Norma ISO 9001:2015 – ako na to? Certifikácia ISO – aký je postup?

Implementácia systému manažérstva kvality do organizácie, môže byť spôsobená prístupom zo strany odberateľov, snahou odlíšiť sa od konkurencie alebo ide len o zlepšenie jej efektívnosti. Organizácii môže ísť tiež o zlepšenie spokojnosti zákazníkov, získanie certifikátu jedného zo systémov manažérstva ako marketingového nástroja, ale aj o zvyšovanie kvality procesov a produktov.

Implementáciou systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001 ovplyvňujeme konkrétne ciele organizácie, dostávame pod kontrolu jednotlivé procesy, ktoré využívame v dennodennom živote, kvalita produktu, zvyšujeme efektívnosť zamestnancov a výkonnosť samotnej organizácie.

Norma ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky, ktorá bola revidovaná v roku 2015 má pomôcť podnikom zlepšiť rozvoj a celkovú výkonnosť, uľahčiť pochopiť rozdiel medzi klasickým a funkčným riadením.

Norma ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky sa viac zameriava sa na podnikateľský zámer organizácie a zvyšovanie výkonnosti organizácie. Zdôrazňuje procesný prístup, riziká a implementáciu cyklu PDCA (Demingov cyklus plánuj, urob, kontroluj, konaj) do procesov organizácie.

Aplikáciou PDCA cyklu možno dosiahnuť zlepšenie procesov, ich analýzu a hodnotenie na všetkých úrovniach riadenia organizácie. Táto medzinárodná norma sa zakladá na tzv. “zásadách manažérstva kvality”:

  • zameranie na zákazníka,
  • vodcovstvo,
  • zapojenie ľudí,
  • procesný prístup,
  • zlepšovanie,
  • rozhodnutie založené na dôkaze,
  • manažérstvo vzťahov.

Zásady manažérstva kvality tvoria základ noriem súboru ISO 9000. Predstavujú základ na dosiahnutie cieľov kvality organizácie.

Zavedenie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 závisí najmä od strategického rozhodnutia manažmentu organizácie a dôsledného zapojenia zamestnancov organizácie do jednotlivých procesov vrátane samotnej implementácie systému manažérstva kvality. Základným pilierom úspechu je aj praktické zavedenie procesného prístupu do denného života organizácie.

O čom je norma ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky?

Norma ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky stanovuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ktorý môže organizácia využiť, aby uspokojila zákazníka. Požiadavky tejto normy sú všeobecné a použiteľné vo všetkých organizáciách bez ohľadu na ich druh, veľkosť a poskytované produkty. Je založená na zásadách manažérstva kvality a pribudla aj samostatná kapitola a to myslenie založené na rizikách, ktorá uľahčí pochopenie významu riadenia rizík, ktoré sa často vyskytujú v organizáciách.


Norma je všeobecnejšia a lepšie aplikovateľná aj pre oblasť služieb, pretože namiesto termínu produkt sa používa termín produkty a služby. Norma ISO 9000:2015 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník, definuje produkt ako výstup organizácie, ktorý môže byť vyprodukovaný bez akejkoľvek transakcie medzi organizáciou a zákazníkom. Službu norma definuje ako výstup organizácie s najmenej jednou činnosťou
nevyhnutne vykonanou medzi organizáciou a zákazníkom.

Ako zaviesť ISO 9001 do života mojej firmy? Ako získať certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001?

Proces získania uvedeného certifikátu môžeme rozdeliť na dve etapy.

Prvá etapa – zavádzanie systému kvality

V prvej etape je potrebné systém vybudovať, čo predstavuje vypracovanie dokumentácie a zavedenie systému do praxe. Práve táto etapa je z hľadiska dlhodobého fungovania systému mimoriadne dôležitá a preto sa obvykle realizuje v spolupráci s externými konzultantmi. 

Druhá etapa – certifikácia systému kvality

V druhej etape nezávislý certifikačný orgán v rámci previerky overí plnenie požiadaviek normy ISO 9001 a rozhodne o udelení certifikátu. Certifikačné orgány nevykonávajú poradenskú činnosť. Sú nezávislé na poradenských organizáciách.

Certifikát kvality podľa ISO noriem (ISO 9001,ISO 14 001, ISO 45 001 atď) je platný tri roky a po tomto období sa musí obnoviť, pričom sa opäť preveruje plnenie požiadaviek normy. Počas trojročného obdobia navštevuje certifikačný orgán spoločnosť obvykle v ročných intervaloch a v rámci krátkych previerok opäť overuje funkčnosť systému.

Na základe analýzy súčasného stavu firmy odporučia pracovníci poradenskej spoločnosti optimálny postup na zavedenie systému kvality do Vašej firmy. Základný – ideálny harmonogram prác má štandardnú formu v zmysle ponukového konania

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *