A2: 2017 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia (72 7202)
 • STN EN 13164 + A1: 2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky extrudovaného polystyrénu (XPS). Špecifikácia (72 7203)
 • STN EN 13165 + A2: 2016 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z tuhej polyuretánovej peny (PU). Špecifikácia (72 7204)
 • STN EN 13166 + A2: 2016 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z fenolovej peny (PF). Špecifikácia (72 7205)
 • STN EN 1990: 2009 Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií (73 0031)
 • STN EN 1991-1-1: 2010 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov (73 0035)
 • STN EN 1991-1-4: 2010 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom (73 0035)
 • STN EN 1991-1-5: 2009 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia účinkami teploty (73 0035)
 • STN EN ISO 10140-2: 2011 Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 2: Meranie vzduchovej nepriezvučnosti (ISO 10140-2: 2010) (73 0511)
 • STN EN ISO 717-1: 2013 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť (ISO 717-1: 2013) (73 0531)
 • STN EN ISO 10211: 2019 Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Tepelné toky a povrchové teploty. Podrobné výpočty (ISO 10211: 2017) (73 0551)
 • STN EN ISO 8990: 2000 Tepelná izolácia. Stanovenie vlastností pri prechode tepla v ustálenom stave. Kalibrovaná a chránená teplá komora (ISO 8990: 1994) (73 0557)
 • STN EN ISO 6946: 2019 Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda (ISO 6946: 2017) (73 0559)

Aké sú súvisiace právne predpisy k norme STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a súvisiace predpisy ?

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa ruší smernica č. 89/106/EHS
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
 • vyhláška MDV SR č. 35/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z.
 • vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác

 • pri zhotovovaní vonkajších zatepľovacích systémov (ETICS) podľa požiadaviek normy STN 73 29 01 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS),
 • pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech,
 • realizácii balkónov a lodžii,
 • zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby,
 • a celkovej obnove budov. 

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

 • svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
 • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Vydaná licencia potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác.

Inšpekčná činnosť na stavbách držiteľa licencie nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.