EMAS-certifikat

EMAS – upozornenie pre stavebné firmy, ktoré sa zapájajú do verejných súťaží

Na základe informácii z trhu upozorňujeme, že v poslednom období sa významne zvýšil počet verejných obstarávaní s požiadavkou “na certifikát EMAS”.

Environmentálne overovanie podľa schémy EMAS už aj u nás. EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (Eco-Management and Audit Scheme) je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie.

Čo to je “certifikát EMAS”?

Certifikát EMAS je ľudový názov pre oficiálny dokument, ktorý sa volá “Vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii“. Tento dokument potvrdzuje, že organizácia splnila požiadavky systému stanovené v dokumente EMAS – Schéma pre environmentálny manažment a audit (EMAS III), jeho poslednej revízii, ktorá nadobudla účinnosť 11. januára 2010, a ktorej prílohy boli aktualizované v auguste roku 2017 (EMAS).

Toto vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii je základným dokumentom a podkladom na zápis do registra EMAS.

Čo je to register EMAS?

Register EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je oficiálny zoznam organizácií, ktoré splnili všetky požiadavky systému EMAS a získali certifikát o registrácii. Tento register spravujú národné registračné orgány v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, ako aj niektoré iné krajiny, ktoré sa zapojili do tohto programu.

Register EMAS zohráva niekoľko kľúčových úloh. Po prvé, poskytuje zverejnenie informácií o organizáciách registrovaných v systéme EMAS. Tieto informácie zahŕňajú názov organizácie, jej kontaktné údaje, adresu, oblasť činnosti a dátum registrácie. Vďaka tomuto registru môžu zainteresované strany, vrátane verejnosti, investorov, zákazníkov a regulátorov, získať prehľad o organizáciách, ktoré sa zaviazali k environmentálnemu manažmentu a neustálemu zlepšovaniu environmentálnej výkonnosti.

Zverejnenie informácií v registri výrazne zvyšuje transparentnosť a dôveryhodnosť organizácií, ktoré sú registrované v systéme EMAS. Verejnosť má prístup k environmentálnym vyhláseniam, ktoré sú pravidelne aktualizované a overované nezávislými environmentálnymi overovateľmi. Tieto vyhlásenia poskytujú podrobné informácie o environmentálnej výkonnosti organizácií a opatreniach, ktoré prijímajú na zlepšenie svojich postupov.

Register EMAS tiež umožňuje regulačným orgánom a ostatným zainteresovaným stranám monitorovať a sledovať environmentálnu výkonnosť registrovaných organizácií. Tým sa zabezpečuje, že organizácie dodržiavajú požiadavky EMAS a pokračujú v zlepšovaní svojich environmentálnych postupov. V konečnom dôsledku register EMAS podporuje zodpovedné environmentálne správanie a prispieva k udržateľnému rozvoju, pretože poskytuje mechanizmus na overovanie a uznávanie úsilia organizácií o ochranu životného prostredia.

Stiahnuť dokument: Informačné požiadavky na registráciu
Návod na vyplnenie dokumentu : IPNR – Návod 

Za zápis do registra EMAS sa platí poplatok Slovenskej agentúre životného prostredia.

Výška poplatku (EUR)
Veľkosť organizácie Prvá registrácia Predĺženie registrácie Zrušenie pozastavenia platnosti registrácie
mikropodnik331116
malý podnik662233
stredný podnik330110165
ostatné organizácie1000333500

Od poplatkov sú oslobodené malé organizácie miestnych orgánov a verejných orgánov podľa článku 2, odseku 28, písmena b) nariadenia (ES) č. 1221/2009.

Certifikácia EMAS – environmentálne overovanie environmentálnym overovateľom

Certifikácia EMAS je proces, ktorým organizácia prechádza, aby získala certifikát EMAS/Vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii. Tento proces zahŕňa niekoľko krokov, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že organizácia nielen splňuje požiadavky nariadenia (ES) č. 1221/2009, ale tiež aktívne pracuje na zlepšovaní svojej environmentálnej výkonnosti.

EMAS certifikácia

Proces certifikácie EMAS v skratke

  • Environmentálne preskúmanie – organizácia musí vykonať počiatočné preskúmanie všetkých aspektov svojej činnosti, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Toto preskúmanie je základom pre zavedenie efektívneho environmentálneho manažmentu,
  • Systém environmentálneho manažérstva – na základe výsledkov environmentálneho preskúmania organizácia zavedie systém environmentálneho manažérstva, ktorý je v súlade s medzinárodnou normou ISO 14001. Tento systém zahŕňa politiku, ciele a programy zamerané na zlepšovanie environmentálnej výkonnosti,
  • Audit – pravidelné interné audity hodnotia, ako efektívne je systém environmentálneho manažérstva implementovaný a či dosahuje stanovené ciele,
  • Environmentálne vyhlásenie – organizácia musí vypracovať environmentálne vyhlásenie, ktoré poskytuje informácie o environmentálnej výkonnosti a o tom, ako sa plnia stanovené ciele. Toto vyhlásenie je overené nezávislým environmentálnym overovateľom a zverejnené,
  • Neustále zlepšovanie – cieľom EMAS je neustále zlepšovanie environmentálnej výkonnosti organizácie. To znamená, že organizácie musia pravidelne prehodnocovať a aktualizovať svoje ciele a programy.

Environmentálne overovanie environmentálnym overovateľom je proces, pri ktorom nezávislý a akreditovaný odborník (environmentálny overovateľ) hodnotí a overuje súlad environmentálneho systému manažérstva organizácie s konkrétnymi normami a požiadavkami, ako sú stanovené v rámci schémy EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) alebo iných environmentálnych štandardov a zároveň kontroluje a overuje pravdivosť a transparentnosť Environmentálneho vyhlásenia spoločnosti, ktoré si dala environmentálnemu overovateľovi overiť. Ľudovo sa tomuto procesu hovorí „certifikácia EMAS“.

Nariadenie EMAS si môžete stiahnuť tu.

Význam environmentálneho overovania podľa schémy EMAS

Environmentálne overovanie environmentálnym overovateľom je kľúčovým procesom, ktorý zaisťuje, že organizácie dodržiavajú vysoké štandardy environmentálneho manažérstva. Nezávislé a akreditované overovanie poskytuje spoľahlivý dôkaz o záväzku organizácie k ochrane životného prostredia, zvyšuje jej dôveryhodnosť a prispieva k trvalému zlepšovaniu environmentálnej výkonnosti.

EMAS predstavuje robustný rámec pre environmentálne manažérstvo, ktorý umožňuje organizáciám systematicky zlepšovať svoju environmentálnu výkonnosť a preukazovať svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu.

EMAS je nástroj, ktorý podporuje transparentnosť, dôveryhodnosť a trvalú udržateľnosť, čo je prínosom nielen pre samotné organizácie, ale aj pre celú spoločnosť a životné prostredie.

EMAS už aj u nás

V rámci zlepšovania našich služieb sme v závere roka 2021 urobili akvizíciu konkurenčného certifikačného orgánu CERTIFINO, ktorý sa špecializoval na certifikáciu antikorupčných systémov podľa požiadaviek normy ISO 37001 (Anti-bribery management systems. Requirements with guidance for use).

Tvárou v tvár narastajúcej environmentálnej zodpovednosti zo strany trhu a zákazníkov, sme po vzájomnej diskusii s našimi zákazníkmi požiadali o akreditáciu certifikačného orgánu CERTIFINO s.r.o. na vykonávanie environmentálneho overovania správania sa našich klientov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit – EMAS III a Zákona NR SR č. 351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Akreditáciu na environmentálne overovanie podľa schémy EMAS sme úspešne získali v roku 2023.

V prípade záujmu o certifikáciu systému manažérstva proti korupcii, resp. akékoľvek otázky ohľadom ISO 37001 alebo environmentálneho overovania podľa požiadaviek EMAS, prosím kontaktujte našu kolegyňu Mgr. Helenu Valekovú (helena.valekova@certifino.sk, 0905 969 781), príp. priamo Vášho inšpektora / audítora.

Viac o EMAS – schéme pre environmentálne manažérstvo a audit si môžete prečítať v našich novinkách tu.

Hlavné právne predpisy Európskej únie a Slovenskej republiky pre schému EMAS (po kliknutí si ich môžete stiahnuť)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit – EMAS III.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1505 ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/2026, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Zákon NR SR č. 351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *