iso certifikácia

Čo je to ISO certifikácia? Aké sú najznámejšie ISO normy?

Certifikácia podľa požiadaviek ISO noriem je silným nástrojom na zlepšenie kvality, efektívnosti a dôveryhodnosti spoločnosti. Prináša mnoho výhod, ktoré môžu výrazne prispieť k dlhodobému úspechu firmy. Úspešná certifikácia podľa akejkoľvek normy ISO vyžaduje nielen dôkladnú prípravu a odhodlanie, ale aj neustále zlepšovanie a prispôsobovanie sa meniacim sa podmienkam.

Každá z najznámejších ISO noriem, ako sú ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 a ISO 37001, prináša špecifické výhody a prispieva k zlepšeniu rôznych aspektov riadenia a prevádzky. Hoci implementácia týchto noriem môže byť náročná a vyžaduje si značné úsilie, prínosy, ktoré prinášajú, sú neoceniteľné.

Organizácie, ktoré sa rozhodnú pre certifikáciu podľa ISO noriem, dokazujú svoje odhodlanie k excelentnosti, bezpečnosti a udržateľnosti, čím získavajú konkurenčnú výhodu a zvyšujú svoju dôveryhodnosť na globálnom trhu.

Čo je to ISO?

ISO je skratka pre Medzinárodnú organizáciu pre normalizáciu (International Organization for Standardization). Organizácia ISO je nezávislá, nevládna medzinárodná organizácia, ktorá vyvíja a publikuje medzinárodné normy. ISO bola založená v roku 1947 a jej sídlo sa nachádza v Ženeve vo Švajčiarsku. Organizácia združuje národné normalizačné orgány zo 165 krajín sveta, čím vytvára globálnu sieť odborníkov, ktorí spolupracujú na vývoji dobrovoľných, konsenzuálnych medzinárodných noriem.

Aké sú hlavne výhody ISO certifikácie? Čo je poslaním ISO organizácie?

Hlavným poslaním organizácie ISO je vypracovať medzinárodné normy (ľudovo označované ako “ISO normy”), ktoré podporujú inovácie a poskytujú riešenia globálnych výziev. Normy ISO pokrývajú široké spektrum oblastí, vrátane technológie, bezpečnosti, environmentálnej ochrany, zdravotníctva, manažmentu kvality a mnoho ďalších. Tieto normy sú navrhnuté tak, aby zlepšili efektivitu, bezpečnosť, kvalitu a transparentnosť v rôznych odvetviach.

Výhody ISO certifikácie zahŕňajú:

 • zlepšenie kvality – ISO normy pomáhajú organizáciám dosahovať konzistentnú kvalitu svojich výrobkov a služieb,
 • zvýšenie efektivity – implementácia noriem vedie k optimalizácii procesov a znižovaniu plytvania,
 • zvýšenie dôvery a reputácie – ISO certifikácia zvyšuje dôveru zákazníkov a partnerov, čo môže otvoriť nové trhy a obchodné príležitosti,
 • zabezpečenie právnej a regulačnej zhody – ISO normy často zohľadňujú aktuálne právne požiadavky, čo pomáha organizáciám vyhnúť sa sankciám a pokutám,
 • medzinárodné uznanie – ISO certifikácia je uznávaná po celom svete, čo uľahčuje medzinárodný obchod.

Aké sú najznámejšie ISO normy?

Existuje mnoho rôznych ISO noriem, ktoré sa vzťahujú na rôzne odvetvia a aspekty podnikania. ISO normy sú základným pilierom moderného obchodného sveta. Tieto medzinárodne uznávané štandardy poskytujú rámec, ktorý organizáciám umožňuje dosahovať a udržiavať vysokú úroveň kvality, efektívnosti a bezpečnosti. Medzi najznámejšie a najvýznamnejšie ISO normy patria ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 a ISO 37001.

STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015)

ISO 9001 je pravdepodobne najznámejšia z ISO noriem. Táto norma sa zameriava na systémy manažérstva/riadenia kvality a je široko prijímaná v rôznych odvetviach. Jej cieľom je zabezpečiť, aby organizácie dodržiavali postupy a procesy, ktoré vedú k neustálemu zlepšovaniu kvality a spokojnosti zákazníkov. ISO 9001 pomáha organizáciám optimalizovať ich procesy, znižovať chyby a zvyšovať efektivitu, čo môže viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a lepšiemu postaveniu na trhu.

STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015) špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia:

 • potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a
 • kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami.

Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy (ISO 9001: 2015) sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.

STN EN ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2015)

ISO 14001 sa zameriava na environmentálny manažment a je kľúčovou normou pre organizácie, ktoré si uvedomujú svoju environmentálnu zodpovednosť. Táto norma poskytuje rámec pre riadenie environmentálnych aspektov, minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie a dodržiavanie príslušných zákonov a predpisov. Implementácia ISO 14001 môže pomôcť organizáciám nielen zlepšiť ich environmentálny výkon, ale aj získať dôveru zákazníkov a komunity, ktorá oceňuje ekologicky zodpovedné podnikanie.

STN EN ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2015) – špecifikuje požiadavky na systém manažérstva environmentu, ktorý organizácia môže použiť na zlepšenie svojho environmentálneho správania. STN EN ISO 14001 je určená na použitie organizáciou, ktorá sa usiluje manažovať svoje environmentálne zodpovednosti systematickým spôsobom, ktorý prispieva k environmentálnemu pilieru udržateľnosti.

STN EN ISO 14001 pomáha organizácii dosahovať zamýšľané výstupy svojho systému manažérstva environmentu, ktoré poskytujú hodnotu pre životné prostredie, samotnú organizáciu a zainteresované strany. V súlade s environmentálnou politikou organizácie, zamýšľané výstupy systému manažérstva environmentu zahŕňajú: zlepšovanie environmentálneho správania; plnenie záväzných požiadaviek; dosahovanie environmentálnych cieľov.

STN EN ISO 14001 je použiteľná v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na veľkosť, typ a charakter. Uplatňuje sa na environmentálne aspekty jej činností, produktov a služieb, ktoré organizácia určí.

STN EN ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie (ISO 45001: 2018)

ISO 45001 je norma, ktorá sa zaoberá manažérstvom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jej cieľom je vytvoriť bezpečné a zdravé pracovné prostredie, predchádzať pracovným úrazom a zraneniam a neustále zlepšovať pracovné podmienky. Organizácie, ktoré implementujú ISO 45001, môžu lepšie riadiť riziká spojené s bezpečnosťou a zdravím pri práci, čím chránia svojich zamestnancov a zároveň zvyšujú produktivitu a morálku na pracovisku.

STN EN ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie (ISO 45001: 2018) špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a poskytuje usmernenie na ich používanie, aby sa umožnilo organizáciám poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská s prevenciou pracovných úrazov a zhoršenia zdravia a tiež proaktívneho zlepšovania výkonnosti jej BOZP.

STN EN ISO 45001 je aplikovateľná v akejkoľvek organizácii, ktorá chce vytvoriť, implementovať a udržiavať systém manažérstva BOZP, aby zlepšovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, eliminovala nebezpečenstvá a minimalizovala riziká BOZP (vrátane nedostatkov systému), výhodne využívala príležitosti BOZP a zvládala nezhody systému manažérstva BOZP, ktoré sú spojené s jej činnosťami.

STN EN ISO 45001 pomáha organizácii dosiahnuť zamýšľané výsledky jej systému manažérstva BOZP. V súlade s politikou BOZP organizácie zamýšľané výsledky systému manažérstva BOZP zahŕňajú:

 • trvalé zlepšovanie výkonnosti BOZP;
 • plnenie právnych požiadaviek a ďalších požiadaviek;
 • dosahovanie cieľov BOZP.

STN EN ISO/IEC 27001 Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti. Požiadavky (ISO/IEC 27001: 2022)

V dnešnom digitálnom veku je ochrana informácií kritická. ISO 27001 je norma pre systémy manažérstva bezpečnosti informácií, ktorá pomáha organizáciám chrániť svoje informačné aktíva prostredníctvom efektívnych bezpečnostných opatrení. Norma sa zameriava na identifikáciu rizík, implementáciu kontrolných mechanizmov a neustále zlepšovanie bezpečnosti informácií. Organizácie, ktoré dodržiavajú ISO 27001, môžu lepšie chrániť dôverné informácie svojich zákazníkov a obchodných partnerov, čím zvyšujú svoju dôveryhodnosť a zmierňujú riziko kybernetických útokov.

STN EN ISO/IEC 27001 Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti. Požiadavky (ISO/IEC 27001: 2022) špecifikuje požiadavky na stanovenie, implementáciu, udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v kontexte organizácie. STN EN ISO/IEC 27001 obsahuje aj požiadavky na posúdenie a ošetrenie rizík informačnej bezpečnosti prispôsobených potrebám organizácie.

Požiadavky vymedzené v STN EN ISO/IEC 27001 sú všeobecné a sú určené pre všetky organizácie bez ohľadu na typ, veľkosť alebo povahu organizácie.

Nesplnenie niektorej z požiadaviek STN EN ISO/IEC 27001 vymenovaných v kapitolách 4 až 10 nie je akceptovateľné, ak organizácia deklaruje dosiahnutie zhody s týmto dokumentom.

Text STN EN ISO/IEC 27001 z októbra 2023 je identický s STN ISO/IEC 27001 z júla 2023. Norma bola prevzatá technickou komisiou CEN-CENELEC/JTC 13 „Kybernetická bezpečnosť a ochrana údajov“.

STN ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie (ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems. Requirements with guidance for use)

Korupcia je jedným z najväčších problémov, s ktorými sa stretáva súčasný svet. Má devastujúci dopad na spoločnosti, hospodárstva a celosvetový rozvoj. Boj proti korupcii je kľúčový pre zabezpečenie spravodlivosti, transparentnosti a rovnosti. V tomto kontexte zohráva ISO 37001, norma pre antikorupčné systémy, dôležitú úlohu. ISO 37001 poskytuje organizáciám rámec na implementáciu a udržiavanie efektívnych systémov na predchádzanie, odhaľovanie a riešenie korupcie.

STN ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii. Systém manažérstva proti korupcii môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému manažérstva.

V súvislosti s činnosťami organizácie sa STN ISO 37001 zameriava na tieto oblasti:

 • na korupciu vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore;
 • na korupciu vykonávanú organizáciou;
 • na korupciu zo strany personálu organizácie konajúceho v mene organizácie alebo v jej prospech;
 • na korupciu zo strany partnerov vecného vzťahu organizácie konajúcich v mene organizácie alebo v jej prospech;
 • na korumpovanie organizácie;
 • na korumpovanie personálu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie;
 • na korumpovanie partnerov vecného vzťahu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie;
 • na priamu a nepriamu korupciu (napríklad na úplatok ponúkaný alebo prijatý prostredníctvom tretej strany alebo treťou osobou).

STN ISO 37001 sa vzťahuje iba na korupciu.

Ako prebieha ISO certifikácia? Ako získať certifikát ISO?

eucert certifikácia ISO

Pre úspešné absolvovanie certifikácie podľa príslušnej normy ISO / získanie ISO certifikátu zahŕňa niekoľko krokov:

 1. Príprava – organizácia musí pochopiť požiadavky príslušnej ISO normy a pripraviť sa na jej implementáciu. To zahŕňa školenie zamestnancov, vypracovanie potrebnej dokumentácie a zavedenie potrebných procesov.
 2. Interný audit – pred externým auditom organizácia vykoná interný audit, aby zistila, či spĺňa požiadavky príslušnej ISO normy.
 3. Externý audit – certifikačný orgán vykoná externý audit, aby overil, či organizácia spĺňa všetky požiadavky normy.
 4. Certifikácia a vydanie certifikátu ISO -ak organizácia úspešne prejde externým auditom, získa certifikát ISO.
 5. Udržiavanie certifikácie a dozorné audity – organizácia musí pravidelne preukazovať, že stále spĺňa požiadavky príslušnej normy ISO prostredníctvom pravidelných kontrolných auditov (raz ročne).

ISO certifikácia je silným nástrojom na zlepšenie kvality, efektívnosti a konkurencieschopnosti organizácií. Je však dôležité, aby organizácie pristupovali k tomuto procesu systematicky a s odhodlaním, aby maximalizovali prínosy, ktoré im ISO normy môžu priniesť. Certifikačný orgán nevykonáva poradenstvo a interný audit.

V súčasnom dynamickom a globalizovanom svete zohrávajú ISO normy kľúčovú úlohu pri zlepšovaní kvality, bezpečnosti, efektívnosti a udržateľnosti v rôznych oblastiach podnikania a priemyslu. Normy ISO vypracované Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) poskytujú organizáciám medzinárodne uznávané štandardy, ktoré pomáhajú dosahovať konzistentné výsledky a zlepšovať procesy.

Medzi najpoužívanejšie ISO normy patria ISO 9001 pre systémy manažérstva kvality, ISO 14001 pre environmentálne manažérstvo, ISO 45001 pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ISO/IEC 27001 pre informačnú bezpečnosť a ISO 37001 pre antikorupčné systémy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *