Zatepľovanie a obnova budov – zásady správneho postupu

Zatepľovanie a obnova budov je dnes viac než len módna záležitosť alebo technická nevyhnutnosť. V dobe rastúcich cien energií a zvyšujúceho sa dôrazu na ochranu životného prostredia sa stáva zatepľovanie jedným z kľúčových krokov k znižovaniu energetických strát a zvyšovaniu efektivity využívania energie v domácnostiach aj v priemyselných budovách. Ako teda pristupovať k zatepľovaniu a obnove budov, aby sme dosiahli najlepšie možné výsledky?

Plánovanie je základ

Prvým a základným krokom pri zatepľovaní a samotnej obnovy budov by malo byť dôkladné plánovanie (vrátane prípravy dokumentov, ktoré následne využijete v rôznych fázach svojho projektu). Je dôležité správne identifikovať, ktoré časti budovy potrebujú zateplenie najviac – či už ide o fasádu, strechu, podlahy alebo okná. Každá budova je unikátna svojou polohou, orientáciou, použitými materiálmi a predchádzajúcimi úpravami, a preto vyžaduje individuálny prístup. Rovnako je dôležité zvážiť, aký typ izolácie bude najvhodnejší pre dané prostredie a materiály. Nezabudnite okrem iného aj na:

 • technickú štúdiu alebo audit, ktorý Vám poskytne komplexný pohľad na súčasný stav budovy, identifikuje problémové oblasti a určí najefektívnejšie metódy zatepľovania,
 • projektovú dokumentáciu, ktorá zahŕňa detailné plány a výkresy zatepľovania, vrátane špecifikácií materiálov a správneho technologického postupu (odporúčame napr. aj zakúpenie si normy STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v prípade, že začnete obnovu svojej budovy alebo domu fasádou),
 • rozpočet – detailný rozpočet zatepľovania, ktorý zahŕňa ceny za materiály, prácu, prípadné nájomné strojov, a ďalšie náklady spojené s realizáciou projektu,
 • stavebné povolenie alebo ohlásenie – v závislosti od rozsahu a typu zatepľovacích prác môže byť potrebné získať stavebné povolenie od príslušného stavebného úradu,
 • výber dodávateľa a zmluvu s dodávateľom – zmluvy s dodávateľmi alebo subdodávateľmi, ktoré jasne definujú rozsah prác, ceny, časový harmonogram a podmienky pre realizáciu zatepľovacích prác. Zmluva by mala obsahovať aj ustanovenia o záruke a poistných podmienkach,
 • energetický certifikát – je dokument, ktorý slúži na zhodnotenie energetického stavu objektu (napr. hodnotí energetickú účinnosť budovy pred a po zateplení). Tento certifikát je vyžadovaný pri predaji alebo prenájme nehnuteľnosti a môže byť potrebný pre získanie niektorých druhov financovania alebo dotácií,
 • protokol o prevzatí prác – dokument, ktorý sa vytvára po dokončení zatepľovacích prác a slúži na formálne prevzatie diela zhotoviteľom a objednávateľom. Protokol by mal obsahovať podrobnosti o vykonaných prácach, ich kvalite a akýchkoľvek odchýlkach od pôvodnej zmluvy.

Každý projekt je jedinečný, kľúčom k úspechu je personalizovaný prístup a využitie aj odbornej pomoci v každej fáze projektu obnovy.

Výber materiálov

Na trhu existuje množstvo zatepľovacích systémov a izolačných materiálov, každý s odlišnými vlastnosťami a cenou. Každý materiál má svoje špecifické vlastnosti (napr. tepelná vodivosť, paropriepustnosť atď), ktoré je potrebné zvážiť v kontexte konkrétneho projektu. Dôležitá je aj otázka trvanlivosti a ekologickej udržateľnosti použitých materiálov.

Napríklad pri izoláciách odporúčame využitie noriem STN 72 7221-2, STN 72 7221-3 a STN 72 7221-4, ktoré boli spracované na základe požiadavky odbornej verejnosti v oblasti tepelnoizolačných výrobkov pre budovy na zavedenie takých vnútroštátnych predpisov, ktoré by zatriedili jednotlivé typy výrobkov podľa účelu použitia. Cieľom noriem je, aby užívateľ mal k dispozícii dostatok údajov o konkrétnom výrobku a aby sa mohol správne rozhodnúť o použití stavebného výrobku.

Výrobky sú klasifikované do rôznych skupín a podskupín, čo umožňuje lepšiu organizáciu ich použitia v závislosti od konkrétneho typu stavebnej konštrukcie.

Viac o aplikácii týchto noriem si môžete prečítať v našom článku Normy STN 72 7221-2, STN 72 7221-3 a STN 72 7221-4 a ich aplikácia v praxi alebo v materiály Technická informácia č.11 APLIKÁCIA NORIEM SÚBORU STN 72 7221, ktoré spracovalo a vydalo Združenie pre zatepľovanie budov, ktoré ju dáva na základe informácie od Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) k dispozícii na bezplatné stiahnutie.

Pri zatepľovacích systémoch Vám odporúčame odborne konzultácie u autorizovaných projektantov alebo diskutovať konkrétnu etapu aj s odborným zástupcom dodávateľa zatepľovacích systémov, ktorého ste si vybrali na dodávky na Vašu stavbu.

Realizácia obnovy budovy

Samotná obnova budov či už sa týka celkovej obnovy budovy alebo len čiastkového zatepľovania napríklad zhotovenia ETICS by mala byť prenechaná odborníkom. Nesprávne zabudovanie vhodného izolačného materiálu alebo nesprávne zhotovenie zateplenia, nesprávne prevedenie detailov alebo nesprávna voľba povrchovej úpravy môže viesť k problémom ako je tvorba plesní, kondenzácia vody alebo dokonca zhoršenie izolačných vlastností.

Každá spoločnosť, ktorá realizuje napr. zateplenie budov pomocou vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS, to znamená “zatepľuje”) podľa požiadaviek platnej normy pre zhotovovanie ETICS – STN 73 29 01 článku 3.3 musí byť na to kvalifikovaný a musí mať túto kvalifikáciu potvrdenú inšpekčným orgánom, norma doslova píše: “Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách”.

Norma STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) poskytuje komplexný rámec pre zhotovovanie ETICS, zahŕňajúci výber materiálov, prípravu podkladu, realizáciu ETICS a kontrolu kvality. V teórii tieto požiadavky zabezpečujú, že každý krok procesu je vykonávaný s maximálnou starostlivosťou a zameraním na detail, čo by malo viesť k vysoko kvalitnej a efektívnej realizácie zatepľovania.

Prechod od teórie k praxi môže byť komplikovaný rôznymi faktormi, a to najmä nedostatkom odbornej prípravy, obmedzených finančných a časových zdrojov ako aj nesprávnej interpretácie požiadaviek normy STN 732901.

Realizácia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) podľa normy STN 732901 môže naraziť na rad významných problémov, ktoré sú často v rozpore s jej požiadavkami. Tieto problémy môžu mať za následok nižšiu kvalitu zatepľovania, zvýšené náklady na opravy a v extrémnych prípadoch aj potrebu celkovej výmeny systému. 

Podobne existujú normy aj pre ostatné systémy, ktoré významne vstupujú do obnovy budov ako napr normy pre:

 • zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech,
 • zabudovania otvorových konštrukcií do stavby a pod.

Je dôležité dbať na dodržiavanie všetkých relevantných stavebných predpisov a noriem. Zabezpečenie súladu s normami nie je len o legálnosti, ale aj o zabezpečení bezpečnosti a dlhodobej udržateľnosti celého projektu.

Napríklad keď sú požiadavky normy STN 732901 správne implementované, výsledkom by mala byť realizácia ETICS, ktorá je nielen efektívna z hľadiska energetických úspor a nákladovosti, ale je aj s dlhodobého hľadiska bezporuchová.

Správna aplikácia normy STN 732901 môže viesť k zníženiu tepelných únikov, zlepšeniu vnútornej klímy budov a zníženiu spotreby energie. Naopak, ak sú požiadavky normy ignorované alebo nesprávne implementované, môže to viesť k nedostatočnej izolácii objektu, problémom s vlhkosťou a v konečnom dôsledku k predčasnému zlyhaniu, prípadne aj kolapsu nesprávne realizovaného zatepľovacieho systému.

Efektívnosť nákladov a úspory

Aj keď počiatočná investícia do zatepľovania môže byť vysoká, dlhodobé úspory nákladov na energie môžu túto investíciu viacnásobne prevýšiť. Efektívne zateplenie môže výrazne znížiť potrebu kúrenia v zime a chladenia v lete, čo vedie k nižším účtom za energie a menšiemu environmentálnemu dopadu.

Správna obnova budovy je komplexný proces, ktorý si vyžaduje pozornosť vo viacerých fázach – od plánovania, cez výber materiálov, až po profesionálnu realizáciu obnovy. Pri dodržiavaní týchto zásad môže zatepľovanie prispieť nielen k zníženiu nákladov na energie, ale aj k zvýšeniu pohodlia bývania a ochrany životného prostredia.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác

 • pri zhotovovaní vonkajších zatepľovacích systémov (ETICS) podľa požiadaviek normy STN 73 29 01 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS),
 • pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech,
 • realizácii balkónov a lodžii,
 • zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby,
 • a celkovej obnove budov. 

Stavebná spoločnosť úspešným absolvovaním inšpekcie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje

 • svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi systému, garantuje projektované parametre a životnosť konštrukcie,
 • a výrazné zvyšuje svoju dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa).

Vydaná licencia potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác.

Inšpekčná činnosť na stavbách držiteľa licencie nenahrádza činnosť stavebného dozoru a ostatných účastníkov stavebného konania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *