norma STN 732901:2023

Nová norma STN 73 2901:2023. Najvýznamnejšie zmeny v požiadavkách v porovnaní s normou STN 73 2901:2015

Norma STN 73 2901: 2023 z februára 2023 nahradila pôvodnú normu zo septembra 2015 v celom rozsahu.

Požiadavky sa zameriavajú na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze:

 • expandovaného penového polystyrénu (EPS),
 • minerálnej vlny (MW),
 • a primerane na báze iných tepelných izolácií,

s konečnou povrchovou úpravou omietkou a obkladom bez prevetrávanej vzduchovej medzery zabudovaním komponentov ETICS do stavby.

Oproti STN 73 2901: 2015 sú upravené a doplnené definície, rozšírené sú požiadavky na podklad o pod­klad na báze dreva a požiadavky na povrchovú úpravu s obkladom. Zohľadnené sú zmeny vyplývajúce z transpozície ETAG 004 na EAD 040083-00-0404 a ďalších súvisiacich EAD, zo zmien noriem radu STN 73 08xx na protipožiarnu bezpečnosť súvisiacich s ETICS, ako aj požiadavky súvisiace so zavedením súboru noriem STN 72 7221. Rozšírené sú požiadavky na zhotovovanie ETICS, zabudovanie rozšíreného sortimentu komponentov ETICS, povrchovej a zapustenej montáže rozperných kotiev a zhotovenie zdvo­jenia ETICS. Rozšírené sú požiadavky na údržbu ETICS. Norma neobsahuje detaily, ale obsahuje odkazy na literatúru s podrobnosťami navrhovania ETICS.

Nová norma STN 73 2901: 2023 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) určuje technické požiadavky na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze expandovaného polystyrénu (EPS), na báze minerálnej vlny (MW) a primerane na báze iných tepelných izolácií pri zohľadnení ich vlastností, napr. fenolovej peny (PF), polyuretánu (PUR a PIR) s konečnou povrchovou úpravou omietkovým systémom vrátane dekoratívneho náteru alebo bez neho, pri plošnej hmotnosti do 20 kg/m2, alebo s povrchovou úpravou s obkladovými prvkami pri plošnej hmotnosti viac ako 20 kg/m2, spájaných s podkladom po-mocou lepiacej hmoty a mechanického pripevnenia (napr. rozpernými kotvami), ktoré výrobca dodáva na trh ako ucelený systém (zostavu) určený na použitie na steny, šikmé plochy a podhľady vodorovne vystupujúcich konštrukcií (balkónov, lodžií a pod.) nových budov a obnovovaných existujúcich budov.

Cieľom tohto príspevku nie je popis všetkých zmien v novom vydaní normy STN 73 2901: 2023 v porovnaní s predchádzajúcim vydaním normy STN 73 2901 z roku 2015, ale poukázať sumárne – všeobecne – na tie významne, ktoré je potrebné zaregistrovať.

Zmeny v novom vydaní normy STN 73 2901: 2023 v porovnaní s predchádzajúcim vydaním normy STN 73 2901 z roku 2015

Najvýznamnejšie zmeny v norme STN 732901:2023 v porovnaní s normou STN 732901:2015:

 • zohľadnenie zmien vyplývajúcich z transpozície ETAG 004 na EAD a ďalších súvisiacich EAD,
 • zohľadnenie zmien noriem rady 73 08 xx na protipožiarnu bezpečnosť súvisiacich s ETICS,
 • zohľadnenie požiadaviek súvisiacich so zavedením súboru noriem STN 72 7221 (Tepelnoizolačné výrobky pre budovy),
 • upravenie a doplnenie definícií (napr. pribudli nové ako nosná vrstva podkladu: vrstva, do ktorej bude kotviaci prvok prenášať zaťaženie, mechanický pripevňovací prvok pre ETICS: konštrukčný prvok, ktorý zabezpečuje vzájomné spojenie ETICS s nosnou vrstvou podkladu, alebo sa rozšírili ako napr. príslušenstvo ETICS: priemyselne vyrobené výrobky a pomocné prvky na zhotovovanie ETICS nezahrnuté v základnej špecifikácii ETICS (sk sú výrobky príslušenstva špecifikované v dokumentácii ETICS, považujú sa za súčasť ETICS. Za príslušenstvo ETICS sa považuje aj požiarna zábrana zabudovaná v ETICS podľa STN 73 0802/Z3, a aj tmel alebo iná hmota na výplň škár medzi obkladovými prvkami povrchovej úpravy), licencia je potvrdenie odbornej kvalifikácie držiteľa vykonávať špeciálne stavebné práce, ktorý musí mať vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác atď),
 • rozšírenie požiadaviek na povrchovú úpravu s obkladom, na zhotovovanie ETICS, na zabudovanie rozšíreného sortimentu komponentov ETICS, na realizáciu povrchovej a zapustenej montáže rozperných kotiev, na zhotovenie zdvojenia ETICS, na údržbu ETICS, na podklad – o podklad na báze dreva.

Zmeny sú prevedené v zásade v každej kapitole normy. Napríklad v kapitole údržba ETICS:

Celistvosť a bezporuchovosť ETICS je potrebné kontrolovať aspoň jedenkrát ročne. Kontrola sa má zamerať na výskyt trhlín v povrchovej úprave (omietke), tesnosť napojení ETICS na ostatné stavebné konštrukcie, výskyt rias a iného znečistenia a na mechanické poškodenia ETICS.

Nové vydanie obsahuje odkazy na literatúru s podrobnosťami navrhovania ETICS. Neobsahuje detaily ako predchádzajúce vydanie normy.

Samotné rozšírenie požiadaviek na povrchovú úpravu s obkladom, na zhotovovanie ETICS, na zabudovanie rozšíreného sortimentu komponentov ETICS, na realizáciu povrchovej a zapustenej montáže rozperných kotiev, na zhotovenie zdvojenia ETICS, na údržbu ETICS, na podklad – o podklad na báze dreva znamená, že je potrebné a odporúčame každej realizačnej stavebnej spoločnosti venujúcej sa zatepľovaniu alebo obnove budov zakúpenie novej normy STN 73 2901:2023 a zároveň odporúčame preškolenie všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na riadení a realizácie prác na zatepľovaní budov pomocou ETICS.

Aké sú ďalšie významné doplňujúce všeobecné požiadavky STN 73 2901:2023?

 • Použitie ETICS na konkrétnu stavbu musí byť v zhode so zamýšľaným použitím uvádzaným v dokumentácii výrobcu ETICS a s podmienkami a požiadavkami uvádzanými v projektovej dokumentácii.
 • Na obvodové steny z nehorľavých látok, so zmiešanými konštrukciami vrátane požiarnych pásov alebo na obvodové steny s konštrukciami z horľavých látok sa pridáva ETICS z vonkajšej strany a na vystupujúce konštrukcie na spodnú plochu a bočné zvislé plochy (napr. balkóny) podľa STN 73 0802/Z3.

(V STN 73 804, STN 73 0831, STN 73 0833, STN 73 0835, STN 73 0842 a STN 73 0844 sa môžu požadovať vlastnosti ETICS určené triedou reakcie na oheň odchylne od normy uvedenej vyššie pre rôzne kategórie budov a v závislosti na požiarnej výške stavby.)

Norma STN 732901:2023 sa významne venuje požiarnej bezpečnosti súvisiacej s požiadavkami na zhotovovanie ETICS. Viac doplnené a zmien sa dočítate priamo v samotnej norme STN 732901:2023

Norma STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) je záväzná pre navrhovanie a zhotovovanie ETICS na základe zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), časť 2. – Stavebný poriadok, § 43g Stavebné práce, ods. 2:

Ak sa na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, stavebné práce sa musia vykonať v súlade s nimi.

Každá spoločnosť, ktorá realizuje zateplenie pomocou vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) podľa požiadaviek platnej normy pre zhotovovanie ETICS – STN 73 2901 článku 4.3 musí byť na to kvalifikovaná a musí mať túto kvalifikáciu potvrdenú inšpekčným orgánom, norma doslova píše:

Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17020.

Inšpekčný orgán eucert s.r.o je akreditovaný pre výkon tejto činnosti.

Aký je obsah normy STN 73 2901:2023 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)?

 • Predmet            
 • Normatívne odkazy      
 • Termíny, definície, značky a skratky
  • Termíny a definície      
  • Značky a skratky            
 • Všeobecne
 • Príprava podkladu pre ETICS
  • Požiadavky na podklad               
  • Posudzovanie a overovanie podkladu
  • Príprava podkladu         
 • Lepenie tepelnoizolačných dosiek
  • Nanášanie lepiacej hmoty         
  • Lepenie tepelnoizolačných dosiek        
 • Kotvenie mechanickými pripevňovacími prvkami           
 • Zhotovovanie výstužnej vrstvy               
 • Zhotovovanie konečnej povrchovej úpravy      
 • Zdvojenie ETICS
 • Doprava, skladovanie, odpad   
 • Kontrola zhotovovania
  • Všeobecne       
  • Uskutočňovanie kontrolnej činnosti     
 • Používanie a údržba ETICS         
 • Príloha A (normatívna) — Požadovaný obsah dokumentácie na prípravu a zhotovenie ETICS   
 • A.1 Dokumentácia výrobcu ETICS           
 • A.2 Projektová dokumentácia 
 • A.3 Stavebná dokumentácia     

Zdroje a citácie použité v článku:

 • STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), ÚNMS SR, február 2023
 • Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), SLOV-LEX právny a informačný portál, 2023

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *