Boj proti počítačovej kriminalite

Počítačová kriminalita má rôzne formy a uľahčuje mnoho bežných trestných činov. Páchatelia môžu napríklad:

  • získať kontrolu nad osobnými zariadeniami použitím malvéru
  • odcudziť osobné údaje a duševné vlastníctvo alebo porušiť ich ochranu s cieľom páchať podvody online
  • využívať internet a platformy sociálnych médií na šírenie nezákonného obsahu
  • využívať „darknet“ na predaj nezákonného tovaru a hackerské služby

Niektoré formy počítačovej kriminality, ako napríklad sexuálne vykorisťovanie detí online, spôsobujú ich obetiam vážnu ujmu.

V rámci Europolu bolo zriadené špecializované Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite s cieľom pomôcť krajinám EÚ pri vyšetrovaní trestných činov na internete a rozkladať zločinecké siete.

Európska multidisciplinárna platforma proti hrozbám trestnej činnosti (EMPACT) je bezpečnostnou iniciatívou členských štátov EÚ, ktorej cieľom je identifikovať, priorizovať a riešiť hrozby, ktoré predstavuje organizovaná medzinárodná trestná činnosť. Jednou z jej priorít je počítačová kriminalita.

Predchádzanie kybernetickým útokom

Cieľom akčného plánu platformy EMPACT o kybernetických útokoch je narúšať trestnú činnosť súvisiacu s útokmi na informačné systémy, a to najmä tie, ktoré sa riadia obchodným modelom „zločin ako služba“ a slúžia na umožňovanie trestnej činnosti na internete.

Boj proti podvodom v oblasti bezhotovostných platieb

Podvody a falšovanie v súvislosti s bezhotovostnými platobnými prostriedkami predstavujú vážnu hrozbu pre bezpečnosť EÚ a pre organizovanú trestnú činnosť predstavujú významné príjmy. Tento druh podvodov okrem toho ovplyvňuje dôveru spotrebiteľov v bezpečnosť digitálnych technológií.

EÚ v apríli 2019 prijala nové pravidlá na boj proti podvodom s bezhotovostnými platbami. Členské štáty by mali nové pravidlá zaviesť v roku 2021.

Cieľom osobitného akčného plánu EMPACT je zamerať sa na páchateľov trestných činov zapojených do podvodov a falšovania s použitím bezhotovostných platobných prostriedkov, vrátane rozsiahlych podvodov s platobnými kartami a vznikajúcich hrozieb pre iné bezhotovostné platobné prostriedky.

Zvýšenie bezpečnosti detí na internete

Európska komisia plánuje v roku 2021 navrhnúť nové právne predpisy na boj proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí na internete. EÚ medzičasom pracuje na dočasných pravidlách, ktorými sa poskytovateľom webmailových služieb a služieb odosielania správ umožní pokračovať v odhaľovaní sexuálneho zneužívania detí na internete, kým sa neprijmú trvalé právne predpisy.

Osobitný akčný plán platformy EMPACT sa zameriava na boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí vrátane výroby a šírenia materiálov zobrazujúcich zneužívanie detí.

Spravodlivosť a presadzovanie práva

Pravidlá a politiky EÚ sa zaoberajú aj ďalšími aspektmi boja proti počítačovej kriminalite a trestnej činnosti vo všeobecnosti z hľadiska spravodlivosti a presadzovania práva, ako je prístup k elektronickým dôkazom, šifrovanie a uchovávanie údajov.

Prístup k elektronickým dôkazom

Páchatelia trestnej činnosti využívajú digitálne technológie na páchanie trestnej činnosti a na zatajovanie nezákonných činností. Orgány presadzovania práva a justičné orgány sa preto pri vyšetrovaní a stíhaní trestnej činnosti čoraz viac spoliehajú na elektronické dôkazy, ako sú textové správy, e-maily alebo aplikácie na zasielanie správ.

EÚ preto pracuje na nových pravidlách, ktoré zjednodušia a urýchlia cezhraničný prístup k elektronickým dôkazom.

V záujme ďalšieho uľahčenia cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom na účely trestného konania EÚ:

Šifrovanie

EÚ sa usiluje o nadviazanie aktívneho dialógu s technologickým priemyslom o tom, ako nastoliť správnu rovnováhu medzi zabezpečením pokračujúceho využívania technológie silného šifrovania a zaručením právomocí orgánov presadzovania práva a súdnych orgánov, aby mohli pracovať za rovnakých podmienok ako v offline svete.

Rada v decembri 2020 prijala uznesenie o šifrovaní, v ktorom zdôraznila potrebu bezpečnosti prostredníctvom šifrovania a bezpečnosti napriek šifrovaniu.

Uchovávanie údajov

V záujme účinného boja proti trestnej činnosti je v súčasnosti dôležité, aby poskytovatelia služieb uchovávali určité údaje, ktoré možno za určitých prísnych podmienok sprístupniť na účely boja proti trestnej činnosti. Uchovávaním údajov sa však môžu porušovať jednotlivé základné práva, najmä právo na súkromie a ochranu osobných údajov.

Rada prijala závery, pokiaľ ide o uchovávanie údajov z elektronickej komunikácie na účely boja proti trestnej činnosti. Rada poverila Komisiu, aby zhromaždila ďalšie informácie a zorganizovala cielené konzultácie v rámci komplexnej štúdie o možných riešeniach uchovávania údajov vrátane posúdenia budúcej legislatívnej iniciatívy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *