Vyhlásenie riaditeľa

Ako riaditeľ inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o. si uvedomujem a preberám zodpovednosť za činnosť inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o. v zmysle požiadaviek STN EN ISO/IEC 17020:2012. Zaväzujem sa zabezpečiť dôvernosť informácií získaných počas inšpekčných činností a chrániť vlastnícke práva inšpekčného orgánu ako aj jeho klientov.
Inšpekčný orgán typu A eucert s.r.o. je nestranný a nezávislý na iných spoločnostiach. Jednotlivé inšpekcie sú vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých zoznam je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.
Ako riaditeľ inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o. sa zaväzujem nevykonať inšpekčné činnosti v žiadnej spoločnosti registrovanej v zmysle platných predpisov v obchodnom registri, v ktorej má ktorýkoľvek pracovník inšpekčného orgánu akýkoľvek finančný podiel alebo funkciu.
Čestne prehlasujem, že jednotliví inšpektori sú vyberaní na základe kvalifikačného katalógu a odmeňovanie pracovníkov vykonávajúcich inšpekčné činnosti je nezávislé od počtu vykonávaných inšpekcií a v nijakom prípade nezávisí od výsledkov týchto inšpekcií. Všetci pracovníci inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o. prehlasujú, že naštudovali a oboznámili sa s Príručkou kvality inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o., ako aj so všetkými smernicami inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o vrátane „Charty správania sa“ ako aj s ďalšími dokumentami, ktoré potrebujú pre výkon svojej funkcie v inšpekčnom orgáne. Všetci pracovníci inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o. v rámci svojho čestného prehlásenia prehlasujú, že nepodliehajú nijakým komerčným, finančným ani iným tlakom, ktoré by mohli ovplyvniť ich úsudok a rozhodovanie pri výkone inšpekcie, prehlasujú nestrannosť od spoločnosti, ktoré si predmetnú inšpekciu objednajú a vstúpia do zmluvného vzťahu s inšpekčným orgánom. Všetci pracovníci inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o. sú poučení, že v prípade zistenia konfliktu záujmov sú povinní bezodkladne hlásiť túto skutočnosť riaditeľovi inšpekčného orgánu. Zároveň všetci pracovníci inšpekčného orgánu typu A eucert s.r.o. sú poučení o dôvernosti informácií, ktoré získajú počas výkonu prác pre inšpekčný orgán a podávajú čestné prehlásenie o neposkytnutí týchto informácií tretím osobám a ich nezneužití vo svoj prospech.
Pre zabezpečenie dodržania týchto podmienok využijem všetky dostupné právomoci, právne predpisy a morálne zásady.

Mgr. Katarína Andrušková
riaditeľ inšpekčného orgánu

top