O pozastavení platnosti inšpekčného certifikátu rozhoduje riaditeľ inšpekčného orgánu vydaním „Rozhodnutia o pozastavení platnosti inšpekčného certifikátu“, kde uvedie aj podmienky, ktoré je potrebné splniť pre jeho obnovenie.

Rozhodnutie je doručené držiteľovi inšpekčného certifikátu a táto skutočnosť je zverejnená na webovej stránke www.eucert.sk. Počas doby pozastavenia platnosti inšpekčného certifikátu nie je držiteľ inšpekčného certifikátu oprávnený používať inšpekčný certifikát ani inšpekčnú známku eucert a ani sa na inšpekčný certifikát odvolávať.

Maximálna lehota pozastavenia platnosti inšpekčného certifikátu je 60 dní. Ak dôvod na pozastavenie platnosti inšpekčného certifikátu trvá aj po uplynutí uvedenej lehoty, je inšpekčný orgán eucert s.r.o. povinný odobrať držiteľovi inšpekčný certifikát s konečnou platnosťou.

Dôvody pozastavenia platnosti inšpekčného certifikátu

Platnosť inšpekčného certifikátu môže byť držiteľovi inšpekčného certifikátu pozastavený na základe týchto skutočností:

 • zneužitie inšpekčného certifikátu, alebo inšpekčnej známky,
 • neumožnenie výkonu mimoriadnej inšpekčnej previerky,
 • neodstránenie závažných nezhôd v dohodnutej lehote (max. 7 dní) zistených počas vstupnej/dozornej/mimoriadnej inšpekcie,
 • výsledok vstupnej/dozornej/mimoriadnej inšpekcie,
 • porušenie informačnej povinnosti – neoznámenie zmien, ktoré majú zásadný vplyv na činnosti súvisiace s predmetom vydania inšpekčného certifikátu,
 • nesplnenie, ani v dobe 7 dní po lehote plnenia, akéhokoľvek záväzku voči inšpekčnému orgánu.

Postup obnovenia platnosti pozastaveného inšpekčného certifikátu

Ak boli v stanovenej lehote splnené podmienky uvedené v Rozhodnutí o pozastavení platnosti inšpekčného certifikátu, vydá riaditeľ inšpekčného orgánu „Rozhodnutie o obnovení platnosti inšpekčného certifikátu“.

Rozhodnutie je doručené držiteľovi inšpekčného certifikátu a táto skutočnosť je zverejnená na webovej stránke www. eucert.sk.

Postup odobratia inšpekčného certifikátu

Na základe potvrdených zistení vydá riaditeľ inšpekčného orgánu „Rozhodnutie o odobratí inšpekčného certifikátu“. Rozhodnutie je doručené držiteľovi inšpekčného certifikátu a táto skutočnosť je zverejnená na webovej stránke www.eucert.sk.

Dôvody odobratia inšpekčného certifikátu

Inšpekčný certifikát môže byť držiteľovi odobratý na základe týchto skutočností:

 • na žiadosť držiteľa inšpekčného certifikátu,
 • na majetok objednávateľa je vyhlásený konkurz alebo je konkurzné konanie pre nedostatok majetku zamietnuté, alebo zastavené, alebo ak konkurz nebol vyhlásený z dôvodu, že majetok nepostačuje na úhradu trov predbežného správcu,
 • nezhody zistené inšpekčným orgánom u držiteľa inšpekčného certifikátu neboli v stanovenej lehote 7 dní odstránené,
 • zistenie skutočnosti, že držiteľ inšpekčného certifikátu počas doby pozastavenia platnosti inšpekčného certifikátu tento používa, alebo sa naň odvoláva,
 • na základe faktov z mimoriadných inšpekcií a nedodržaní schválených postupov (napr. technologických postupov realizácie atd..)

V prípade, že držiteľ inšpekčného certifikátu nenahlási v zmysle zmluvných podmienok realizáciu stavieb, kde vydaný certifikát / licenciu používa, tento inšpekčný certifikát / licencia sú automaticky vyhlásené za neplatné.