Vyhlásenie najvyššieho manažmentu

Ako najvyšší manažment inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o. preberáme zodpovednosť za činnosť inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o. v zmysle požiadaviek STN EN ISO/IEC 17020:2012 a zaväzujeme sa zaviesť, udržiavať a neustále zlepšovať systém manažérstva a jeho efektívnosť v zmysle požiadaviek tejto normy. Zaväzujeme sa zabezpečiť dôvernosť informácií získaných počas inšpekčných činností a chrániť vlastnícke práva inšpekčného orgánu ako aj jeho klientov. Inšpekčný orgán typu A eucert s.r.o. je nestranný a nezávislý na iných spoločnostiach. Jednotlivé inšpekcie sú vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých zoznam je  k nahliadnutiu v sídle spoločnosti. Čestne prehlasujeme, že jednotliví inšpektori sú vyberaní na základe kvalifikačného katalógu a odmeňovanie pracovníkov vykonávajúcich inšpekčné činnosti je nezávislé od počtu vykonávaných inšpekcií a v nijakom prípade nezávisí od výsledkov týchto inšpekcií. Všetci pracovníci inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o. prehlasujú, že  si naštudovali a oboznámili sa s Príručkou kvality inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o., ako aj so všetkými smernicami inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o. vrátane „Charty správania sa“, ako aj s ďalšími dokumentmi,  ktoré potrebujú pre výkon svojej funkcie v inšpekčnom orgáne. Všetci pracovníci inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o. v rámci zdokumentovaného čestného prehlásenia prehlasujú, že nepodliehajú žiadnym komerčným, finančným ani iným tlakom, ktoré by mohli ovplyvniť ich úsudok a rozhodovanie pri výkone inšpekcie, prehlasujú nestrannosť od spoločností, ktoré si predmetnú inšpekciu objednajú a vstúpia do zmluvného vzťahu s inšpekčným orgánom. Všetci pracovníci inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o. sú poučení, že v prípade zistenia konfliktu záujmov sú povinní bezodkladne hlásiť túto skutočnosť riaditeľovi inšpekčného orgánu. Zároveň všetci pracovníci inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o. sú poučení o dôvernosti informácií, ktoré získajú počas výkonu prác pre inšpekčný orgán a pred každou inšpekciou podávajú čestné prehlásenie o neposkytnutí týchto informácií tretím osobám a ich nezneužití vo svoj prospech.

Pre zabezpečenie dodržania týchto záväzkov využijeme všetky dostupné právomoci, právne predpisy a morálne zásady.

 

 

Mgr. Katarína Andrušková

konateľ spoločnosti eucert s.r.o.

top